(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Ptám se, jestli jsou přihlášky do rozpravy ke zkrácenému jednání. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme tedy rozhodovat. Předtím vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. O tom, že trvají podmínky, rozhodneme v usnesení, které přednesu.

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, sněmovní tisk 850, ve zkráceném jednání.

Zahájil jsem hlasování 191 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 191, 86 přítomných, 86 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Jsou tedy splněny podmínky pro to, abychom projednávali tisk (správně bod) 373 v zkráceném jednání.

 

Předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobrý den. Odhlasovali jsme zkrácené jednání a já prosím, aby předložený návrh uvedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi stručně uvést návrh zákona, kterým se mění zákon o kompenzačním bonusu. Cílem předloženého návrhu zákona je rozšířit okruh osob, které mají na kompenzační bonus nárok, o společníky vybraných společností s ručením omezeným. Naším záměrem je zmírnit dopady současných omezení hospodářské činnosti související s koronavirem na osoby, které podnikají v rámci malých společností s ručením omezením a jejichž činnost se v praxi často nijak neodlišuje od samostatné výdělečné činnosti. Tyto osoby nemají podle stávajících pravidel na kompenzační bonus nárok, což nyní navržená novela mění. Jedná se o další krok postupného zajišťování podpory dalším skupinám podnikatelů.

Kompenzační bonus byl v první fázi zacílen na jednoznačně definovaný a početný okruh osob samostatně výdělečně činných. V druhé fázi došlo k prodloužení časového období, za které je bonus poskytován, a nyní přichází na řadu jeho poskytnutí společníkům vybraných společností s ručením omezeným. V jejich případě vyžaduje toto poskytování větší adresnost a přesnější zacílení. Předložený návrh proto vymezuje některé nové podmínky, které mají zajistit, aby pomoc směřovala především na případy malých a aktivních společností s ručením omezeným, jejichž ekonomická činnost se materiálně blíží samostatné výdělečné činnosti.

Nárok na kompenzační bonus vznikne vždy společníku - fyzické osobě. To vylučuje možnost zneužití v podobě neoprávněného čerpání bonusu právnickou osobou, která by byla následně zrušena. Další podmínkou je omezení počtu společníků na maximálně dva, popřípadě platí, že všichni společníci musí být členy jedné rodiny. Návrh zákona vymezuje časový, příjmový a rezidenční test zajišťující, že se bude jednat o společnost s určitou historií a ekonomickou aktivitou navázanou na Českou republiku. Zároveň nebude možné, aby šlo o společnost v ekonomických či jiných problémech, tedy o společnost v úpadku nebo v likvidaci, či o nespolehlivého plátce podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Stávající výše kompenzačního bonusu a bonusové období zůstávají zachovány. Kompenzační bonus bude i nadále vyplácen finančními úřady a bude zachován současný jednoduchý a flexibilní procesní model, který se již v praxi osvědčil.

Zmíněná nutnost stanovit v případě společníků společnosti s ručením omezeným některé další podmínky zřejmě povede v praxi k určitému prodloužení času nutného pro zpracování jednotlivých žádostí. Uvedený posun by neměl být příliš dramatický.

Na přípravě tohoto návrhu se tak jako v případě kompenzačního bonusu podíleli zástupci Komory daňových poradců, jmenovitě bych ráda poděkovala vedoucímu sekce metodiky správy daní panu Ing. Hajduškovi, ale také Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a Hospodářské komory. Dovoluji si vás požádat o podporu této novely zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Rozpočtový výbor, kterému byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, přijal usnesení, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 850/1. Prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru poslance Kamala Farhana, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jelikož paní ministryně uvedla velmi podrobně tento návrh zákona, já bych jenom ve stručnosti se krátce zmínil o tomto návrhu. Zákonem č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, byl přiznán tzv. kompenzační bonus osobám samostatně výdělečně činným. Stávající podoba kompenzačního bonusu nicméně nedopadá na společníky malých společností s ručením omezeným založených za účelem zisku, ačkoliv se jejich činnost v praxi často materiálně příliš neodlišuje od samostatné výdělečné činnosti.

S ohledem na tuto skutečnost, že stávající podoba neumožňuje společníkům těchto společností s ručením omezeným kompenzační bonus poskytnout, navrhuje se rozšířit zmírňování dopadů omezení hospodářské činnosti související s koronavirem také na uvedené osoby, a to cestou novelizace zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. To jenom stručně.

A nyní bych si vám dovolil přednést návrh usnesení rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor zasedl včera k tomuto tisku a nyní bych přednesl usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Jedná se o sněmovní tisk 850, který byl projednán ve stavu legislativní nouze.

Po úvodním slově ministryně financí a zpravodajské zprávě poslance Farhana a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dne 6. května 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020, o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, sněmovní tisk 850, vyslovila souhlas bez připomínek. - Tady včera na rozpočtovém výboru nebyly ještě žádné pozměňovací návrhy předloženy, takže to tam není okomentováno, ale kolegové ať už z rozpočtového výboru, nebo jiní avizovali, že předloží své pozměňovací návrhy zde na plénu, a já předpokládám, že tedy s nimi budeme dnes seznámeni.

V. Zmocňuje mě jako zpravodaje výboru, abych s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušně legislativně technické úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Teď rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Rozhodneme tedy hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 192. Přihlášeno 92 poslanců, pro 66, proti nikdo. Obecnou rozpravu povedeme.

 

Jako tradičně se přihlásil pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP