(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z vlády je tady jenom pan místopředseda Hamáček, tak vážený pane místopředsedo, máme před sebou další pořad naší schůze.

 

Dopoledne jsme si schválili, že ve 14.30 budeme začínat bodem číslo 4. Tím je

 

4.
Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka,
Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších
na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
/sněmovní tisk 669/ - druhé čtení

Požádám kolegu Jiřího Maška... (Upozornění na změnu.) Tak místo něho poslance Zdeňka Ondráčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové, která je zpravodajkou tohoto tisku a už své místo zaujala. Ještě než požádám kolegu Ondráčka o úvodní slovo, konstatuji došlou omluvu pana ministra Tomáše Petříčka od 14.30 do konce jednacího dne.

Ještě připomínám, že tisk 669 projednáváme ve druhém čtení.

Nyní má slovo zástupce předkladatelů, navrhovatelů, pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky jsme jako skupina poslanců předložili ve spolupráci s odborníky z Ministerstva vnitra. Návrh byl koncipován tak, aby byl kompatibilní s dnes platným zákonem č. 119/2002 Sb., a zároveň předchází celý balík připravovaných zbraňových zákonů, zákon o zbraních, zákon o munici a zákon o změně zákonů.

Po zániku povinné prezenční vojenské služby výrazně kleslo procento obyvatel, kteří by byli v případě potřeby schopni a bezpečně a účinně ovládat zbraň. Návrh proto předpokládá vznik výhradně dobrovolné střelecké přípravy občanů České republiky, kteří po absolvování střeleckého programu budou tvořit stanovenou zálohu státu.

Na základě přikázání pléna Poslanecké sněmovny se výbor pro bezpečnost jako výbor garanční zabýval tiskem číslo 669 na svém jednání 24. 9. tohoto roku. Výbor přijal usnesení, které je v systému označeno jako sněmovní dokument 669/3, a přijal dva pozměňovací návrhy, které předložil poslanec Mašek - k § 7 týkající se podmínek pro nabývání zbraní a střeliva pro absolventy programu a k § 25 týkající se nabytí účinnosti tohoto zákona. Výbor pro bezpečnost znění zákona v navrhovaném znění včetně těch přijatých pozměňovacích návrhů po projednání schválil. Případnými dalšími načtenými pozměňovacími návrhy se výbor pro bezpečnost bude zabývat na své následující schůzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi a požádám paní zpravodajku. Já ještě musím konstatovat před jejím slovem, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu a usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 669/2 a 3. Nyní tedy, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, garanční výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako sněmovní tisk 669/2, kdy přerušil projednávání a stanovil si lhůtu pro podání pozměňujících návrhů, požádal ministra vnitra o předložení návrhů prováděcích právních předpisů. Následně na své 41. schůzi konané 24. září 2020 garanční výbor pro bezpečnost přijal usnesení číslo 184, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem poslanců Jiřího Maška, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, je to ten sněmovní tisk 669, vyslovila souhlas ve znění navržených pozměňovacích návrhů, které vám, kolegyně a kolegové, ve stručnosti představím a odůvodním. Učiním tak teď, protože je to komplexní návrh výboru, a pak jenom v té podrobné rozpravě se na to odkážu, ať nemluvím dvakrát.

Změny v § 7 návrhu zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek a bezpečnost by měly jednak upřesnit smysl a obsah institutu aprobace v systému střelecké přípravy a dále lépe vymezit možnosti materiální podpory střelecké přípravy ze strany státu. Dosavadní text § 7 umožňuje v zásadě pouze přímé poskytnutí zbraně nebo střeliva držiteli aprobace v systému střelecké přípravy. To je fakticky určitý věcný dar ze strany státu. To může být problematické zejména v případě střeliva, neboť držitelé zbraní používají široké spektrum ráží střeliva a bylo by značně neefektivní, aby stát nejdříve takto široké spektrum střeliva sám pořizoval a následně jej fyzicky rozděloval. Přitom právě zvýhodněné nabývání střeliva bude patrně hlavním způsobem podpory střelecké přípravy. Jako podstatně efektivnější se jeví možnost finanční podpory pořízení střeliva, a to jak ve vztahu k účasti na programu střelecké přípravy, tak i ve vztahu k pokračující individuální střelecké přípravě držitelů nejvyšší úrovně aprobace v systému střelecké přípravy. Nadále bude ale možné poskytnout podporu i ve formě poskytnutí přímo střeliva, například v případě nadbytečných státních skladových zásob takového střeliva.

Další návrh, návrh změny § 7, rovněž umožňuje umožnit držitelům aprobace v systému střelecké přípravy a využít státem vyvlastněných - ne vyvlastněných, ale vlastněných střelnic, a to v případě nevytížení jejich kapacit státními složkami. Tím máme na mysli ozbrojené síly nebo ozbrojené a bezpečnostní sbory.

Tento návrh byl projednán s Ministerstvem vnitra a s pracovními skupinami, které Ministerstvo vnitra za účelem přípravy nové právní úpravy v oblasti zbraní zřídilo na počátku roku 2018. Na základě připomínek, které byly vůči předběžnému návrhu nařízení vlády uplatněny, vyplynulo, že je nezbytné upravit i text § 7 samotného návrhu zákona. Dále výbor pro bezpečnost navrhuje změnu účinnosti tak, aby zákon nabyl účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Totiž původně byla navržena účinnost k 1. červenci 2021. (Poznámka z pléna.) 2020 samozřejmě, když to posouváme, tak aby to mohlo mít nějakou legisvakanci.

Výbor pro bezpečnost pověřil svého předsedu, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocnil mě, zpravodajku výboru pro bezpečnost, abych s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem tímto učinila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP