(15.00 hodin)
(pokračuje Volný)

Poslední bod, který přidáváme, jsou oslňující a oslepující zdroje světla. Teroristé z Antify, rasisté z Black Lives Matter používají ve Spojených státech při útocích na vybrané cíle stroboskopické zdroje světla. Nejdřív svou oběť oslepí, a potom ji zmrzačí nebo rovnou zavraždí. Co také používají, jsou výkonné průmyslové lasery. Takový průmyslový laser, když se vám zaměří do očí, což je taky velice mnohokrát a opakovaně zdokumentováno z těch posledních střetů ve Spojených státech, vám nenávratně poškodí vaše zrakové ústrojí. Je to stejně nebezpečná zbraň jako každá jiná, která vás může zmrzačit do konce života.

Přečtu ještě odůvodnění, tak jak je uvedeno v tom pozměňovacím návrhu: Ačkoliv proklamovaným cílem návrhu zákona je vytvoření nástrojů umožňujících postih skupin směřujících svou činnost proti právnímu řádu České republiky, znění - poprosím i své kolegy za sebou, děkuji (reaguje na hovor ve vládní lavici) - znění předkládaného návrhu opomíná některé významné aspekty problematiky. Prvotně je nutno uvést, že je-li záměrem předkladatelů postihnout veškeré takovéto skupiny, pak je nutné je definovat ve dvou rovinách, a to rovině skupiny ozbrojené a rovině skupiny ideologické. Pouze takto je možno účinně reagovat na vznik a existenci skupin fungujících na principu obcházení právního řádu, které směřují proti základním demokratickým principům a principům právního státu.

Tomuto konceptu je pak přizpůsobeno navrhované znění § 1, jehož obsahem je specifický zákaz neregistrovaných ozbrojených skupin a skupin prosazujících ideologii hlásající ochotu použít násilí směřujících svou činností proti právnímu řádu České republiky. Navrhované znění § 3 reflektuje vymezení skupin dle § 1 a stanovuje jednoznačný zákaz takovýchto skupin. Navrhovatel s ohledem na principy správního řízení navrhuje upustit od kumulativnosti parametrů ozbrojených skupin, tak jak byly předloženy navrhovatelem, když takto stanovená podmínka by fakticky znemožňovala postih širokého okruhu nebezpečných uskupení. Za podstatné je třeba považovat u těchto skupin jejich vymezení a směřování proti právnímu řádu České republiky. U změn navrhovaných v § 5 a § 21 je tímto sledováno zachování terminologie srozumitelné pro běžnou osobu. U změn navrhovaných v § 18 jsou v souvislosti s navrhovanými změnami § 1 a § 3 doplněny části na tato ustanovení navazující.

Náš další pozměňovací návrh, pod číslem 6348, mění ustanovení § 1 a celkově vypouští zákaz ozbrojených skupin a dále upravuje výčet zbraní stejně jako předchozí návrh. Přečtu krátké odůvodnění. Ačkoliv název navrhovaného zákona zní zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky, předložené znění § 1 písm. a) a § 3 svým zaměřením směřuje proti neurčitě definovaným skupinám osob, kdy lze mít za to, že zvolené znění nereflektuje tu skutečnost, že postih skupin je již v současné právní úpravě vyřešen. V případě skupin existujících v režimu občanského zákoníku zákonodárce vymezil ustanovení § 145 zcela konkrétně formulované znaky odporující právnímu řádu České republiky a v návaznosti na ty dal soudům poměrně široký prostor pro zrušení takového uskupení. Rovněž normy přestupkového práva a trestního práva umožňují postihovat protiprávní jednání skupin i jednotlivců, vůči kterému návrh tohoto zákona směřuje. Z tohoto pohledu se pak navrhované znění jeví jako zcela nadbytečné. Navrhované znění naopak může vytvořit stav, kdy z důvodu neurčitosti ustanovení, v nichž jsou navrhovány změny či jejich vypuštění, bude předpis sloužit k zahajování řízení na základě nedůvodných domněnek či podezření, kdy tato řízení pak mohou sloužit k šikaně legitimních formálních i neformálních uskupení osob.

V případě ustanovení § 2 je zcela na místě doplnit definici zbraní dle navrhovaného zákona také o skupinu zbraní, které nespadají do kategorie střelných, výbušných či pyrotechnických, když i skupina - jak je vidět z každodenních záběrů jak ze západní Evropy, tak ze Spojených států - i skupina ozbrojená jinými předměty může představovat významné bezpečnostní riziko. U změn navrhovaných v § 5 a § 21, nově označených jako § 4 a § 20, je tímto sledováno zachování terminologie srozumitelné pro běžnou osobu. U změny navrhované v § 18 nově označeném jako § 17 jsou v souvislosti s navrhovanými změnami, § 1 a § 3, vypuštěny části na tato ustanovení navazující.

Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, dámy a pánové. Chtěl bych opět tímto vyzvat své kolegy zejména v pravé části politického spektra, kteří se považují za obhájce tradičních konzervativních hodnot, kam patří přirozená lidská svoboda, aby si prostudovali prosím poctivě tyto návrhy a nezatěžovali náš právní řád a nezatěžovali naše občany dalšími zákony, které v nich vyvolají akorát pocity obav a strachu z toho, že nějaký zákon nebo nějakou normu poruší. Protože my se tady nebavíme o lidech, kteří jsou nelegálně vyzbrojeni. My se tady bavíme o lidech, kterým dal tento stát důvěru a dal jim zbrojní průkaz. My se bavíme o lidech, kteří splnili veškeré podmínky k tomu, aby s sebou mohli nosit zbraň. My se bavíme o lidech, kteří neporušují žádné předpisy o nakládání se zbraněmi. Ale na tyto lidi, kteří jsou poctiví a vše do puntíku plní, toto ustanovení zákona míří. Nemíří vůbec tím směrem, který je tady proklamován. Činnosti skupin, které budou směřovat proti právnímu řádu, proti svobodě, činnosti skupin, které jsou ochoty a už v minulosti ochotny byly a budou ochotny používat násilí, budou ochotny ničit majetek, budou ochotny způsobovat velké škody naší ekonomice, budou ochotny mrzačit a vraždit lidi, tak činnosti těchto skupin se tento zákon nedotkne ani trošičku.

Takže vás prosím o poctivé nastudování těchto pozměňovacích návrhů a jejich případnou podporu. K těmto ustanovením nebo k těmto pozměňovacím návrhům se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Lubomíru Volnému a další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, jestli dovolíte, já se budu snažit být trošku stručný a věcný. Rád bych vám představil pozměňovací návrh, který pod číslem 4481 byl 4. března vložen do systému. Tento návrh byl zpracován na základě připomínek ozbrojené veřejnosti, na základě jednání se střelci a zpracován v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra, s pracovníky, které tady jmenovala už paní kolegyně Černochová, kteří se postavili velmi věcně a velmi konstruktivně k otázkám, které jsem jim tlumočil, které právě vznesly tyto branné spolky, nebo spolky, které se zabývají brannou činností nebo tím, co můžeme za brannou činnost považovat.

Šlo především o to, že podle jejich názoru a názoru jejich právníků některé formulace umožňovaly víc výkladů, a proto ten návrh v podstatě nemění význam, nemění smysl zákona o nakládání se zbraněmi, který, já se musím přiznat, považuji za velmi potřebný a nutný, protože v určitém momentu dává Ministerstvu vnitra a Policii České republiky možnost obrovského personálního posílení na vykrytí nějakých nárazových nouzových stavů, jak ukázala i pandemie např. v první vlně, kdy bylo nutné uzavřít některé oblasti a policie skutečně s tím měla plné ruce práce. Takže já jsem za ten zákon vděčný i z toho důvodu, že dává možnost spolupráce občanů se státní mocí při zajišťování vnitřní bezpečnosti. Je to právě Ministerstvo vnitra, které na rozdíl od armády má vnitřní strukturu, má regionální strukturu vlastně v celé republice, to znamená, má možnost bezprostředního kontaktu Policie České republiky s místními skupinami střelců nebo branných spolků, když bude zapotřebí prostě něco udělat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP