(2.00 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, hlasovací procedura byla jednoduchá, protože máme tady k odhlasování jenom závěr ústavně-právního výboru, který nám doporučil tedy jeden pozměňovací návrh, se kterým jsem vás seznámila, a následně budeme tedy hlasovat zákon jako celek.

Ještě chci jenom dodat, že byť je to technicky jednoduché, tak samozřejmě je to náprava vztahu, který je neústavní, a přistupujme k tomu s maximálním respektem. A vláda reagovala okamžitě na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, to je potřeba říct, proto také jednáme v legislativní nouzi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Procedura je minimalistická, jak je zvykem, si ji odhlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 199. Přihlášeno 95 poslanců, pro 93, proti nikdo. Proceduru máme přijatu a nyní bychom tedy hlasovali... Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní tedy budeme hlasovat o (nesroz.) pozměňovacím návrhu schváleném ústavně-právním výborem. Jedná se tedy jenom o změnu jazykového vyjádření v § 3, slovo "neproběhly" se nahrazuje slovem "neuplynuly".

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko předkladatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 200. Přihlášeno 95, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu, podle sněmovního tisku 821, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 201. Přihlášeno 95, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Všem vám děkuji. Končím třetí čtení tohoto tisku a současně předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně, členové vlády, hezké dvě hodiny ráno, budeme pokračovat, a to projednáváním bodu

 

15.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního
řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
/sněmovní tisk 807/ - zkrácené jednání

Měli bychom podle § 99 odst. 5 posoudit, zda podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání trvají. Otevírám rozpravu k této otázce. Nikoho nevidím, rozpravu mohu ukončit. V tom případě přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále...

My jsme ve třetím? Omlouvám se, omlouvám se. V tom případě, protože jsme ve třetím čtení, ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím a požádám tedy zpravodaje poslance Marka Výborného, aby nás seznámil s procedurou hlasování, a očekávám vaše vyjádření.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, ta procedura přece jenom obnáší několik bodů, tak si dovolím to tady krátce shrnout.

Začneme hlasováním o tom pozměňovacím návrhu, tak jak vzešel z usnesení ústavněprávního výboru. Hlasováno to bude jako celek.

Následně budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B, což je pan kolega Feri, s tím, že v případě, že projde pozměňovací návrh, ten - v uvozovkách - komplexní, nebo tedy velký, z ústavně-právního výboru, tak z pozměňovacího návrhu pana poslance Feriho není hlasovatelný bod 1 a bod 7 a 8. Body 2, 3, potom 4, 5 společně a bod 6 bychom hlasovali takto odděleně.

Následně by se hlasoval pozměňovací návrh pana poslance Feriho pod číslem 4820, následně dva pozměňovací návrhy pod písmenem C pana poslance Výborného a dalších pod čísly 4782 a 4783. Následně pozměňovací návrh pod písmenem D pana kolegy Farského, 4780. Poté pozměňovací návrh kolegyně Valachové pod písmenem E - 4880. V případě, že by neprošel pozměňovací návrh A z ústavně-právního výboru, tak by byl nakonec hlasovatelný i pozměňovací návrh pana poslance Luzara, 4879. V případě, že projde A, tento se stává nehlasovatelným.

A na úplný závěr budeme hlasovat doprovodné usnesení, tak jak tady bylo načteno pod číslem 4884 SD panem poslancem Michálkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, a ptám se jestli má někdo připomínku k proceduře hlasování. Nikoho nevidím.

Můžeme tedy proceduru odhlasovat, a to v hlasování číslo 202, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 202. Z přítomných 95 pro 91 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena, budeme tedy podle ní postupovat. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Začínáme tedy tím pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení ústavně-právního výboru číslo 193 z 57. schůze. Jenom velmi ve stručnosti, abyste věděli, o čem hlasujete. Je to zapovězení mobiliárních exekucí do 30. června, stejně tak i dražeb. Dále změna, nebo respektive ochrana daňového bonusu a odstupného a zvýšení částky u provádění dražeb nemovitostí ze 30 na 100 tisíc na úrovni jistiny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 203. 95 přítomných, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Připomenu, že tím se stává tedy nehlasovatelný pozměňovací návrh písmeno F a z písmena B bod 1 a body 7 a 8. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, poslanec Feri, a to v bodě 2, jedná se o alternativní formulaci nesplnění podmínky 30 procent u insolvencí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 204. Přítomných 95, pro 12, proti 19. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Pak z písmene B pana poslance Feriho bod 3. Týká se zápočtu u moratoria na insolvence.***
Přihlásit/registrovat se do ISP