(18.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu svému a pana poslance Víta Rakušana, je veden pod sněmovním dokumentem 6506.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Rád bych se tímto přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu sněmovnímu dokumentu 6493, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano a pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se z místa hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke sněmovním dokumentům pod čísly 6522, to je to zlepšení valorizace důchodů tak, aby byla skutečně od 1. ledna, je tam posunutá účinnost až od roku 2022, aby to Ministerstvo práce a sociálních věcí zvládlo zadministrovat, a dále se hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 6524, to je kompromisní výše toho jednorázového příspěvku. Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá paní zpravodajka, nemá paní ministryně.

Ale budeme se muset vyrovnat s jedním návrhem, o kterém musíme hlasovat, a to je návrh, který přednesla paní zpravodajka na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Já přivolám poslance a poslankyně. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami. (Poslanci přicházejí do sálu.) Opět podle dohody politického grémia počkáme tři minuty, než budeme hlasovat. (Krátká pauza.)

 

Tak jsme připraveni. Hlasujeme o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno 86 poslanců, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. Dalším bodem je

 

10.
Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
/sněmovní tisk 886/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvedou postupně ministryně spravedlnosti Marie Benešová a místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý podvečer přeji. Pokud jde o tento materiál, znovu opakuji, že se jedná o návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož cílem je předně řádně transponovat do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle tzv. 5. AML směrnice a v té souvislosti revidovat relevantní transpozici novelizované 4. AML směrnice. Uplynula tady bohužel již transpoziční lhůta 10. ledna 2020, a proto na to spěcháme.

Základní změny, které 5. AML směrnice přináší, je požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů uvedených v evidenci a stanovení efektivních sankcí.

Nové požadavky evropského práva do značné míry mění celkový kontext institutu skutečného majitele a jeho evidování a zvyšuje se též jeho význam. Je klíčové, aby byl pojem skutečného majitele v zákoně vymezen přesně, aby odrážel požadavky evropského práva. Evidence skutečných majitelů je jedním z nástrojů boje proti praní peněz a financování terorismu. Předmětem nového zákonu bude zejména úprava podrobného vymezení skutečného majitele, způsobu přístupu k údajům v evidenci, procesu zápisu údajů o skutečném majiteli, automatického předávání některých údajů z veřejného rejstříku, řešení nesprávných nebo chybějících údajů v evidenci, sankcí za porušování povinností souvisejících s evidováním skutečných majitelů.

Další požadavky a úpravy související s předkládaným návrhem jsou předmětem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jehož předkladatelem je Ministerstvo financí.

Jak jsem upozornila, uběhla již transpoziční lhůta 10. ledna 2020. Ministerstvo spravedlnosti považuje za vhodné přijmout k vládnímu návrhu zákona pozměňovací návrhy, které byly přijaty ústavně-právním výborem. S výjimkou návrhu na změnu účinnosti na 1. 7. 2021 s těmito návrhy souhlasím, pokud jde o návrh konkrétně poslance pana Kohoutka, ostatní návrhy nebyly schváleny ústavně-právním výborem a v podstatě na ústavně-právním výboru byly vyselektovány. ÚPV do svého stanoviska zahrnul návrh na úpravu účinnosti na 1. 7. 2021, se kterou však s ohledem na potřebu rychlejší transpozice nelze souhlasit za Ministerstvo spravedlnosti.

To je, pokud jde o tento zákon a jeho pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní ministryně Marie Benešová. Paní ministryně Alena Schillerová má zájem se vyjádřit? Máte zájem se vyjádřit, tak prosím, máte slovo, paní ministryně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP