(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Jan Hrnčíř s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom tady zareagovat na slova svého předřečníka. My v podstatě tuhle dohodu nebo ratifikaci téhle úmluvy také nepodpoříme už z těch důvodů, co tady zazněly, protože se domníváme, že skutečně pro Českou republiku je to nevýhodné, a nejsme ani členy eurozóny, takže si myslíme, že to není potřeba, abychom toto ratifikovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova - ano, paní ministryně financí, místopředsedkyně vlády Alena Schillerová vystoupí se závěrečným slovem. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velice krátce ke slovům pana poslance Luzara. Ono je to opravdu docela takové smutné, že od roku 2014 se nepodařilo ratifikovat, to si řekněme, za to nikdo z nás nemůže. Skutečně jsme poslední. Nakonec i ti Dánové už to v tuto chvíli, mám informaci, že oni byli signatáři a že tam ratifikační proces probíhá.

Vláda v roce 2016 řekla, že nechce vstupovat do bankovní unie. My chystáme teď nový materiál se stejným závěrem, nakonec na tom spolupracuje vždycky Ministerstvo financí, do vlády, a Česká národní banka. A nesouvisí to s tím. Naopak kdybychom se nestali signatáři, tak nám hrozí různé poplatky, které my platit nechceme, logicky. Nechceme platit za určité spojené krizové scénáře. Takže pro nás je výhodné tuto dohodu ratifikovat. Každopádně nesouvisí to se vstupem do bankovní unie. My na tom materiálu teď pracujeme a předpokládáme, že budeme navrhovat, k tomu směřujeme, že vstoupit nechceme. Jenom takovou krátkou reakci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní přikročíme k hlasování. Já jsem včas přivolal poslankyně a poslance do sálu, takže uběhla i nějaká lhůta, aby měli čas všichni přijít.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 128, přihlášeno 90 poslanců, pro 58, proti 15. Návrh usnesení byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, přeji pěkné poledne. Nyní máme další bod, číslo

 

327.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
/sněmovní tisk 507/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, Poslanecké sněmovně se předkládá návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Buenos Aires 6. března 2019. V souvislosti s tím si dovoluji uvést následující.

Vzhledem k narůstající potřebě mezinárodní spolupráce mezi celními orgány v boji proti porušování celních předpisů a také vzhledem ke skutečnosti, že celní správy České republiky a Argentinské republiky nemají v současnosti žádný právní nástroj, který by jim umožňoval účinně spolupracovat při předcházejí a šetření porušení celních předpisů, se celní správy smluvních stran dohodly na tom, že předloží svým vládám návrh na uzavření této smlouvy. Účelem smlouvy je především zabránit poškozování finančních zájmů obou smluvních stran formou účinné spolupráce při předcházení a šetření porušování celních předpisů. Smlouva umožní také výměnu informací a zkušeností celních správ v oblasti podloudného dovozu zboží a nezákonného obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Za provádění smlouvy bude v České republice odpovědné Generální ředitelství cel. Provádění smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet a nevyžádá si změny v personálním, materiálním ani finančním zajištění činnosti Celní správy, naopak lze předpokládat snížení počtu a rozsahu celních podvodů, a tím zajištění vyšších příjmů do státního rozpočtu.

Vláda České republiky odsouhlasila návrh na sjednání smlouvy 31. října 2018 usnesením číslo 705.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Petra Beitla, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 507/1. Pan poslanec Petr Beitl tady není, tak můžeme samozřejmě změnit zpravodaje, je to druhé čtení, nemusíme o tom ani hlasovat. Takže prosím.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 42. schůzi dne 2. dubna 2020 a po odůvodnění náměstka ministryně financí Ing. Mgr. Stanislava Kouby a zpravodajské zprávě poslance Petra Beitla doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách." Zadruhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. A zatřetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Bžochovi a otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? (Nechtějí vystoupit.)

 

Takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zagonguji.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 129, přihlášeno 91 poslanců, pro 79, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní máme vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem podepsaná v Praze 20. května 2019, sněmovní tisk 511, druhé čtení. K té třistadvacetosmičce nicméně nemám zmocnění pana premiéra. A paní ministryně Maláčová zde není, takže tento tisk nemůžeme projednat, protože navrhovatel tady není. Ještě jednou si projedu seznam, 328 tady skutečně nemám ve zmocnění. Takže tento tisk nemůžeme projednat.

 

Půjdeme k dalšímu tisku. Je to bod

 

329.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
/sněmovní tisk 513/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Curaçao je jednou ze čtyř autonomních zemí Nizozemského království, která se nachází v jižním Karibiku. Vzájemné vztahy obou zemí v oblasti civilního letectví nejsou doposud nijak upraveny. Proto na základě zájmu druhé strany bylo v roce 2016 dosaženo shody na textu letecké dohody na expertní úrovni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP