Středa 6. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

371.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
/sněmovní tisk 848/ - zkrácené jednání

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr kultury Lubomír Zaorálek a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Marcela Melková. Pan ministr i paní zpravodajka tady jsou. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, které proběhlo v úterý dne 5. 5., zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona.

Otevírám rozpravu a očekávám, že zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se mnou bude sledovat od stolku zpravodajů tuto rozpravu. Hlásí se někdo do otevřené rozpravy? Nikoho nevidím. Nikoho nemám. V tom případě rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra. Není. Ze strany zpravodajky? Také není. V tom případě... Máte zájem o závěrečné slovo? Prosím.

 

Poslankyně Marcela Melková: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych vás tedy ráda seznámila s hlasovací procedurou k tisku 848, která probíhá následovně. Za prvé budeme v bodě A hlasovat legislativní úpravu v usnesení školského výboru, tisk 848/1 - (Gong.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Je načítán návrh procedury a bylo by dobré, aby byl všem znám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Marcela Melková: Děkuji, pane místopředsedo. Týká se přeznačení odstavců v paragrafu 4 a 5. Dále je tady bod 2B, pozměňovací návrh pana poslance Feriho, vložení nového paragrafu 6, který zavádí povinnost pořadatele poučit zákazníka o jeho právech. Dále je tady v bodě 3 písm. C pozměňovací návrh paní poslankyně Hyťhové. Je to zpřesnění znění paragrafu 5 v odstavci 8, po přeznačení odstavce 2, ten zpřesňuje konec ochranné doby. Čtvrtým bodem je návrh zákona jako celek. A poslední, pátý bod je doprovodné usnesení paní poslankyně Kovářové. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že to je jednoduchá a srozumitelná procedura. Kolegy jsem již svolal, takže myslím, že můžu zahájit hlasování o proceduře.

Kdo je pro představenou proceduru? Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 204 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo. - (Hovoří ke zpravodajce:) Pokud vám nefunguje hlasovací zařízení tímto způsobem, je potřeba se odhlásit tam, kde jste původně byla přihlášena. - Nicméně konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas.

 

Až se nám paní zpravodajka vrátí po technické přestávce, tak budeme pokračovat a poprosím o první pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Marcela Melková: Děkuji za upozornění. Už je to v pořádku. Můžeme tedy přistoupit k bodu A, kterým je tedy legislativní úprava v usnesení školského výboru věda, výzkum, vzdělání, kultura, mládež a tělovýchova, tisk 848/1. Týká se přeznačení odstavců v paragrafu 4 a 5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že to je jasné.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 205 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Marcela Melková: Ano, děkuji. Dalším bodem je číslo 2, písmeno B a je to pozměňovací návrh pana poslance Feriho - vložení nového paragrafu 6, který zavádí povinnost pořadatele poučit zákazníka o jeho právech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že to je srozumitelné.

Zahajuji hlasování číslo 206. Ptám se, kdo je pro... (Námitky.) Pardon, ukončuji hlasování.

Poprosím nejdříve o stanoviska. Takže ministerstvo? (Min. Zaorálek: K čemu to je?) Tohle je k návrhu pana poslance Feriho. Pozměňovací návrh. (Min. Zaorálek: Souhlas.) Tak. Máme stanoviska. Nevím, jestli to výbor projednával...

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Návrh pana Dominika Feriho - souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Výbor přijal stanovisko, nebo ne?

 

Poslankyně Marcela Melková: Výbor nepřijal stanovisko, neboť nebyl tento pozměňovací návrh projednán na školském výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tom případě myslím, že máme všechny informace.

A znovu zahajuji hlasování číslo 207. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 207 je přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 53, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Marcela Melková: Ano, děkuji. Dalším bodem, třetím, písmeno C, je pozměňovací návrh paní poslankyně Hyťhové, což je zpřesnění znění § 5 odst. 8 po přeznačení odstavce 2, což je zpřesnění konce ochranné doby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Min. Zaorálek: Neutrál.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

 

Poslankyně Marcela Melková: Jestli můžu ještě stanovisko výboru?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tohle výbor projednal?

 

Poslankyně Marcela Melková: Tento pozměňovací návrh také nebyl projednán, čili bez stanoviska. (Pobavení a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak teď nevím, jestli není hlasování zmatečné. Nicméně se ještě zeptám, kdo je proti. (Námitky.) Já bych to zopakoval. Ano, tak prohlašuji předchozí hlasování za zmatečné. Myslím, že jsme slyšeli všechna stanoviska, takže je není třeba opakovat.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu paní poslankyně Hyťhové, návrh označený písmenem C.

Zahajuji hlasování. Ptám se znovu, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 209 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 80, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme se vypořádali v tuto chvíli se všemi pozměňovacími návrhy. Je tomu tak? (Posl. Melková: Ano.) Ano, je tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí, podle sněmovního tisku 848, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko ministerstva je myslím jasné v tuto chvíli, nicméně o něj poprosím. (Z pléna: Na stanovisko se neptat.) Neptám, dobře. (Min. Zaorálek: Neutrál. - Smích.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. (Min. Zaorálek: Pardon! - Směje se a gestikuluje. Pobavení a potlesk.) Kdo je proti?

hlasování číslo 210 bylo přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 74 - a pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. A poté pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně, že to navzdory mému roztržitému výkonu odhlasovala. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, budu mluvit k vám. Já mám pocit, že zmatečné nebylo naše hlasování, ale váš postup řízení této schůze. Myslím to v dobrém. Za prvé, neptejte se na stanoviska výborů, protože všechny pozměňovací návrhy byly načteny ve druhém čtení a je úplně jedno, jestli to výbor předtím projednával, nebo ne. Je to úplně jedno. To znamená, nemůže být žádné stanovisko výboru, protože všechny pozměňovací návrhy v tomto i v příštích návrzích zákonů v legislativní nouzi byly načteny v druhém čtení, potom žádný výbor logicky nezasedal a pak v třetím čtení o tom rozhodujeme. Tak jednoduché to je. A jen tak mimochodem, u hlasování o zákonu jako celku se nikdy neptáme na stanovisko. Potom pan ministr je v rozpacích a pro svůj dobrý zákon - já jsem pro něj nehlasoval - tedy že on si myslí, že je dobrý, tak řekl neutrální. Tomu se říká skromnost ministra! Děkuji. (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já vnímám tu výhradu. Nevím, jestli mám v tuto chvíli opakovat hlasování o zákonu jako celku. Já myslím, že prošel, takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, nicméně nás ještě čeká hlasování o doprovodném usnesení. Takže prosím zpravodajku, aby nás případně v hrubých rysech seznámila s tímto návrhem doprovodného usnesení.

 

Poslankyně Marcela Melková: Ano, pátým bodem je závěrečné doprovodné usnesení paní poslankyně Kovářové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď nevím, jestli Sněmovna je seznámena s tím, čeho se to usnesení týká. Myslím, že vám bylo rozdáno a máte ho k dispozici, takže není potřeba ho načítat... Je potřeba ho načíst? Je zde žádost načíst, takže prosím zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem doprovodného usnesení. A prosím sněmovnu o klid, když tedy je potřeba ho načíst.

 

Poslankyně Marcela Melková: Děkuji. Tedy návrh doprovodného usnesení k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí:

Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby

1. neprodleně zadala Ministerstvu kultury zpracovat analýzu podchycující všechny možnosti financování festivalů a velkých kulturních akcí a případné dopady, pokud je pořadatelé musí dle nařízení zrušit;

2. navrhla komplexní řešení pro oblast kulturních akcí s důrazem na zachování tradičních festivalů a velkých kulturních akcí.

To je vše k usnesení paní poslankyně Kovářové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím pádem je sněmovna seznámena s usnesení a můžeme o něm, jsem přesvědčen, hlasovat, pokud ministerstvo nechce přednést stanovisko k tomuto návrhu.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek K analýzám mám neutrálně-skeptické stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 211 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 2. S návrhem doprovodného usnesení tedy nebyl vysloven souhlas.

 

Mám za to, že to byla všechna hlasování, která jsme měli k tomuto bodu provést.

 

Poslankyně Marcela Melková: Ano, všechno. Děkuji za spolupráci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji ministerstvu, ministrovi, děkuji zpravodajce.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, což je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP