(12.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

První pozměňovací návrh se týká ne přímo těch eseróček, ale týká se těch, na které kompenzační bonus zatím nedopadá, a to jsou ti, kteří pracují, mají zaměstnání, mají pracovní poměr jako svoji hlavní činnost a OSVČ jako činnost vedlejší. Ke zmírnění došlo v posledním návrhu pomocí pozměňovacího návrhu, kdy kompenzační bonus budou moci dostávat ti, kteří jako hlavní pracovní poměr mají jako hlavní činnost a jsou pedagogové. Každopádně pořád - a myslím, že každý z nás dostává řadu e-mailů, kdy těch případů, kdy na pracovní poměr je nižší výdělek a na vedlejší činnost na OSVČ je výrazně větší příjem, tak těchto skupin je pořád stále ještě hodně. Proto si dovoluji opět podat pozměňovací návrh, který právě míří na tyto osoby, tyto občany. Pozměňovací návrh podávám společně s kolegou Ferjenčíkem a s paní poslankyní Krutákovou.

Domnívám se, že je to nápad dobrý. Vzhledem k tomu, že těch lidí může být například z oblasti sportu, z oblasti akademické sféry a podobně, že je potřeba nezapomínat právě na tyto skupiny obyvatel. Mohou se totiž tím, že nezapadají do tohoto kompenzačního bonusu, dostat do vážných finančních problémů, jelikož jejich příjem se výrazně sníží pouze na příjem ze zaměstnání, který bývá dost často nižší v těchto případech. Takže budu ráda, kolegové a kolegyně, když tento návrh podpoříte. Anebo pokud by to bylo možné, že třeba vláda po nějaké době ještě zváží takovýto návrh a předloží ho ve Sněmovně.

Samozřejmě se připojíme k pozměňovacímu - a připojili jsme se k pozměňovacímu návrhu, který předkládáme společně s kolegy, hlavní předkladatel je pan poslanec Ferjenčík, a týká se dohodářů, tedy těch, kteří pracují na DPP a DPČ.

A nyní tedy pozměňovací návrh, který se týká právě těch společností s ručením omezeným. Je to podobný návrh, který předkládala kolegyně Šafránková, a rozšiřuje subjekt kompenzačního bonusu mezi společníky, kteří jsou zahrnuti, jsou i členové jedné rodiny. A v následujících ustanoveních zákona je uvedeno, kdo se za členy rodiny považuje. V definici jsou obsaženy pouze příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Sami předkladatelé, tedy Ministerstvo financí, poté v důvodové zprávě připouští, že se jedná o užší definici, než která je obsažena v jiných právních předpisech. Výše uvedená definice člena jedné rodiny se zdá být velmi úzká v tomto případě a zcela opomíjející další příslušníky rodiny, jak je obecně vnímáme, a předkladatel zákona toto pojetí nikterak neodůvodňuje. Navíc občanský zákoník obsahuje v § 700 definici pojmu "rodinný závod". Pojem "rodinný závod", tímto pojmem se také inspirovali předkladatelé pozměňovacího návrhu, tedy my, kteří návrh zákona navrhují upravit tak, aby se za člena jedné rodiny považoval například i bratranec či osoby sešvagřené. Mohou existovat případy, kdy jsou společníky společnosti i příbuzní, kteří by nespadali do definice uvedené ve vládním návrhu zákona.

Možná na tomto místě bych se ráda zeptala paní ministryně, zda za členy jedné rodiny nepovažuje například bratrance nebo švagry, což v takovýchto případech u společností, o kterých tady mluvíme, se může stát. Takže také prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který vidíme jako velmi logický.

Posledním dokumentem není pozměňovací návrh, ale jedná se spíše o návrh pro paní ministryni, pro Ministerstvo financí a vládu, zda by nezvážily ještě nějaké úpravy, které se právě týkají těchto malých rodinných společností s ručením omezeným, a následně v podrobné rozpravě načtu usnesení.

My samozřejmě vítáme snahu Ministerstva financí právě řešit situaci společností s ručením omezeným, které mají nejvýše dva společníky, anebo společníky jsou členové jedné rodiny. Nicméně existuje mnoho těchto společností, u kterých je společník zároveň i jejich zaměstnancem, tedy sami za sebe hradí pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální pojištění. Vzhledem k povaze těchto společností, jak mimo jiné uvádí i Ministerstvo financí, tedy předkladatel, se de facto jedná o v uvozovkách převlečené OSVČ, a tudíž by se i na tyto společnosti měly vztahovat úlevy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Tyto společnosti, které jsou zároveň subjekty kompenzačního bonusu, v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření nemohou vykonávat svoji činnost, a proto u nich dochází k citelnému výpadku příjmů. Na druhé straně stále vyplácejí mzdu, ze které odvádějí zákonem stanovené pojistné. A vzhledem k tomu, že tyto společníci nedosáhnou na podporu v rámci programu Antivirus, dochází k diskriminaci těchto společností.

Z důvodu rozsahu časového období od představení návrhu zákona a jeho projednáním nebylo možné předložit výše uvedené návrhy v legislativní podobě, a proto tedy navrhujeme usnesení, které uleví vládě vypracovat návrh takového zákona. Návrh zákona by měl sjednocovat odpuštění plateb na pojistné u OSVČ a zaměstnanců v malých s. r. o., tedy těch, kteří jsou vlastně společníky. Právě proto, že jsou označována jako převlečená OSVČ, tak by bylo dobré, aby ty poměry se vyrovnaly a došlo k odstranění výše uvedené nerovnosti. Myslím si, že tím, že dáváme návrh usnesení, tak předpokládáme, že by zde mohl být nějaký časový prostor, aby Ministerstvo financí či vláda zvážily, zda takovýto návrh nepodpoří nebo nevypracují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Ferjenčík, který je zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já velmi vítám tento návrh. V opozici jsme po podpoře drobných eseróček volali už docela dlouhou dobu, takže jsem rád, že nám vláda vyšla vstříc, a souhlasíme s tím zvoleným řešením. Myslíme si, že kompenzační bonus je lepší cesta než dotační program. Je to administrativně jednodušší. Musím pochválit Ministerstvo financí a Finanční správu, že skutečně kompenzační bonus je nejlépe fungující z těch programů podpory lidem v rámci koronavirové krize. A za tohle si ministerstvo zaslouží pochvalu. Takže jsem rád, že to vláda předložila, a plně podporujeme tu část, co se týče větší podpory pro společníky s. r. o. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP