(16.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ten systém navrhované úpravy je tedy zachovat možnost zaměstnanců platebně neschopného zaměstnavatele být uspokojeni na svých mzdových nárocích ze strany Úřadu práce ČR, a to v zásadě za stejných podmínek, jaké tady byly před účinností onoho zmíněného zákona. Cílem je poskytnout dotčeným zaměstnancům právní nástroj, který by jim umožnil uspokojit alespoň částečně jejich mzdové nároky ze strany úřadu práce, nějakou jednoduchou, rychlou, srozumitelnou formou, a to i v tak obtížné situaci, jakou je současný stav způsobený epidemií. Navrhovaná úprava nebude mít žádné bezprostřední finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty v kontextu právní úpravy účinné před přijetím opatření ke zmírnění dopadů epidemie.

Vzhledem k tomu, že vládní návrh zákona je předkládán v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, je třeba stanovit také datum účinnosti, a to co nejdříve, to je dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. A právě z těchto důvodů paní ministryně Maláčová požádala vládu o projednání zákona ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Takže s těmito okolnostmi a s těmito žádostmi vás žádám také o podporu tohoto zřejmě potřebného návrhu zákona. Tolik k uvedení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 851/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Jana Pastuchová a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Takže paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že podrobně tady tento návrh uvedl pan ministr. Já bych jenom doplnila, že výbor pro sociální politiku se sešel včera před zasedáním Sněmovny a přijal jeden pozměňující návrh, který byl pozměňujícím návrhem pana poslance Marka Výborného, a na závěr přijal usnesení, které bych vám nyní přečetla, a jak jste řekl, které všichni mají pod číslem 851/1. Je to 172. usnesení výboru pro sociální politiku, z 52. schůze, ze dne 5. května 2020 k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, sněmovní tisk 851.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se konala obecná rozprava k návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19. hodiny dne 6. května 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, sněmovní tisk 851, ve znění tohoto přijatého pozměňovacího návrhu: V § 2 odst. 3 se za slova "písemně vyzván k jejich úhradě" vkládá věta, která zní: "Krajská pobočka Úřadu práce ČR takto učiní nejdříve tři měsíce po skončení doby stanovené v § 13 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb.";

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny; ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušně legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Dobré odpoledne všem. A nyní bychom mohli rozhodnout, že nepovedeme obecnou rozpravu, nicméně mám za to, že takový návrh nepadl, takže obecnou rozpravu otevírám. A do té mám v tuto chvíli dvě přihlášky. Jako první je přihlášen pan poslanec Bauer a poté pan poslanec Výborný. Takže prosím pana poslance Bauera, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, opravdu jenom krátce. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o pocit, který jsem měl z jednání výboru pro sociální politiku, který proběhl včera ráno. Já nechci zatěžovat nikoho tím, že ten návrh přišel v půlnoci, že nikdo neměl pořádně čas se s ním seznámit a že jsme i velmi složitě se k němu mohli vyjadřovat, takže spíše důvěřujeme, že příslušná ministerstva jsou schopna ty zákony napsat dobře.

Nicméně já rád pojmenovávám věci pravými jmény. Proč tady vlastně tento návrh máme? Chceme pomoci zaměstnancům, jejichž zaměstnavatelé se dostali do platební neschopnosti, aby se těmto zaměstnancům mohlo prostřednictvím úřadu práce pomoci a vyplácet jejich mzdy. To je jedna verze.

Ta druhá verze je taková, že 24. 4. letošního roku bylo přijato opatření lex covid justice, podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna a kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat přes úřady práce dlužné částky. Jinými slovy, my tímto drobným návrhem, který teď projednáváme, napravujeme špatně legislativně připravené zákony, nebo zákon, který byl schválen toho 24. dubna letošního roku. To znamená, že jedním covidovým zákonem opravujeme ten předešlý covidový zákon.

Pan ministr Zaorálek samozřejmě nebyl na jednání výboru pro sociální politiku. Já jsem byl velmi rád, že z úst paní ministryně i zaznělo to, že se spíše omluvila, protože ani ona si nebyla úplně jistá, jestli tento návrh zákona, to znamená oprava chyby, která pravděpodobně vznikla na Ministerstvu spravedlnosti, jestli to není na hraně zákona, který se má schvalovat v rámci nouzového stavu. Nakonec jsme s tím souhlasili. Ta omluva tam padla. A také tam padl příslib, že už se to nikdy do budoucna nebude opakovat, tak jsem zvědavý. A tím jsem se i chtěl zeptat, jestli jsou příslušná ministerstva schopna psát kvalitně návrhy zákonů tak, abychom nemuseli jeden covidový zákon opravovat tím následujícím.

Druhá poznámka - to je úplně ta poslední. Já mám dokonce i nepříjemný pocit, že ten samotný návrh, prostřednictvím kterého opravujeme špatné legislativní návrhy z minulosti, jestli sám o sobě také není špatně napsán, protože - a teď spíše narážím na pozměňující návrh kolegy Marka Výborného, protože my tímto návrhem zákona chceme pomáhat zaměstnancům, kteří se dostávají do tíživé situace. Na druhou stranu pokud by byl přijat ten návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, tak podle mého názoru vzhledem k těm časovým okamžikům, a v případě, že by nebyl přijat ten pozměňující návrh pana kolegy Výborného, můžeme dostat do velmi nepříjemné situace samotné zaměstnance.

Takže z toho důvodu - já rozumím tomu, že pan ministr Zaorálek není expert a s tou materií se pravděpodobně neměl možnost seznámit, ale chci se zeptat, jestli pozměňující návrh předložený panem poslancem Markem Výborným je ten, který mimo jiné znamená prodloužení o tři měsíce toho termínu, kdy dáváme zaměstnavatelům možnost se s tím vypořádat, jestli je to tedy termín optimální a jestli se jako předkladatel s tímto návrhem ztotožňuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr se nyní hlásí s přednostním právem, nebo faktickou poznámkou, takže prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano. Já na to mohu zareagovat ihned. Já bych samozřejmě neměl mluvit za Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale já jsem o tomto problému přesně s paní ministryní mluvil. A mohu tady za ni říci, že ona skutečně tento návrh pana Výborného podporuje. Ty tři měsíce podle ní, to je v pořádku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní je tedy v rozpravě přihlášen pan poslanec Výborný, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP