(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášený, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 127, přihlášeno 90 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

 

326.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků
do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
/sněmovní tisk 499/ - druhé čtení

Za vládu opět místopředsedkyně vlády, ministryně financí paní Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás stručně informovala o předložené dohodě o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, označovaného jako IGA. Tuto mezivládní dohodu, která doplňuje text nařízení o jednotném mechanismu řešení krizí, jsem blíže představila již na minulém jednání. Proto jen zopakuji, že vůči České republice se IGA použije ode dne jejího případného vstupu do bankovní unie. Pro Českou republiku jako členský stát mimo bankovní unii tak v současnosti nevyplývají z uzavření IGA žádné další povinnosti.

IGA je však relevantní i pro státy, které se bankovní unie zatím neúčastní. Prostřednictvím ustanovení o tzv. mimosmluvní odpovědnosti totiž zajišťuje, aby státy stojící mimo bankovní unii skrze rozpočet Evropské unie nehradily případné náklady rozhodnutí v rámci jednotného mechanismu řešení krizí, na kterých se nebudou podílet. IGA také upravuje postup pro případ budoucího přistoupení nového člena do bankovní unie či případné vystoupení člena z bankovní unie. Dotýká se tedy věcně i postavení nečlenů bankovní unie, proto se Česká republika aktivně zapojila do procesu vyjednávání textu dohody a stala se také jejím signatářem.

Ratifikační proces v IGA prakticky probíhá již od roku 2014, kdy byla poprvé předložena Parlamentu České republiky. Senát tehdy dal souhlas s ratifikací, v Poslanecké sněmovně se však ratifikační proces před koncem volebního období nestihl dokončit. IGA je proto nyní Parlamentu předkládána znovu. Senát již svůj souhlas udělil a já budu velmi ráda, když jí Poslanecká sněmovna vysloví svůj souhlas. Připomínám, že ratifikaci dokončily již všechny signatářské státy s výjimkou České republiky, Dánska a Polska.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V tomto případě se návrhem smlouvy zabývaly tři výbory: zahraniční výbor - k dispozici máme jeho usnesení jako sněmovní tisk 499/2, výbor pro evropské záležitosti - usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 499/3, a tuto věc projednal také rozpočtový výbor - usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 499/1. Nejprve poprosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Karlu Šlechtovou, aby se ujala slova. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, ráda bych vám přednesla usnesení našeho zahraničního výboru, a to ze dne 2. dubna 2020, kdy po odůvodnění náměstkyně ministryně financí paní Dupákové a zpravodajské zprávě zahraniční výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna ratifikovala danou dohodu, a pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny našeho Parlamentu, a zároveň zmocňuje zpravodajku, aby dané usnesení přednesla na plénu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Výbor pro evropské záležitosti měl zpravodajem pana poslance Ondřeje Benešíka. Pan poslanec Benešík není přítomen, opět za výbor pro evropské záležitosti pan poslanec Bžoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Výbor pro evropské záležitosti se tímto tiskem zabýval na své 46. schůzi dne 21. dubna 2020 a přijal následující usnesení: I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsané v Bruselu dne 21. května 2014;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro evropské záležitosti.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A rozpočtový výbor je posledním výborem, který se zabýval tímto návrhem. Zpravodajem je pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, rozpočtový výbor přijal usnesení dne 18. března 2020, které zní:

Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí L. Dupákové, zpravodajské zprávě poslance Tomáše Martínka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsané v Bruselu dne 21. května 2014;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážení ministři, dámy a pánové, my se k tomuto bodu zdržíme hlasování a nebudeme podporovat tuto dohodu. Dovolte, abych v krátkosti řekl důvody, které nás k tomu vedou.

Jak již tady bylo řečeno, tento materiál je již z roku 2014, byl postupně upravován. Dle našeho názoru neodráží aktuální situaci v bankovním sektoru Evropské unie, notabene my nejsme členy bankovní unie, jak již tady bylo poznamenáno ústy paní ministryně. Mezitím došlo v evropském bankovním systému k výrazným změnám, ať už budeme hovořit o řecké krizi, ať už budeme hovořit o aktuálních řešeních eurozóny a migrační krizi, která ekonomicky také zasáhla, nějaká krizová řešení bankovního sektoru jsme již také zažili. Proto si myslíme, že tento návrh, který je zpracován, neodpovídá aktuální situaci a mohl by Českou republiku zavázat k některým věcem, které by pro nás do budoucna mohly být negativní.

Chci poznamenat jednu věc. Tady bylo řečeno, že dánská vláda, dánský parlament také odmítl tuto ratifikaci provést. Já si zde dovolím citovat z materiálu, který je součástí této smlouvy, a jedná se o výhradu dánské vlády: Dánská vláda poznamenává, že tento podpis sám o sobě nevyjadřuje záměr Dánska následně ratifikovat mezivládní dohodu. Případná dánská ratifikace v další fázi bude záviset na výsledcích pozdějších dánských rozhodnutí ohledně účasti v bankovní unii. - Konec citace. Vzhledem k potřebě Dánska tuto výhradu si tam dát považuji i pro Českou republiku za docela problematické podobnou výhradu nepodat, pokud tedy nejsme přesvědčeni, že chceme být účastni bankovní unie. Čili tady v té průvodní části postrádám vyjádření pana Babiše, který nám ji předkládá, zda česká vláda je ochotna vstoupit do bankovní unie, kdy, popř. v jakých podmínkách, když i Dánsko si tu výhradu dalo. Tato diskuse je asi před námi, je předčasná, přesto si myslíme, že bychom neměli přistupovat k ratifikaci této smlouvy, pokud nemáme vyjasněnou pozici české vlády v rámci bankovní unie a v termínech, kdy bychom chtěli přistoupit k této dohodě.

Zároveň upozorňuji, že v tom úvodu je popsána - nechci říct výhrada, protože to přímo takhle nazváno není, našeho vyjednavače, který přistupoval, anebo podepisoval původní podmínky, a já jsem v celém materiálu to jeho vyjádření nebo připomínku nenašel, čili nevím, vůči čemu on činil určitou výhradu, popř. připomínku.

To jsou důvody, které náš důvod vedou k tomu, že se nepřipojíme ke schválení této ratifikace. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP