(12.10 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako tradičně, dovoluji si navrhnout omezení času pro vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na pět minut.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh. Já o tomto návrhu dám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 193 přihlášeno 92 poslanců, pro 43, proti 6. Návrh nebyl přijat. Rozprava bude pokračovat neomezeně.

 

První do obecné rozpravy se s přednostním právem přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Návrh tohoto zákona je jistě chvályhodný a zaslouží si podporu, každopádně mám zde jeden dotaz, který je věcný. V zákoně o kompenzačním bonusu je ustanovení § 6 odst. 2, které říká: "Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti." Když jsem ten materiál studoval, tak jsem dlouho nebyl schopen zjistit, jaký je význam tohoto ustanovení. Smyslem kompenzačního bonusu totiž není snižovat daň z příjmů, kterou daný člověk zaplatí, a v podstatě to ani dané ustanovení neříká. Odpověď jsem našel až v zákoně o rozpočtovém určení daní. Ten totiž určuje, že krajům náleží 8,92 % a obcím 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně nebo ze záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zároveň říká, že celostátním hrubým výnosem daně jsou peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku správcem daně snížené o vrácené prostředky.

Když to tedy shrnu, tak ustanovení § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu říká, že jde o vratku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Je-li tedy vratkou, snižuje se i balík peněz označený jako daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, který se pak má dělit mezi stát, kraje a obce. Nepřímo tedy náklady na výplatu kompenzačního bonusu ponesou i obce a kraje, neboť se jim tím sníží o příslušnou poměrnou část jejich příjem z této daně. Nejde tedy o výplatu čistě ze státního rozpočtu, ale bude mít za následek snížení příjmů rozpočtů obcí a krajů.

S tím se nedokážu identifikovat, protože nevidím důvod, proč by měly být tímto způsobem kráceny rozpočty obcí a krajů a tímto způsobem kraje a obce trestány za to, že v předchozích letech dobře hospodařily a našetřily si určitou rezervu, kterou nyní jsou rozhodnuty použít. Z toho důvodu jsem připravil pozměňovací návrh, který je velmi jednoduchý, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Řeknu to velmi jednoduše. V § 6 se mění odst. 2, který nově zní, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu. Jsem přesvědčen, že takto konstruovaný zákon a tento způsob podpory je férovější než to, jaký v současné době předkládá vláda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Pan poslanec tady přede mnou komentuje úplně cokoliv, co udělám nebo řeknu, pane předsedající. Je to velmi milé přivítání. Teď mě zkritizoval, že jsem šel moc pomalu. Omlouvám se, zrychlím.

Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážená paní ministryně, délka mého vystoupení bude úměrná rychlosti mé chůze a zároveň také rozsahu mého pozměňovacího návrhu. Já v tom návrhu měním jedno slovo. Děkuji paní ministryni, že předložila tento návrh. Nemusím tu říkat, že jako opozice kritizujeme, kdy to teprve přišlo, že nejdřív se měli podporovat ti malí, posléze ti velcí, ale smířili jsme se s tím, že se prostě na to muselo počkat. A co navrhuji, tak změnit počet společníků, resp. restrikci na vznik nároku na tento kompenzační bonus ze dvou na tři.

Ono totiž když se řekne tři společníci u eseróčka, jako by to snad znamenalo, že ta společnost s ručeným omezeným musí být střední, velká nebo krizí méně postižená, nebo že si snad sáhla na nějaký jiný vládou připravený program, ale nemusí tomu tak nezbytně být. A mně začaly chodit maily, které přesně na toto poukazují. Například: Jsme malé eseróčko, podnikáme v cestovním ruchu, jsme tři společníci, jeden společník není aktivní, chceme nějakou pomoc. Myslíme si, že bychom na ni měli mít nějaký nárok. Ale dikcí tohoto návrhu nárok nevzniká. A proto jednoduchá změna ze dvou na tři společníky. Jistě lze namítat, vždyť přece se rozšíří velmi okruh těch oprávněných osob, oprávněných subjektů. Ano, ale věřím, že ten prospěch pro ty, kteří tu pomoc skutečně potřebují, bude dobrý, vhodný a nezatíží to státní rozpočet, věřím, víc, než by bylo nutné.

Takže tento pozměňovací návrh načtu posléze v podrobné rozpravě a žádám vás o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Šafránková, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda řekla, že hnutí SPD dlouhodobě podporuje živnostníky, malé a střední podnikatele a rodinné firmy a jsme rádi, že vláda předložila návrh, který SPD dlouhodobě prosazuje. Dovolte mi, abych jenom krátce představila dva pozměňovací návrhy, které za SPD předkládám.

Prvním z nich chceme upravit maximální počet společníků společností s ručeným omezeným, kdy pro každého jednoho z nich vzniká nárok na čerpání tohoto kompenzačního bonusu. Chceme tedy tento počet zvýšit ze dvou na tři, aby tento nárok měli i společníci tříčlenných eseróček.

A náš druhý pozměňovací návrh se týká definice tzv. jedné rodiny, protože tento přístup, který vláda ukazuje ve svém návrhu, absolutně nesouvisí s občanským zákoníkem, který precizně definuje zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, což je jeden ze základních kodexů českého práva. Není tedy důvod, aby speciální a navíc časově ohraničená novela jiného zákona tyto základní právní termíny do značné míry bourala. Proto navrhuji právě ve shodě s občanským zákoníkem a také v zájmu podpory širší a vícegenerační rodiny a malých rodinných firem v této nelehké době za členy jedné rodiny i pro účely tohoto zákona a pro účely nároku na kompenzační bonus pro společníky společností s ručením omezeným považovat osoby příbuzné v linii přímé, v linii nepřímé a na základě tzv. švagrovství dle občanského zákoníku, a dále pochopitelně taktéž sourozence, manžele, popř. partnery dle zákona upravujícího registrované partnerství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová bude další vystupující v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se vyjádřila k tomuto návrhu zákona a představila také naše pozměňovací návrhy včetně jednoho usnesení.

Na úvod mi dovolte říci, že vítáme tento návrh, který se týká v uvozovkách malých eseróček a rodinných firem, které sice jsou eseróčky, ale můžeme je označit za, jak je v důvodové zprávě uvedeno, nebo paní ministryně říkala, převlečené OSVČ, čili a la OSVČ. A myslím, že to v minulých týdnech na plénu zaznívalo mnohokrát, že právě z tohoto návrhu zákona vypadla právě malá eseróčka. Čili sice se zpožděním, ale vítáme takovýto návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP