(21.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu, ke kterému se potom vrátíme ve třetím čtení, až budou písemně předloženy zpracované pozměňovací návrhy.

 

Nyní podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu bude následovat třetí čtení bodu číslo

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 814/ - zkrácené jednání

Před otevřením rozpravy s přednostním právem pan předseda Sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já bych požádal o přerušení tohoto bodu až do projednání druhého čtení bodu 14, a to z toho důvodu, že tento tisk, dvanáctka, je relativně jednoduché hlasování, jsou tam nějaké legislativní změny. Problém bude ta třináctka, která následuje, u které bude hodně pozměňovacích návrhů, a legislativní odbor potřebuje nějaký čas, aby připravil přehled těch pozměňovacích návrhů. Z toho důvodu si myslím, že bychom v tom ten čas mohli využít a mohli jsme projednat bod 14, kde snad je nějaký konsenzus nalezený z výboru, a poté bychom se tedy vrátili k tomu bodu 12 a 13. Paní ministryně, je to předdiskutováno, obešel jsem všechny kluby, které jsem mohl.

Žádám tedy o procesní hlasování o přerušení bodu 12 až do projednání druhého čtení bodu 14. A poté bychom projednávali bod 14. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom, pane předsedo, se ujistím. Do projednání druhého čtení, nebo celého bodu 14? (Ano, omlouvám se, celého. Celého bodu 14.) Druhého i třetího čtení bodu 14. Návrh je srozumitelný, myslím, všem.

 

Přivolal jsem poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále a budeme hlasovat o přerušení, tak jak ho navrhl pan předseda Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno 94 poslanců, pro 85, proti jeden. Návrh jsme přijali a bod jsme přerušili.

 

Přistoupíme tedy k projednávání bodu

 

14.
Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání
a rozhodování na vysokých školách v roce 2020
a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
/sněmovní tisk 803/ - zkrácené jednání

Před projednáváním tohoto vládního návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, sněmovní tisk 803, ve zkráceném jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona právě ve zkráceném jednání. Otevírám k tomu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o tomto návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, sněmovní tisk 803, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 150, přihlášeno 93 poslanců, pro 84, proti nikdo. Můžeme přistoupit k projednávání tohoto návrhu ve zkráceném jednání.

 

Připomínám dohodu, že nebudou uplatňovány faktické poznámky. Prosím pana ministra školství Roberta Plagu, aby se ujal slova a představil nám předložený návrh. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím, když jsem před dvěma týdny tady stál v rámci parlamentní rozpravy k návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání a byla to záležitost týkající se maturit a záležitost týkající se jednotných přijímacích zkoušek, tak jsem upozorňoval, že bude podobným způsobem potřeba upravit i oblast vysokoškolské legislativy. Ten zásah se týká několika oblastí. My jsme po konzultacích se zástupci vysokých škol dospěli k legislativnímu návrhu, který je tady. Tak jak jsem slíbil předtím, než šel na vládu, šel také všem opozičním předsedům stran a hnutí.

Ta konkrétní ustanovení jsou ambiciózní pouze v tom slova smyslu, že řeší stávající situaci. To znamená, není tam nic, co by mělo řešit dlouhodobé směřování vysokého školství. Je to reakce na COVID-19.

První věc, která tam je - doba narušeného studia. To znamená, chceme, aby ten zákon ošetřil dobu studia v těchto pohnutých časech a aby se nezapočítával například do doby studia pro účely stanovení poplatku na studium nebo pro maximální dobu studia. Zároveň uvolňujeme rektorům, respektive vedení vysokých škol podmínky pro přijímací zkoušky a přijímání ke studiu. Abychom umožnili včasnou přípravu uchazečů na přijímací zkoušky, je stanovena lhůta nejdříve 15 dnů po obnovení osobní přítomnosti studentů ve výuce a současně je vysokým školám umožněno upravit podmínky ke studiu, toho přijetí ke studiu. Nicméně podotýkám, tato úprava nesmí být v žádném případě k tíži uchazečů. Vysoké školy mohou využít také distanční formy ověřování, tedy ověřování způsobem umožňující dálkový přístup.

Vzhledem k tomu, že řada uchazečů nebude možná schopná předložit doklady o úspěšném absolvování jak maturitních, tak případně navazujících magisterských oborů standardních bakalářských zkoušek, tak prodlužujeme lhůtu, nebo návrh počítá se lhůtou 30 dnů od zahájení akademického roku 2021 pro předložení. Po debatách na školském výboru souhlasíme s pozměňujícím návrhem, který posouvá tuto lhůtu na dnů 45.

Další oblastí jsou státní závěrečné zkoušky a obhajoby dizertačních prací. Opět je tady úprava, která by měla zflexibilnit možnost vykonávání těchto zkoušek, a zároveň je součástí toho návrhu i rozhodování akademických orgánů a jejich funkčních období. To znamená, řešíme i otázku hlasování samosprávných orgánů vysokých škol. Předloha umožňuje provádět jednání a hlasování mimo zasedání prostředky komunikace na dálku, to znamená i včetně hlasování o věcech, kde je předepsaná tajná forma hlasování.

Poslední záležitost se týká plnění studijních povinností a realizace výuky. A znovu opakuji, všechny návrhy jsou projednány s reprezentacemi orgánů vysokých škol a byly probrány i na školském výboru včetně pozměňujících návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jemuž byl tento návrh přikázán, jej projednal. Usnesení máme doručené jako sněmovní tisk 803/1. A já prosím zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Karla Raise, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer, vážení kolegové a kolegyně, věcný návrh zákona přestavil pan ministr, takže nemá cenu, abych se opakoval. Za A, stejně to nikdo neposlouchá, jak vidím. A za B, máme málo času. (Předsedající: Děkuji.) Pardon, to ještě není všechno. (Potlesk v sále.) Já jsem čekal, až se to zklidní, protože jak jsem říkal, stejně to nikdo neposlouchá.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, takže to byla výzva poslankyním a poslancům, aby zde byl větší klid. Prosím, pane zpravodaji, můžete pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP