(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí s přednostním právem pan předseda Vojtěch Filip, v tuto chvíli poslední přihlášený. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní a pánové, já budu stručný.

Za prvé určitou reakci na vystoupení kolegy Kalouska. No, přece vítězem musí být právě ten příští ekonomický výkon České republiky. Principiálně přece nejde o to teď udržovat nějaká pracovní místa, která nejsou perspektivní, ale jde o to, abychom udržovali ty pracovní kolektivy, bez kterých se nedá určitý vysoce kvalifikovaný výrobek vůbec udělat, nebo vysoce kvalifikovaná práce, služba apod. Proto ty principy, když jsme je před měsícem začali diskutovat s vládou, sestávaly z toho, že nejde o celý pracovní kolektiv celého podniku, ale jenom o tu vysoce kvalifikovanou práci v té firmě. Druhý princip, který jsme udržovali, byl ten, že to musí být vztah zaměstnavatele, zaměstnance a státu, to je přece úplně zřejmé. A třetí princip byl ten, že když to ten stát doplácí, tak se mu to v příštím období musí vyplatit, tzn. tam bude určitý výkon, který bude.

Nejde vůbec o udržování pracovních míst, která nejsou perspektivní. Proto jsme souhlasili s tím, že o tom rozhoduje vláda po té poradě, nebo chcete-li, po jednání tripartity. Jednali jsme o tom s odboráři, jednali jsme o tom se zaměstnaneckými svazy a docházíme ke stejnému názoru. Nakonec to vedlo k tomu, že jsme nesouhlasili se zkráceným jednáním a že to tady máme ve všech třech čteních, byť tedy potřebujeme ten zákon co nejdříve, protože prodlužovat ten jednorázový zákon, který jsme tady přijali v tom období první krize, nemůžeme, protože nemá tu flexibilitu, nemá konkrétní odpověď na ty změněné podmínky, které tady budou. Já nechci připomínat ta rozhodnutí, asi nejkvalifikovanější, která padla na konci 50. let v Japonsku, kde se rozhodli, do čeho půjdou a co podpoří, a tam to vedlo k dlouhodobému více než třicet let trvajícímu vzestupu japonské ekonomiky. A to samé vlastně opakovali ve Spolkové republice Německo. Náš zákon musí být také upraven na naše podmínky.

Ty jednotlivé parametry asi tady budeme diskutovat ve druhém čtení. Já bych nechtěl nějakým způsobem zdržovat tu debatu, ale považoval jsem za potřebné znovu se k tomu vrátit. Jestliže souhlasíme s tím, že zákon potřebujeme, já to nepovažuji za zákon, který by byl zmetkem. Já to považuji za návrh zákona, o kterém musíme diskutovat s největší vážností právě tady, abychom posoudili všechny parametry z těch tří pohledů, které já považuji za základní - co potřebuje vláda, co potřebují zaměstnavatelé a co musíme udělat pro zaměstnance, abychom udrželi jak pracovní kolektivy, tak jejich sociální jistoty. Bez toho prostě nemůžeme dál fungovat. Je to naše odpovědnost, jak bude ten zákon vypadat. Tu odpovědnost opravdu nemůžeme svěřit někomu jinému. Je to opravdu na nás. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Má paní zpravodajka, paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Já si dovolím shrnout obecnou rozpravu, kde jsme slyšeli spoustu výhrad od diskutujících, padla zde spousta návrhů. A já jenom připomínám, že v tuhle chvíli máme v systému 19 pozměňovacích návrhů. Jako zpravodaj samozřejmě podporuji diskusi politických stran, která by vedla ke shodě na principiálních změnách, a koneckonců kolegyně Valachová zde už řekla, že takováto diskuse se chystá.

Padly zde dva návrhy, byl to návrh na vrácení a dále návrh na zkrácení lhůty na 12 dnů. Jako zpravodaj nepodporuji ani návrh na vrácení, ani návrh na zkrácení lhůty a doporučuji tento sněmovní tisk postoupit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přeje si pan ministr vystoupit? Ne, nepřeje si se závěrečným slovem.

Takže než se budeme zabývat přikázáním návrhu k projednání, pokud se tím budeme zabývat, tak se musíme vyrovnat s návrhem, který zazněl v rozpravě, přednesl ho pan předseda Miroslav Kalousek a zní, abychom vrátili předložený návrh navrhovateli k dopracování. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme tedy o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 94 poslanců, pro 27, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve garanční výbor. Návrh organizačního výboru je, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo prosím jiný garanční výbor? Ne. Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 29, přihlášeno 94 poslanců, pro 94, proti nikdo. Konstatuji, že jsme předložený návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl projednání v žádném dalším výboru. Je zde přihláška pana předsedy Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, domnívám se, že ta norma je tak klíčová a současně tak špatně připravená, což koneckonců konstatoval i pan předseda vlády, já s ním jenom souhlasím, že by se tím měl zabývat i hospodářský a rozpočtový výbor, protože to má své významné rozpočtové dopady a pochopitelně i velké dopady do hospodářské politiky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Viděl jsem přihlášku pana poslance Ferjenčíka, ale už zřejmě ten návrh, který chtěl přednést, zazněl. Hlásí se ještě někdo prosím s návrhem na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ne. Zazněly dva návrhy. Přikázání hospodářskému výboru, přikázání rozpočtovému výboru. Budeme o nich postupně hlasovat.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, přihlášeno 95 poslanců, pro 79, proti 1. Návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 31, přihlášeno 95 poslanců, pro 41, proti 1. Návrh nebyl schválen. Tedy návrhem se bude zabývat hospodářský výbor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP