(1.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále zazněl návrh na zamítnutí, čili vás poprosím, abyste nechal hlasovat o tomto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, mezitím jsem zaregistroval žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Zpravodajka: Nejde hlasovat.) Zkuste ještě jednou. (Zpravodajka: Už to jde.)

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí vládního návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 191 přihlášeni 93, pro 29, proti 45. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále bychom mohli načíst legislativně technické změny, ale žádné nebyly třeba, čili k tomuto bodu není třeba se vracet.

Pak je tady pozměňovací návrh pana poslance Válka načtený panem kolegou Ferim, č. 4868. Pro ty, kteří nejsou úplně v obraze, jedná se o to, že pan poslanec Válek doplňuje všechny ty podmínky o to, aby se tato možnost vztahovala pouze na ty kolegy, kteří již jsou přihlášeni ke zkoušce. Takže vás poprosím o hlasování o tomto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 192 přihlášeni 93, pro 43, proti 35. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. Další je pozměňovací návrh pana kolegy Výborného, který tam naopak umožňuje, aby v případě této nouze, kde normálně v návrhu je, že tito kolegové budou na tři měsíce, doba tedy bude jasně daná, doba, která je omezena, a po skončení této nouze na tři měsíce, pan kolega Výborný zvyšuje na devět měsíců. Takže poprosím o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 193 přihlášeni 93, pro 30, proti 22. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji a nyní nám zbývá jako poslední hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, podle sněmovního tisku 819, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 194 přihlášeni 92, pro 51, proti 24. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji a končím třetí čtení.

 

Poslankyně Věra Adámková: Ještě máme doprovodné usnesení, pane předsedo, které načetl pan kolega Třešňák. Já si dovolím ho přečíst, jestli můžu.

Návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby upravila vyhlášku č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů, a to tak, že udělí generální pardon na teoretické kurzy ve specializačním vzdělávání během nouzového stavu."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 195 přihlášeni 93, pro 20, proti 66. Toto usnesení přijato nebylo, takže až nyní končím třetí čtení tohoto tisku. Všem vám děkuji. Končím bod č. 16.

 

Nyní máme bod

 

17.
Vládní návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
/sněmovní tisk 821/ - zkrácené jednání

Před projednáním vládního návrhu zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, sněmovní tisk 821, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já k tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda někdo chce vystoupit ke zkrácenému jednání? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o prodloužení lhůty pro konání doplňovacích voleb do Senátu, sněmovní tisk 821, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 196 přihlášeni 92, pro 91, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Pro připomenutí, trvá stále dohoda o neuplatňování faktických poznámek.

Na základě pověření vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka poprosím, aby předložený návrh uvedla paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Dovolte, abych uvedla návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu.

Tento zákon má ve smyslu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky stanovit jednoznačný právní základ pro odložení konání doplňovacích voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 32. Jedná se o volební obvod se sídlem v Teplicích, tedy o mandát uprázdněný úmrtím Jaroslava Kubery. Tyto doplňovací volby se měly původně konat ve dnech 27. a 28. března 2020. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a souvisejících krizových opatření omezujících svobodu pohybu bylo konání hlasování odloženo usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 218. Tento krok se opíral o právní názor, že ústavní zákon o bezpečnosti České republiky upravuje pouze prodloužení volebního období, k čemuž v případě doplňovacích voleb do Senátu nedochází.

Nejvyšší správní soud dne 1. dubna 2020 v odůvodnění svého rozhodnutí v jiné, přímo nesouvisející věci vyslovil odlišný právní názor a zmíněné usnesení vlády o odkladu hlasování v doplňovacích volbách zpochybnil. Tento právní názor Nejvyššího správního soudu nemá bezprostřední právní účinky z hlediska doplňovacích voleb v obvodu č. 32, je ale pravděpodobné, že by se jím Nejvyšší správní soud řídil i v případném budoucím řízení o neplatnosti voleb. Proto v zájmu právní jistoty vláda navrhuje situaci řešit přijetím zákona odpovídajícího požadavkům ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Podle tohoto navrhovaného zákona by doplňovací volby měly proběhnout do konce června 2020, přičemž konkrétní termín by měl stanovit prezident republiky.

Návrh zákona je projednáván ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze, neboť právě v zájmu právní jistoty je nezbytné, aby situace ve věci doplňovacích voleb byla vyjasněna co nejdříve. Návrh zákona již projednal ústavně-právní výbor, který navrhl v textu zákona provést legislativně technickou změnu. S tímto pozměňovacím návrhem se Ministerstvo vnitra a pan ministr Hamáček ztotožňuje. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ústavně-právní výbor, kterému jsem vládní návrh zákona přikázal, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 821/2. Poprosím paní zpravodajku ústavně-právního výboru Kateřinu Valachovou, aby nás informovala o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji. Sněmovně a poslancům byl daný vládní návrh zákona doručen 6. dubna. My jako ústavně-právní výbor jsme jednali 8. dubna. Co se týká projednání návrhu, tak během schůze výboru padl pouze jeden návrh na pozměňovací návrh, který byl, řekněme, pouze upřesňujícího charakteru, a sice tak, aby se v § 3 slovo "neproběhlo" nahradilo slovem "neuplynuly". Tento návrh byl také nakonec ústavně-právním výborem přijat a celkově ústavně-právní výbor projednávání tohoto návrhu zákona uzavřel tak, že doporučil Sněmovně jeho schválení ve znění právě onoho upřesňujícího pozměňovacího návrhu v § 3 a oné změny jednoho slova, které jsem nyní přečetla na mikrofon. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP