Pátek 23. října 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb.,
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2
na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů
a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního
řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1060/ - zkrácené jednání

Máme posoudit podle § 99 odst. 5, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy ke zkrácenému jednání? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o následujícím návrhu usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku, způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1060, ve zkráceném jednání."

O tomto návrhu usnesení budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 155. Přihlášeno 97 poslanců, pro 87. Návrh byl schválen.

 

Budeme tedy postupovat ve zkráceném jednání a předložený návrh uvede paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento zákon, který tady podrobně představil pan předsedající, jde z dílny Ministerstva spravedlnosti letos už podruhé, měli jsme tzv. lex covid 1 a tento se nazývá zkráceně lex covid 2. Byl zpracován v návaznosti na aktuální druhou vlnu epidemie koronaviru, která vedla k vyhlášení nového nouzového stavu od 5. 10., a považujeme jej za důležitý, protože má pomoci podnikatelům se nadechnout a nepadnout v této druhé vlně, kdy už docházejí rezervy a dochází i elán.

Navrhovaný zákon cílí na řešení urgentních problémů v oblasti insolvenčního práva. Návrh primárně prodlužuje efekt existujících insolvenčních opatření zavedených zákonem č. 191/2020 Sb. účinným od 24. dubna tohoto roku a zavádí se nové opatření ke snížení administrativní zátěže také insolvenčních soudů. Primárně se jedná o znovuzavedení nabídky institutu mimořádného moratoria, kde podnikatelům vypršela možnost o něj požádat už na konci srpna tohoto roku. Prodlouží se rovněž doba, po kterou na sebe podnikatelé nemusí podat insolvenční návrh, pokud jejich úpadek nastal v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii. Závěrem se navrhuje upustit od povinnosti vždy nařizovat soudní jednání za účelem projednání důvodů ke zrušení schváleného oddlužení.

Tento zákon jsme konzultovali s předními českými odborníky na insolvenční právo i s insolvenčními soudci. V Evropské unii přijala většina členských států podobné zákony v oblasti insolvenčního práva a rovněž přistupuje k jejich prodlužováni tak jako v současné době Německo.

Návrh cílí na tři základní oblasti, z nichž navrhuje přijetí takovýchto opatření:

Tak předně je to prodloužení opatření v insolvenční oblasti. Změny jsou motivovány snahou pomoci podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku koronavirové situace ohroženo. Tito podnikatelé v důsledku ekonomické situace se nedostali do takovéhoto stavu vlastním jednáním, ale z důvodu existujících opatření. Navrhujeme prodloužit odklad povinnosti dlužníků podat na sebe insolvenční návrh a prodlužujeme jej do 30. 6. 2021.

Znovu zavést dostupnost institutu mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim, a prodloužit ochranu dlužníků v oddlužení.

Zavedení nových opatření v insolvenční oblasti samozřejmě bude dopadat na insolvenční soudy a je možné očekávat zvýšený návrh na tyto insolvenční soudy. Proto konečně navrhujeme i dočasné zjednodušení doručování v insolvenčních věcech, a tím administrativně ulehčujeme insolvenčním soudům.

Navrhujeme v této souvislosti vypuštění požadavku souhlasu většiny věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria přiznaný (?) do 31. 8. 2020 a vyloučení opakovaného používání mimořádného moratoria týmiž dlužníky, vypuštění nutnosti vždy konat soudní jednání za účelem projednání důvodů ke zrušení schváleného oddlužení.

Na jednání vlády byla doplněna opatření dočasně zamezující výkonu rozhodnutí v exekuci o prodeji movitého majetku, a to za účelem poskytnutí určité úlevy povinný (?) i coby prevence osobního styku osob podílejících se na faktickém výkonu. Navrhujeme proto prodloužit suspenzi výkonu rozhodnutí a exekucí prodeje movitých věcí do 28. února 2020.

To je asi v souhrnu pro úvod všechno. Prosím tedy o podporu tohoto zákona, který pomůže českým firmám, a pomůže jim nejenom se nadechnout, ale pomůže i insolvenčním soudům.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Ústavně-právní výbor, kterému byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal. Přijal usnesení, máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 1060/1. Prosím zpravodaje ústavně-právního výboru pana poslance Marka Výborného, aby nás informoval o jednání ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, nebudu zevrubně popisovat obsah sněmovního tisku, to už učinila paní ministryně. Já vás jenom v pozici zpravodaje seznámím s tím, že vláda předložila Poslanecké sněmovně tento sněmovní tisk 19. října, současně byl předložen s žádostí premiéra k projednání ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Ústavně-právní výbor se tímto sněmovním tiskem zabýval na své 70. schůzi 21. října 2020 a přijal k němu toto usnesení:

Ústavně-právní výbor navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava. Poprosím, abychom o tom následně hlasovali. Navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Dále navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ukončila své jednání nejpozději do 19.00 hodin dne 23. října 2020. Začtvrté doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. A doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. - Ty jsou v tom sněmovním tisku 1060/1 popsány. Byly to dva pozměňovací návrhy, jeden, který jsem předkládal společně s kolegou Markem Bendou, a druhý, který byl na ústavně-právní výbor předložen jménem Dominika Feriho, Marka Výborného a Patrika Nachera. Oba dva pozměňovací návrhy byly ústavně-právním výborem podpořeny a schváleny, a následně se tady o nich bude hlasovat. Dále se v usnesení říkají už ty standardní věci, tedy že pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodaje výboru podat zprávu o výsledcích projednání a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provést příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik tedy ke zpravodajské zprávě. K pozměňovacím návrhům, které byly podpořeny ústavně-právním výborem, se potom vyjádřím v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Nyní musíme rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Rozhodneme samozřejmě hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášeno 95 poslanců, pro 74, proti nikdo. Obecnou rozpravu povedeme, proto ji nyní otevírám.

 

První do rozpravy je přihlášen pan poslanec Marek Benda. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, budu poměrně stručný. Celý můj problém spočívá v tom, že jak se snažím dodržovat opatření, která jsou zde nařízena, tak tady nemám svého asistenta a sám neumím vložit do systému pozměňovací návrh tak, abych dostal to krásné číslíčko. (Pobavení v sále.) Takže vám ho musím sdělit tady na mikrofon.

Jde o dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká původního tisku, který nám předložila paní ministryně, to znamená k bodu 1060. A jde o to, aby v bodě tři, v článku jedna v bodě tři slova doposud nahrazovaná 30. června 2020 nahrazují se slovy 28. února 2021. Jde o zákaz, resp. neprovádění do tohoto data mobiliárních exekucí. Můj návrh je, aby toto bylo nahrazují se slovy do 31. ledna 2021.

Stručné zdůvodnění. Když jsme dělali toto omezení mobiliárních, a pak se dostaneme i k těm nemobiliárním exekucím, když jsme dělali toto omezení na jaře, přijímali jsme ten zákon tak, že platil od 19. dubna. Nouzový stav trval ještě mnohem déle, než doufám, že bude trvat teď na podzim. Nicméně ta omezení byla do 30. června. Tam jsme říkali, že je rozumné, takhle jsme se dohodli tehdy na půdě ústavně-právního výboru i s ministerstvem, dát nějakých těch řádově 2,5 měsíce, aby se neprováděly, ale pak se vracet k normálnímu chodu. Nyní vláda navrhuje k mému překvapení až do konce února. Já to pokládám za příliš dlouhé a zbytečné protažení. Proto navrhuji udělat to stejně, jako to bylo na jaře, to znamená těch řádově 2,5 měsíce. Počítáme, že ten zákon odsud dnes odejde, příští týden někdy projedná Senát, pak podepíše prezident republiky, takže někdy v prvním týdnu listopadu by mohl vstoupit v účinnost. Pak mi připadá, že 31. ledna 2021 je správné datum.

To samé se týká té druhé části, což je pozměňovací návrh k tomu, co přijal ústavně-právní výbor na návrh pana kolegy Dominika Feriho, a to byl zákaz provádění těch nemobiliárních exekucí, to znamená dražby jiných dražeb nemovitostí, kde také navrhuji, aby datum do 28. února 2021 bylo nahrazeno datem do 31. ledna 2021.

Tolik odůvodnění, protože v podrobné rozpravě to již jen přednesu. Legislativě jsem to včas s předstihem dal, takže vás tím nijak nezdržím. Ale ještě jednou se omlouvám, že já s těmi sněmovními systémy tak úplně neumím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Samozřejmě pan zpravodaj disponuje teď přednostním právem, ale paní zastupující předsedkyně Kateřina Valachová taky, tak pokud se nebudete zlobit, tak dám slovo paní poslankyni Valachové a potom panu poslanci Výbornému. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající. Takže mohu načíst pozměňovací návrh? (Předsedající: Prosím?) Mohu načíst pozměňovací návrh? (Ano, určitě.) Děkuji vám. Jste gentleman. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem vás viděl, že jste se přihlásila první, proto toto rozhodnutí.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Co se týká pozměňovacího návrhu, můj pozměňovací návrh je velice jednoduchý a týká se rozšíření ochranného opatření, které jsme schválili během prvního nouzového stavu a který je součástí lex covid justice I a má chránit tedy dlužníky před neoprávněnou exekucí. Text tedy zní, že do části první článek římská jedna se vkládá nový bod čtyři, který zní: v § 27 odst. (nesrozumitelné) se slova do 31. 12. 2020 nahrazují slovy 28. 2. 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Chápu, že jsme v mimořádné situaci, jednáme ve stavu legislativní nouze, ale přesto považuji za vhodné, abyste všichni poslanci, jak tady jste, protože nejste všichni členové ústavně-právního výboru, byli seznámeni s meritem, věcným obsahem těch dvou pozměňovacích návrhů, které ústavně-právní výbor schválil.

Tak už to tady zaznělo, neshledali jsme společně s Dominikem Ferim a Patrikem Nacherem důvod, proč by to moratorium na neprovádění mobiliárních exekucí nemělo být rozšířeno i na nemovité věci. Ono to má mimochodem také tu logiku, že mnozí, kteří se do těch problémů dostávají, tak dneska už ty movité věci nemají, a tady by potom samozřejmě docházelo ke zpeněžování těch nemovitostí, a tímto to ochranné moratorium bude rozšířeno i na věci nemovité.

Druhá věc, a o té rozhodneme potom v hlasování, jestli to moratorium bude do 28. února, jak navrhuje tento návrh, nebo jestli se Sněmovna přikloní k návrhu kolegy pana předsedy Marka Bendy, aby to kopírovalo jarní ustanovení, a bylo to tedy do konce ledna 2021.

Dále bych ještě rád připomněl jeden pozměňovací návrh, ten považuji za velmi důležitý a navrhuji ho společně s panem předsedou Markem Bendou. Týká se původního návrhu 1060 bodu 4, kde se navrhuje doplnit to základní ustanovení v případě mimořádného moratoria o to, že souhlas věřitelů s prodloužením mimořádného moratoria podle věty první se nevyžaduje, podal-li dlužník návrh na mimořádné moratorium do 31. srpna 2020. Je to v odst. 8 § 127a. Tak tento návrh považuji za velmi problematický, docela by mě zajímalo, na čí popud ho tam Ministerstvo spravedlnosti napsalo, protože když se podíváte na ty souvislosti, tak např. společnost Smartwings požádala o mimořádné moratorium 28. srpna 2020. Čili nikdo se na mě nemůže zlobit, nebo na nás, skutečně to budí dojem, že se tady píše úprava zákona pro některé vybrané - někde jsem slyšel číslo 34 společností, kterých se to dotýká, ale mimo jiné třeba i společnosti Smartwings, kde by nemuseli v případě požádání o prodloužení moratoria dokládat ten souhlas věřitelů.

Už to samotné odůvodnění, které tady je na stole v tom smyslu, že není možné doložit souhlas věřitelů ze zahraničí, považuji za velmi pochybné v době, kdy všichni disponují, a zvláště u těchto velkých institucionálních věřitelů, elektronickým podpisem, tak není problém toto sehnat. A já hlavně říkám, tady by se přece všem mělo měřit stejně. Nevidím důvod, proč zvýhodňovat určitou část věřitelů, nakonec i v té zpravodajské zprávě Ministerstva spravedlnosti je uvedeno, že předkladatel se domnívá, že lze legitimně obhájit částečné vypuštění požadavku souhlasu věřitelů pro některé. Takže já z té dikce mám dojem, že ani předkladatel si není jist řekněme právní komfortností tohoto ustanovení.

Zkrátím to. Navrhli jsme tedy celý tento novelizační bod 4 zrušit, ústavně-právní výbor to podpořil, potvrdil, a věřím, že k tomuto návrhu se také tak potom postaví Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Tak pan poslanec mě vyzval, jak to bylo, tak je potřeba mu také odpovědět. Víte, já jsem pamětník a v této Sněmovně jsem také byla poslancem v minulém volebním období a psaly se tady zákony šité proti jednomu člověku. A když se ptá, jestli se to netýká Smartwings - netýká. Týká se to minimálně dvou velkých firem, jsou to české firmy, přiznávám, že je tam i Smartwings. Ale proč tady nedat šanci se nadechnout i této firmě? Je to česká firma, mají národního dopravce. Já nechápu tu nenávist a ten Koniášův oheň v oku. Prostě nemohou ten souhlas sehnat, netýká se to jenom jich, ale ještě dalších firem, a je potřeba jim v tomhle trošku vyhovět, protože dneska se necestuje, dneska ty souhlasy ani elektronicky neobstaráte, takže je s tím spojená potíž. Tak já nevím, kdo tady bude lítat tedy? Budou tady lítat jiní? Je to náš český dopravce, je v tom ČSA, tak nechápu opravdu tu nenávist koncentrovanou, že by se tady nemělo pomoct i této firmě. Chci pomoct všem firmám, včetně Smartwings.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já se musím ohradit, paní ministryně. Žádná nenávist tady nezaznívá. Já jenom chci, aby se hrálo fér, prostě všem stejně. Všem stejně, ať je to Smartwings, nebo jiné firmy. A toto opatření tady dělá rozdíly, to je celé. Ta připomínka, že by věřitelský souhlas nešlo obstarat, tak ta si myslím, že je skutečně lichá. Ale opravdu mě nepodezírejte z nějaké nenávisti. Jedná se o 34 firem, 34 společností, ale já tvrdím, že se má přistupovat ke všem úplně stejně. To je naší zodpovědností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášený pan poslanec Marek Benda a potom paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, jak jsem avizoval a odůvodnil v obecné rozpravě, chtěl bych podat dva návrhy, a to v části první článku 1 bod 3 se slova "28. února 2021" nahrazují slovy "31. ledna 2021". To samé v části pozměňovacího návrhu s názvem Rubriky - do části první článek 1 se vkládá novelizační bod 4 se slova "do 28. února 2021" nahrazují slovy "do 31. ledna 2021". Tolik mé pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. A paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Také děkuji a odkazuji na své avízo a odůvodnění v obecné rozpravě, a nyní technicky. Tedy pozměňovací návrh zní: Do části první článek 1 se vkládá nový bod 4, který zní: V § 27 odst. 1 se slova "do 31. 12. 2020" nahrazují slovy "28. 2. 2021".

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, zájem o závěrečná slova není. Podrobnou rozpravu jsem skončil, závěrečná slova jsem už také vyřídil.

A teď se musíme vyrovnat s tím, že legislativa bude potřebovat minimálně čtyřicet minut na přípravu třetího čtení. Takže vrátíme se nyní k bodu 6, pak budeme projednávat další body, a jakmile budeme připraveni na projednání třetího čtení tohoto bodu, tak se k němu samozřejmě ještě dnes vrátíme.

 

V tuto chvíli přerušuji projednávání bodu číslo 7 a vracíme se do bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 9. 12. 2020 v 10:07.
Přihlásit/registrovat se do ISP