(14.40 hodin)
(pokračuje Mašek)

Po předložení tisku 669 se jeho nejdiskutovanějším paragrafem stal § 3 prezentovaný jako zákaz domobran. Znění tohoto paragrafu jsme jako předkladatelé věnovali při přípravě návrhu značnou pozornost a jsme si jisti, že jeho znění, tak jak je navrženo, je správné.

V definici jsme zvolili negativní vymezení práva, což je obvykle zpravidla ve vztahu k občanovi. Občan smí dělat vše, co mu zákon nezakazuje. Z tohoto principu vychází i znění navrženého paragrafu 3, kdy se občanovi určité činnosti zapovídají, zde až poté, co budou kumulativně naplněny všechny tři podmínky uvedené slovo zároveň, dané zákonem. Důležitost textu paragrafu vidíme především v jeho preventivním působení a jako varování před možným zneužitím získaných dovedností v rámci střelecké přípravy.

Tisk 92, který budeme projednávat, je implementační novelou zákona 119/2002 Sb., zákona o zbraních a střelivu. Bohužel tento tisk více bezpečnosti pro naši zemi nepřinese. Námi předkládaný tisk 669, tento deficit dle našeho přesvědčení jako předkladatelů více než vyrovnává. Chtěl bych vás jménem předkladatelů požádat o podporu našeho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní se hlásí pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokud jste si vyslechli slovo předkladatele, nebo zástupce předkladatele, a i pan kolega zmínil následující tisk pod bodem 44, sněmovní tisk 99, tak já si dovolím požádat o sloučení rozpravy u těchto dvou tisků - tisk 669 a tisk 92, což jsou body 43 a 44 podle vašeho jednacího programu, protože tyto body spolu velmi úzce souvisí. A zároveň vás diskutující, kteří budete, bych chtěl upozornit, že na 17. hodinu jsou pevně zařazené body, takže by bylo dobré, pokud chceme tento zákon propustit dál, nebo tyto dva sněmovní tisky propustit dál do jednání výboru, tak abychom ukončili tyto tisky do 17. hodiny, protože pak bychom si to přerušili sami a museli bychom hledat jiný termín.

Takže navrhuji společnou rozpravu k sněmovním tiskům 92, který ještě není otevřen, pan ministr tady je a byl o tom informován, a sněmovního tisku číslo 669, který jste právě slyšeli od zástupce předkladatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady procedurální návrh, tak já zagonguji. (Chvilku čeká.) Žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže máme tady procedurální návrh pana poslance Zdeňka Ondráčka, abychom sloučili rozpravu k tiskům 669 a 92. Vidím otevřenými dveřmi, že ještě někdo přichází. Tak, já myslím, že jsme tady v dostatečném množství.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno 123 poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Takže já nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Jana Černochová k tomu tisku 669, jo? No k tisku 669, pak to přerušíme a pak bude ještě ten tisk 92 a potom otevřeme tu sloučenou rozpravu. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano. Nejprve jako zpravodajka vystoupím se svým projevem tak, aby bylo jasné, co v té normě je, byť to tady už velmi dobře naznačil zástupce navrhovatelů. Na mě tedy - protože jinak bych se pod tento návrh také ráda podepsala, ale aby měl kdo býti zpravodajem, tak byť s ním souhlasím, tak pod ním podepsaná býti nemohu. Jedná se tedy o návrh skupiny poslanců napříč politickým spektrem.

Jak už tady správně uvedl pan zástupce navrhovatelů, hlavní body návrhu zákona ve stručnosti jsou zajištění vzniku a existence systému střelecké přípravy pro potřeby systému přípravy obyvatelstva k obraně státu, ke zvládání mimořádných situací nebo ke zvyšování schopností a dovedností pro účely reakce na jiné rizikové situace, zavedení systému střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti ČR - tam by to organizovalo Ministerstvo vnitra pro oblast obrany a samozřejmě pro oblast obrany by to organizovalo Ministerstvo obrany.

Dále si tato norma klade za cíl deklarovat, že osoba účastnící se programu střelecké přípravy a střelná zbraň, s níž je nakládáno v systému střelecké přípravy, jsou stanovenou zálohou státu pro plnění úkolů při zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti ČR. Dále zajistit ochranu bezpečnosti informačního systému evidující osoby a zbraně v systému střelecké přípravy. A v neposlední řadě možnost nakládat se služebními zbraněmi příslušníkům bezpečnostního sboru a strážníkům obecní policie i mimo svou službu nebo mimo pracovní dobu, což považujeme za velmi důležitou změnu.

Vláda, vážené dámy, vážení pánové, vláda na své schůzi 6. ledna 2020 projednala a posoudila návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a zaujala k tomuto návrhu zákona souhlasné stanovisko, přičemž zároveň doporučila některé dílčí úpravy.

Předpokládám, že předkladatelé se v rámci procesu projednávání návrhu tohoto zákona uspokojivě vypořádají se všemi připomínkami vlády uvedenými v jejím souhlasném stanovisku. Bude se to tak dít i samozřejmě na výborech. Předpokládám, že tady bude garančním výborem výbor pro bezpečnost. A když jsme vlastně tu normu diskutovali, nebo chtěli diskutovat hned v lednu, tak jsme přemýšleli o nějaké možnosti zkrácení lhůty, ale vzhledem k tomu harmonogramu, jak je teď nastaven, tak vlastně by nám ani zkrácení lhůty nic nevyřešilo, takže nebudeme navrhovat zkrácení lhůty a zůstane tedy ta lhůta zákonná.

To je v tuto chvíli ode mne jako od zpravodajky všechno. Jsem ještě přihlášená se svým příspěvkem, abych vám sdělila stanovisko poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá dnes do 19 hodin z pracovních důvodů.

 

Takže já nyní přeruším tedy tisk 669 a nyní otevřu tisk 92. Jedná se o

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - prvé čtení

Takže z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, mám tu dnes představit návrh novely zákona o zbraních, který do českého právního řádu zavádí v ČR široce odmítanou směrnici o zbraních. Vy všichni víte, že ČR nesouhlasila se směrnicí, podala žalobu na její neplatnost k Evropskému soudnímu dvoru, nicméně v prosinci loňského roku Evropský soudní dvůr naší žalobu zamítl. To znamená, máme povinnost tuto směrnici implementovat. Lhůta uplynula už 14. září 2018 a Evropská komise zahájila kroky, které vedou k podání žaloby na ČR pro nesplnění povinnosti, a pokuta může činit až 4 miliony korun za každý den prodlení. A upozorňuji, že by se ta pokuta platila z rozpočtu Ministerstva vnitra. Já považuji za účelnější tyto peníze místo do Bruselu dát našim hasičům a policistům a dohodnout se na nějaké formě textu. A to je přesně to, co proběhlo.

Já chci poděkovat všem těm, kteří se podíleli tady v Poslanecké sněmovně i mimo ni na hledání řešení. Jsem přesvědčen, že to řešení tady dnes máme. Je to tento implementační zákon plus zákon nadstavbový, chcete-li, který tady byl představen před chvilkou, a v kombinaci si myslím, že zajistíme to, že Česká republika splní povinnost implementovat příslušnou směrnici, že dopad na střeleckou veřejnost bude naprosto minimální a současně se nic zásadního pro naši střeleckou veřejnost nezmění a rozhodně se nenaplní ty apokalyptické scénáře, že tu někdo bude odebírat zbraně a tak dále, a tak podobně. To znamená, já chci poděkovat za tu ochotu k dohodě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP