(15.10 hodin)
(pokračuje Kobza)

Takže bych přečetl návrh úprav zákona, který, jak jsem říkal, byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a na základě připomínek, které se k nám dostaly poté, co proběhla diskuse vlastně k tomu návrhu, který měl být projednán už v lednu.

V části první zákona nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky se do § 3 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou zní: Ozbrojenou skupinou podle odstavce 2 není skupina osob, která postupuje v souladu s jiným právním předpisem nebo jejímž cílem je sportovní střelba, branná příprava, rekonstrukce historických bitev, myslivost nebo obdobná zájmová činnost. A pod čarou je bod 1, zejména článek 23 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Za druhé. V části první zákona nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky se za § 17 vkládá nový §18, který zní: Odstavec 1. Ministerstvo vnitra na žádost zapíše spolek sdružující osoby uvedené v § 6 odst. 2 do centrálního registru zbraní coby organizaci stanovené zálohy státu, pokud mezi cíli takového spolku je přispívat k zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky anebo obrany České republiky a pokud takový spolek je schopen úkoly organizace stanovené zálohy státu plnit.

Odstavec 2. Organizaci stanovené zálohy státu lze pro plnění úkolů při zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky anebo obrany České republiky využít za podmínek, které stanoví vláda nařízením vydaným podle § 17 nebo jiný právní předpis.

Odstavec 3. Vláda stanoví nařízením obsah žádosti podle věty první a zásady činnosti organizace stanovené zálohy státu, zejména způsob koordinace jejich činnosti a přípravy plnění jejich úkolů se složkami integrovaného záchranného systému. Následující paragrafy se přečíslují.

Za třetí. V části první nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky se v dosavadním § 19 odstavce 1 písm. a) slova "§ 18" nahrazují slovy "§ 19".

To je celé. Já tento pozměňovací návrh považuji za důležitý moment naší komunikace s veřejností a měl by upřesnit výrazy, co to znamená ozbrojené skupiny, co znamená legální spolky, co znamená posílení vnitřní bezpečnosti státu nebo obranyschopnosti státu. A prosím vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Jiřímu Kobzovi a ptám se, kdo dál do rozpravy, protože jinou písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova. Pan předkladatel? Má zájem. Paní zpravodajka? Máte slovo, pane...

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já si dovolím ve stručnosti jenom reagovat na pozměňovací návrhy, respektive ty věci, které k tomu byly zmíněny. Oba předkladatele určitě mohu - předpokládám, že se pan předseda výboru pro bezpečnost na mě podívá - pozvat na nejbližší jednání, kde se vašimi pozměňovacími návrhy, protože nejste členy výboru pro bezpečnost, budeme zabývat, což bude podle dohody 22. 10. 2020, to znamená úterý před zahájením Poslanecké sněmovny v tom jednacím týdnu od 8.30 hodin. Taková je naše dohoda předsedy a místopředsedů výboru pro bezpečnost. Takže si vás dovoluji tímto i pozvat, abyste své pozměňovací návrhy mohli před výborem znovu ještě uvést a obhájit.

Co se týká toho, co zmínil pan kolega poslanec Volný. Víte, pane kolego, ty paramilitární skupiny zde zatím nemáme. A buďme za to rádi. Myslím, že bychom měli být všichni rádi. Účelem zákona není jenom řešit problémy, které už tady jsou. Zákony by měly být i k tomu, aby předcházely problémům, které se tady mohou stát, to znamená předcházet těm problémům, které by mohly nastat. Protože pokud řešíme vždycky až ten problém, který tady je, tak vždycky jdeme až druzí a jsme tam... to znamená, reagujeme. Takhle reagujeme, když nám přijdou nové psychotropní látky, přijdou nám nové (nesrozumitelné), přijde nám nová nemoc, která je na seznamu, a my ji musíme zařadit. Ale ty nemusíme měnit zákonem, ty se mění nařízením vlády. Toto je zákon.

A my tím, že jsme tam vytvořili, a jsem rád, že to bylo napříč celým politickým spektrem, ty změny v § 3, to znamená ty paramilitární skupiny, a změnili jsme tu terminologii, kterou měl původně ten vládní návrh zákona, tak ty paramilitární skupiny jsme přesně vydefinovali, a proto tam je ta kumulace těch tří podmínek. A my víme, že některé ty skupiny naplňují podmínku jedna, možná naplňují podmínku dvě, ale už nenaplňují podmínku tři. A v tom je důležitá ta kumulace. To znamená, všechny tři musí být splněny současně. Nejsou-li splněny, nemůžeme mluvit o tom, že je ta skupina. A pak máme zde samozřejmě, každá taková organizace, pokud bychom mluvili o zapsaném spolku, je registrována a máme zde možnost na základě toho potom přes Ministerstvo vnitra, popřípadě soud požádat o to, aby takovou organizaci zkoumali, popřípadě rozpustili.

Takže předcházet. To je to, co vy se vlastně v tom dalším návrhu zase snažíte. Vy mluvíte o problémech, které jsou ve Spojených státech. Zmínil jste skateboardy, lasery, samozřejmě ty další věci. Ale my zatím nic takového nemáme. A vidíte, vy do zákona už byste chtěl dostat něco, čím bychom předcházeli tomu, co se děje v zahraničí. Já samozřejmě jako jeden ze spolupředkladatelů se nad vašimi návrhy samozřejmě nastuduji tak, jak jste nás o to požádal, a určitě se nimi budeme i ve spolupráci s odborníky z Ministerstva vnitra seriózně zabývat, a proto vás jménem svým za skupinu předkladatelů, ale i jménem předsedy výboru zvu na to jednání, které bude, a seriózně se o tom pobavíme. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. (Nesrozumitelné) paní zpravodajka. Pan kolega Volný nemůže dostat faktickou poznámku, protože jsme mimo rozpravu a samozřejmě že přihlášen do rozpravy v podrobné rozpravě jistě může reagovat v této rozpravě. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom velmi stručně. U kulatého stolu nad tímto návrhem seděli všichni zástupci všech politických stran, subjektů, hnutí, kteří byli zvoleni ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Takže tady skutečně je před námi návrh, který se těší vzácné shodě expertů těchto stran, hnutí, subjektů, kteří se shodli na tomto postupu, a proto se tedy jako zpravodajka tohoto návrhu ohrazuji proti tomu, že by tady někdo z nás chtěl nějakým způsobem směřovat k nějakým dalším regulacím. Je to přesně naopak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla závěrečná slova jak zástupce předkladatelů, tak závěrečná slova zpravodajky. Při obecné rozpravě nepadl návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, a můžeme tedy zahájit rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. První přihlášený je poslanec Lubomír Volný, takže dostává slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP