(21.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě? Má, tak prosím. Teď už je čas, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobře. Tak co se týká toho usnesení výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 34. schůze ze dne 7. dubna 2020 k vládnímu návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, což je sněmovní tisk 803.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, zpravodajské zprávě Karla Raise a po rozpravě

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby své jednání ukončila nejpozději do konce 44. schůze Poslanecké sněmovny;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (sněmovní tisk 803) vyslovila souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V části třetí § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Věta první se nepoužije v případě, že dojde ke jmenování nástupce dosavadního rektora vysoké školy nebo děkana fakulty nejpozději do skončení funkčního období jeho předchůdce.".

2. V části třetí § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Věta první se nepoužije v případě, že došlo ke jmenování nástupce dosavadního rektora vysoké školy nebo děkana fakulty nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebo došlo-li nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona k podání návrhu akademického senátu vysoké školy na jmenování rektora vysoké školy nebo k podání návrhu akademického senátu fakulty na jmenování děkana fakulty.".

3. V části druhé § 4 odstavci 2 a v části čtvrté § 8 odstavci 2 se číslo "30" nahrazuje číslem "45".

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny; ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Což si myslím, že bylo učiněno. A máme zde proceduru a můžeme v třetím čtení hlasovat podle procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Martin Baxa. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlašuji se k pozměňovacím návrhům, které naleznete jako sněmovní dokumenty číslo 4772, 4773, 4774, 4775. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martin Baxa, připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Já bych se tím chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Ilony Mauritzové, který je označen jako sněmovní dokument číslo 4836.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A pan poslanec Lukáš Bartoň, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 4808 a odůvodnění bylo v obecné rozpravě. Ještě bych k tomu dodal, že ministerstvo vždy v minulosti dbalo na to, aby byl rovný přístup ke studiu, aby byly rovné podmínky. Já bych byl rád, aby byly i teď, aby doopravdy žádný žák nebyl připraven o možnost dostat se na vysokou školu jen proto, že doma nemá počítač, že nemá rychlý internet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě není. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Podle § 99 odst. 7 jednacího řádu můžeme nyní přistoupit hned ke třetímu čtení. Zahajuji třetí čtení a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím zpravodaje Karla Raise, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Já mezitím přivolám poslankyně a poslance do sálu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já se jenom chci ujistit, že tedy budeme hlasovat po bodech, tak jak navrhl pan kolega.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Uděláme to tak, pane zpravodaji - vy to navrhněte. Pokud si osvojíte návrh pana poslance Ondráčka, tak to bude váš návrh procedury, o kterém pak budeme hlasovat.

 

Poslanec Karel Rais: Dobře. Takže jestli můžu, tak v prvé řadě bych si osvojil návrh poslance Ondráčka a navrhl bych tedy, abychom hlasovali po bodech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Asi by bylo dobré zmínit ty body, ať je to všem jasné.

 

Poslanec Karel Rais: To jsou tři body. První bod je - teď jsem jej před chvílí citoval. Jde o jmenování nástupce rektora nebo děkana ještě před ukončením funkčního období. To původně předkládal Rais.

Druhý, je to stejná problematika, akorát jde o to, že se to týká období před jmenováním, prodloužení... Přesněji řečeno, jde o to, že prodloužení funkčního období se nepoužije u dosluhujícího rektora nebo děkana, pokud byl nástupci jmenován nejpozději v den nabytí účinnosti tohoto zákona. Čili pan kolega Bartoň to řeší před nabytím a já to řeším potom.

A třetí, ten A3, je už zmiňované prodloužení lhůty z 30 na 45 dní po předložení dokladu prokazujícího splnění podmínek pro přijetí ke studiu. To jde o to, aby podmíněně studenti měli delší čas na prokázání toho, že udělali maturitu, když jdou na vysokou školu.

To jsou ty tři body z toho usnesení. Je tady návrh, abychom je hlasovali jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jsou to všechny pozměňovací návrhy, které jsou?

 

Poslanec Karel Rais: Ne, ne, ne, pak jsou další.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, tak potřebujeme celou proceduru. Nejprve tedy budeme hlasovat o těchto třech bodech zvlášť, tak jak jste je navrhl, a dále budeme hlasovat...

 

Poslanec Karel Rais: A pak je to tedy hlasování o těch čtyřech pozměňovacích návrzích pana kolegy Feriho, které se týkají - on už to říkal před chvilinkou, ale já to ještě zopakuji - týkají se jiných oblastí forem vzdělávání, než které jsou uskutečňovány vysokými školami. To se týká kurzů celoživotního vzdělávání, aby se na ně přiměřeně vztahoval zákon.

Druhý Feriho pozměňovací návrh. Jde o to rozšířit možnost jednání distanční formou pro kolektivní orgány typu senát a podobně, ty oborové rady doktorských studijních programů nebo komise pro etiku ve výzkumu. Což je dost v kompetenci školy.

Za třetí per rollam a distanční jednání. Pan kolega v tom vidí rozdíl a říká, že by to rozhodování mělo jít - rozšiřuje prostě paletu těch nástrojů i tady o tyto možnosti rozhodování.

A čtvrtý Feriho návrh se týká toho, že se budou přiměřeně používat pro jiné orgány typu Rada vysokých škol zákon o vysokých školách v podstatě. Přesněji řečeno, doplňuje tady do § 7 odst. 3, který říká, že to uvedené ustanovení se přiměřeně použije pro orgány reprezentace vysokých škol. (V sále je hlučno.)

To jsou ty čtyři Feriho návrhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP