(11.30 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pan poslanec Koten navrhuje zařazení nového bodu, tisk 402, odpuštění poplatků.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Míněno autorských poplatků, abych byl přesnější. Kdo je proti?

hlasování číslo 24 přihlášeno 98, pro 23, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Koten navrhuje zařadit tisk 591, novela trestního zákona, jako nový bod do pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 25 přihlášeno 98, pro 12, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední je zde návrh paní poslankyně Richterové, abychom tisk 464, týkající se zvýšení slevy na poplatníka, zařadili na pořad této schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

hlasování číslo 26 přihlášeno je 98, pro 44, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly, a budeme hlasovat o pořadu této schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 27 přihlášeno je 98, pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme program této schůze schválili, a budeme pokračovat dle... Děkuji. Já předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení

Za omluvenou ministryni práce Janu Maláčovou uvede z pověření vlády tento bod ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vychází zejména ze zkušeností získaných z realizace podpory zaměstnavatelů zasažených koronavirovou krizí v rámci cíleného programu Antivirus.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhodnotilo, že je potřeba legislativně ukotvit systémovou podporu, která bude schopna operativně a efektivně reagovat na nepředvídatelné situace a události nezaviněné zaměstnavatelem, jako jsou například ekonomická recese, epidemie, živelní události, kyberútok apod., a podpoří v těchto mimořádných situacích zachování pracovních míst u zaměstnavatele.

V oblasti zaměstnanosti návrh zavádí nový institut - podporu v době částečné zaměstnanosti - který přebírá právě parametry a postupy osvědčeného programu Antivirus a doplňuje je o některé další podmínky pro její poskytování. Ty jsou kompromisem vzešlým z jednání vlády o návrhu doporučeném pracovní komisí složenou ze zástupců MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a sociálních partnerů, k nimž byla přizvána i hospodářská komora.

Poskytování podpory v době částečné nezaměstnanosti bude aktivováno nařízením vlády po předchozím projednání s tripartitou a při splnění zákonem stanovených podmínek. Podpora v částečné nezaměstnanosti pak bude náležet zaměstnancům zaměstnavatele, na kterého se budou vztahovat zákonem o zaměstnanosti stanovená opatření. Konkrétně potom zaměstnancům bude poskytovat Úřad práce ČR prostřednictvím zaměstnavatele tuto podporu. Stát tak bude moci částečně převzít náklady zaměstnavatele spojené s finančním zabezpečením zaměstnance v případě stanovených překážek v práci. Platbami pojistného nad rámec skutečného výkonu práce však nadále zatížen bude, čímž dojde k finančnímu zainteresování zaměstnavatele nepříznivou situaci také řešit.

Vláda požádala o projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to zejména vzhledem k aktuální potřebě urychleně řešit situaci zaměstnavatelů ve vztahu k zachování zaměstnanosti v souvislosti s nahrazením programu Antivirus, který, jak již bylo i v předchozí debatě řečeno, končí 31. října 2020, a je potřeba tudíž nalézt trvalý legislativní nástroj.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi vás požádat o podporu potřebného zákona, který je výsledkem intenzivních jednání. Je to samozřejmě kompromis, ale předpokládám, že o tom budeme vést dále i diskuzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Lenka Dražilová. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsme tady slyšeli, vláda předložila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., 25. září a poslancům byl rozeslán jako tisk 1025. Protože pan ministr zde řekl téměř všechno, já opravdu jenom velmi jednoduše shrnu, o co se jedná, to nejpodstatnější.

V zákoně o zaměstnanosti se navrhuje zakotvit nový institut - tzv. podpora v době částečné zaměstnanosti - kterým stát podpoří zaměstnance těch zaměstnavatelů, kteří budou zasaženi hospodářskými obtížemi způsobenými vnějšími faktory, tedy například při vážném ohrožení ekonomiky, při epidemiích, při povodních nebo při kyberútoku. O poskytování rozhodne vláda, a to po projednání v tripartitě, přesné podmínky nastaví vláda ve svém nařízení. Stanoví region, odvětví, rozsah zkrácené práce i dobu, po kterou by část mzdy vyplácel stát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP