(18.40 hodin)
(pokračuje Dražilová)

Dále navrhovatelé doplňují zdravotní stavy osob se zdravotním postižením, které považují za neměnné, a pochopitelně tudíž neopodstatněné, aby tyto osoby byly opakovaně posuzovány.

Za třetí je navrženo, aby tyto osoby byly vyzvány krajskou pobočkou Úřadu práce dva měsíce před skončením platnosti průkazu k poskytnutí aktuální fotografie a ke dni skončení platnosti jim uvedený úřad vydal průkaz nový.

Návrh účinnosti novely zákona je od 1. 1. 2021.

Vláda projednala novelu zákona 20. července tohoto roku a zaujala k tomuto návrhu nesouhlasné stanovisko. Jde-li o vydání průkazu - myšleno tedy té plastové kartičky - osoby se zdravotním postižením pouze z důvodu uplynutí jeho doby platnosti, není podle platné právní úpravy obsažené v § 35 zdravotní stav opětovně posuzován, a proto je navrhovaná úprava podle vlády nadbytečná. Důvodová zpráva argumentuje zbytečným vynakládáním finančních prostředků, náklady na lékařskou posudkovou službu i její přetíženost. K tomu je ale potřeba uvést, že v roce 2019 bylo 80 % průkazů osoby se zdravotním postižením přiznáno bez časového omezení. Je tedy zřejmé, že lékaři posudkových zpráv důsledně dbají na to, aby platnost posudku byla stanovována vždy s ohledem na konkrétní a individuální zdravotní stav, aby nedocházelo k zatěžování jak posuzovaných osob, tak lékařů lékařské posudkové služby. Omezená doba platnosti posudku, tedy i nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, se stanovuje opravdu jen v odůvodněných případech. Dále vláda konstatuje, že v důvodové zprávě nejsou uvedeny důvody, které vedly k výběru jednotlivých zdravotních stavů, u nichž se navrhuje vydávání rozhodnutí o přiznání nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení.

Navrhovatelé navrhli Sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas v souladu s § 90 jednacího řádu již v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem pan předseda klubu ANO pan Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezký podvečer, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl jménem tří poslaneckých klubů - ANO, sociální demokracie a KSČM - dát veto na projednávání podle § 90, jak správně predikoval kolega Kaňkovský. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě je přihlášena paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Chtěla bych jenom za sebe velice krátce říct, že v rámci přípravy zpravodajské zprávy a objektivních informací k tomuto předloženému návrhu jsem navštívila několik poboček úřadů práce různých velikostí, od té nejmenší až po jednu z největších ve městě Brně, a zajímala jsem se skutečně o zavedenou praxi ohledně vydávání průkazů pro zdravotně postižené. Jenom zopakuji, že nejdelší doba i v případě trvalého nároku na vydání průkazky je deset let pro osoby starší 18 let, tedy pro dospělé osoby, a 5 let pro děti, nebo resp. pro osoby do 18 let věku.

Vydání nové průkazky v podstatě je z důvodu ztotožnění osoby. Jak jsem už řekla, kartička vypadá jako občanský průkaz a je na ní nutná obnova fotografie. Současný stav je skutečně u všech mnou navštívených úřadů práce takový, že v případě trvalého nároku a končící platnosti průkazky se nevede správní řízení, zdravotně postižená osoba pouze dodá fotografii, v některých případech dokonce úřad práce vyzve sám osobu k dodání této fotografie vlastně tak, jak to chtějí navrhovatelé, a úřad práce jenom zašle žádost o vyrobení průkazu na Státní tiskárnu cenin. Tato spolupráce je velice dobrá a nejpozději do 10 dnů je kartička na příslušném úřadu práce zpět.

Jak namítala i vláda, bylo mi sděleno, že skutečně 90 % posudků bývá přiznáno bez časového omezení, a pouze tam, kde se jedná o stav dočasný nebo kde je nějaký předpoklad zlepšení, tak jsou vydávány na kratší dobu. Myslím si, že je důležité, abych zde uvedla, že průkazy jsou vydávány vždy v souladu s délkou platnosti posudku, jinými slovy, že ta vydaná kartička, ten vydaný průkaz, vždy reflektuje posudek. To, co namítají předkladatelé, se tedy v praxi ve vážné většině opravdu neděje, jak řekl můj předchůdce kolega Kaňkovský, možná že to je skutečně jenom omezeně na některých místech, a rozhodně se nepostupuje podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Co se týká návrhu, aby úřady práce samy vyzývaly k dodání fotografie a informovaly o konci platnosti průkazky, o tom si myslím, že bychom měli diskutovat se samotnými úřady práce. Pokud by na to byla aplikace a posílalo se to takzvanou hybridní poštou, asi by se o tom dalo opravdu uvažovat a pro uživatele by to samozřejmě komfortnější bylo.

Co se týká navrhovaných zdravotních stavů, pochopitelně nemám na mysli ty, kde se jedná o ztrátu končetin, tak pro posouzení na dobu trvalou již si podle mého názoru jistě zaslouží ještě větší diskuzi.

V tuto chvíli jsem tedy pro, aby návrh postoupil do dalšího čtení, abychom měli prostor si ještě některé návrhy prodiskutovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Pan poslanec Vít Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Milé kolegyně, kolegové, jenom pár glos k příspěvku paní kolegyně Dražilové a hlavně potom k negativnímu stanovisku vlády.

Já tady ještě jednou zopakuji, že hlavním cílem a hlavní ambicí této novely je skutečně sjednotit aplikační praxi u přiznávání toho trvalého nároku. To je tím nejdůležitějším bodem. A ještě jednou zopakuji ta čísla. Zhruba 325 000 osob se zdravotním postižením, které mají přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením, a z toho zhruba 65 000 má to časové omezení. To znamená, není to zas tak úplně malá skupina lidí, kteří musejí chodit na ty periodické prohlídky. A někteří z nich se ptají, proč já jsem nedostal trvalý nárok a proč můj kolega, který má víceméně to samé postižení, ho dostal. A já si myslím, že tohle by mělo být jednoznačně vytaxováno. Samozřejmě medicína není matematika. Vždycky tam zůstane určitý prostor a vždycky stejně na začátku při přiznání toho nároku to bude posuzovat lékař posudkové služby. Ale jde o to, abychom se vyhnuli opakovaným prohlídkám u trvale nepříznivých těžkých stavů, které se již nemohou zlepšit. Takže to je tou hlavní ambicí.

To, o čem hovořila kolegyně, to znamená ty případy ojedinělé - a já jsem to říkal v té úvodní řeči, že ještě i u některých lidí, kteří mají přiznaný trvalý nárok, je, když jim končí ta průkazka jako veřejná listina, tak jsou vyzváni k prohlídce. Jsou to skutečně ojedinělé případy. Já jsem se s tím sám setkal za poslední dva roky dvakrát. Nejsou to velká čísla. Ale i tady to naznačuje, že je potřeba to jednoznačně upravit.

A pokud se týká toho procesu výměny, tak si myslím, že to je technické, že je dobře prodiskutovat s úřady práce.

A pokud se týká samotného negativního stanoviska vlády, tak je to jako takřka vždycky u opozičních návrhů, kdy vláda v 95 procentech opozičním návrhům dává negativní stanovisko. A já řeknu jenom jeden paradoxní bod, a je to ten bod 7, kdy vláda píše, že není možné zasahovat do zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, protože je tady jiný sněmovní tisk, který je taky poslanecký, je to sněmovní tisk 730, mimo jiné jsem pod ním taky spolupodepsán, a který se předmětně týká úplně jiné oblasti problematiky osob se zdravotním postižením. Takže to je jeden paradox. A druhý je, že v tom samém bodě vláda píše, že má připraven vládní návrh, vládní novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kterou ale ještě svět neviděl, nebo alespoň my jsme ho tady neviděli, a jsme ve třech čtvrtinách tohoto volebního období. Tolik jenom poznámka k negativnímu stanovisku vlády.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy elektronicky ani z místa. Obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem. Jelikož padlo veto tří poslaneckých klubů na projednávání podle § 90 odst. 2, budeme pokračovat v klasickém projednávání a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP