(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Ondřej Babka s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana, který je nepřítomen, omluven a bude odpovězeno písemně. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře zemědělství, dovolte mi vás interpeloval ve věci ochrany zvěře při seči. Dne 12. září 2019 se podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, jehož jsem členem, usnesl a doporučil výboru pro životní prostředí, aby vyzval Ministerstvo zemědělství k vypsání dotačního programu na podporu využití dronů s termovizí sloužících k vyhledávání zalehlých srnčat a další zvěře při sečení a sklizních, a tím v rámci přípravy programu rozvoje venkova zohlednit potřebu ochrany zvěře při seči.

Tato problematika byla schválena výborem pro životní prostředí dne 13. listopadu 2019, tj. před více jak deseti kalendářními v měsíci. Dovolte mi tedy se vás zeptat, jak v této věci Ministerstvo zemědělství pokročilo a jaké reálné kroky v problematice uskutečnilo, případně jakými způsoby chcete efektivně chránit desetitisíce zvířat při sečení a sklizních. Mnohokrát děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Pan poslanec Čižinský není přítomen, takže jeho interpelace propadá.

Posuneme se k interpelaci pana poslance Lukáše Černohorského na pana ministra Jana Hamáčka ve věci absence přímého databázového přístupu do registru stran atd. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na kontrolním výboru jsme dostali informaci, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran nemá tedy přímý databázový přístup do registru stran a hnutí, který je provozován Ministerstvem vnitra, což ale nese jisté problémy. V případě, že je potřeba kontaktovat danou instituci, tak se to standardně činí přes statutární orgán, což je nějaký předseda, ale tam v mezidobí, kdy dochází k předávání dat, která se přidávají jakoby manuálně, nedochází k té aktualizaci on-line, můžete dojít k různým změnám, a tudíž na straně úřadu tak vznikají buďto jisté prodlevy, anebo to pro ně má i jisté finanční náklady.

Tedy jsem se chtěl zeptat, zdali tedy plánujete do budoucna nějaké přímé databázové napojení tohoto úřadu, a pokud ano, tak kdy zhruba s tím můžou počítat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane poslanče, jak víte, na základě § 9 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, vede Ministerstvo vnitra rejstřík politických stran a hnutí. Tento rejstřík je veřejný a každému přístupný na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Já jsem tady vytiskl tu příslušnou webovou stránku. (Ukazuje.) A ten zákon v § 9 odst. 2 a 3 přesně stanoví, jaké údaje se v tom rejstříku vedou, a všechny tyto údaje jsou přes tyto zmíněné stránky Ministerstva vnitra všem přístupné. Jenom pro informaci, poslední aktualizace proběhla 17. 9. ve 13 hodin 49 vteřin.

Teď pracujeme na částečné digitalizaci Sbírky listin, kdy se digitalizují stanovy a některá usnesení orgánů politických stran a hnutí tak, aby je bylo možné také zpřístupnit on-line. A na základě dohody s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí předkládá Ministerstvo vnitra tomuto úřadu od roku 2018 každou změnu, která je v tom rejstříku provedena, a to bezodkladně prostřednictvím systému datových schránek, to znamená elektronicky, a tato praxe ze strany úřadu nebyla doposud nijak zpochybněna, ba byla opakovaně potvrzena. Takže úřad má stejně jako každý přístup on-line do tohoto rejstříku a nad rámec toho po dohodě dostává notifikaci o každé změně, kterou ministerstvo v tom rejstříku provedlo. Takže z mého pohledu je ta praxe dostatečná. Pokud má úřad jiný pocit, tak bych očekával, že se nás oficiálně obrátí, a my to samozřejmě budeme řešit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má slovo. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já předpokládám, že šlo o nějaké jakoby automatizační rozhraní, které by zařizovalo to, že pokud vám přijde nějaké zpráva do datové schránky, tak vy to potom následně na straně toho úřadu musíte totiž zpracovat nějakým manuálním způsobem. Takže spíš zdali se neplánuje nějaké rozhraní, pomocí kterého vy propojíte vlastně ten jejich informační systém, a oni když budou generovat nějaké dokumenty vyzývající tu stranu k provedení nějaké akce, že nedodali nějakou zprávu či cokoliv, tak že se to automaticky do toho dokumentu potom následně vytáhne bez toho, že by si museli vlastně vést svůj vlastní sekundární informační systém. Takže zdali je možno vybudovat tam případně nějaké komunikační rozhraní. Předpokládám, že v tu chvíli by i vám to ušetřilo práci, protože byste to nemuseli manuálně posílat skrz datové schránky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Tomu rozumím. Já to zadám příslušným sekcím na Ministerstvu vnitra a jsem připraven vás potom informovat o výsledku. Rozumím, kam ta interpelace směřuje, a bylo by to zjednodušení, takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská s interpelací na pana ministra Roberta Plagu. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, přeji vám brzké uzdravení a přidávám se k interpelaci, která už tady zazněla, a to zda je pravda, že Ministerstvo školství připravuje vyhlášku, kvůli níž by děti s tělesným postižením a děti s poruchami učení přišly o své asistenty. Platit by měla od začátku příštího roku. Podle České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a učitelské platformy by tak zůstali vyloučeni například žáci s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči i závažnými poruchami učení, kteří nyní asistenta pedagoga využívají, a je pro ně přínosný.

Vážený pane ministře, není to dlouho, kdy jsme na půdě Poslanecké sněmovny debatovali bouřlivě o inkluzi, o tom, že je potřeba, aby se děti s hendikepem začlenily ve vzdělávacím procesu mezi zdravé děti. Tak se také stalo a s podporou návrhu zákona o inkluzi se také začali vzdělávat lidé na posty asistentů pedagoga, jejichž úkolem je pomáhat těmto dětem. Pokud vaše vyhláška vejde v platnost, znamená to, že nejen přijde o práci celá řada asistentů pedagoga, ale hlavně děti, které asistenci potřebují, přijdou o tuto pomoc. Rodiče těchto dětí jsou zděšeni a právem se obávají, že budou nuceni své děti dát opět zpátky do speciálních škol.

Vážený pane ministře, ptám se, zda si tuto skutečnost uvědomujete a jak budete řešit situaci, kdy žák s hendikepem nebude schopen řádně fungovat bez asistenta pedagoga. Chci věřit tomu, že to není úsporné opatření a že nechcete šetřit na těch nejzranitelnějších, jakými děti s hendikepem určitě jsou. Nebo je snad tomu tak? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Monika Jarošová s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chci se optat na jez na řece Ohři v Hostěnicích u Brozan na Litoměřicku, který ohrožuje výstavba malé vodní elektrárny od soukromého investora KM Prona. Krajský úřad Ústeckého kraje svým rozhodnutím povolil výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů dle § 50 a povolil výstavbu elektrárny. Po protestu občanů se tím zabývalo vaše Ministerstvo životního prostředí, které zrušilo rozhodnutí krajského úřadu, a žádáte po něm přehodnocení stanoviska. Krajský úřad opět stavbu elektrárny povolil a občané se odvolávají a je to stále dokola. Zdejší občané si přejí a bojují za zachování jezu v jeho nynější podobě, nesouhlasí se stavbou elektrárny. Kdo je místní, ví dobře, jaká nenahraditelná škoda by to byla. Jde o oblíbenou rekreační zónu. K tomuto historicky ceněnému jezu se sjíždějí během sezóny tisíce cyklistů a milovníků vody z širokého okolí. Slouží i desítkám chatařů po obou březích Ohře, ale i vodákům, rybářům a rekreantům kempu na protějším břehu v obci Písty. Územní plán počítá v této lokalitě s rekreační zónou, ne se stavbou vodní elektrárny. Obyvatelům nevadí jen zásah do jezu, ale také samotná stavba, kde chybí komunikace vhodná pro mechanizaci a hrozí vysoká prašnost.

Pane ministře, vy sám pocházíte z Litoměřic a jsem si jista, že jste někdy tento jez navštívil, tak bych chtěla vědět, jaká je šance ho udržet bez malé vodní elektrárny. Nebo opět ustoupí zájmy občanů ve prospěch soukromých investorů? Já opravdu nechci, aby byly zájmy soukromého investora zohledňovány nad zájmy široké veřejnosti, a my tak přicházeli o další kus krásné přírody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP