(9.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Za druhé, hlasování pozměňovací návrh B1 poslance Lubomíra Volného, resp. se k němu přihlásili pánové poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a paní poslankyně Ivana Nevludová. Tímto pozměňovacím návrhem se vypouští nebo jinak významně upravuje zákaz ozbrojených skupin. Výbor zaujal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 142 přihlášeno 88 poslanců, pro 1, proti 72. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Za třetí, hlasování pozměňovací návrh B2 poslance Lubomíra Volného, resp. přihlásila se k němu stejná skupina poslanců jako u minulého bodu. Tento pozměňovací návrh je přísnější obdobou již zmíněného pozměňovacího návrhu B1. B1 nebyl přijat, je tedy B2 hlasovatelné. (Předsedající: Stanovisko zpravodajky?) Stanovisko zpravodajky: výbor zaujal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 143 přihlášeno 88 poslanců, pro 1, proti 74. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Za čtvrté, hlasování, pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jiřího Kobzy, které upravují definici, co není zakázanou ozbrojenou skupinou. Je to § 3 a ukládá Ministerstvu vnitra novou povinnost vést evidenci ozbrojených spolků v centrálním registru zbraní. Výbor zaujal nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 144 přihlášeno 89 poslanců, pro 9, proti 68. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nyní nás čeká závěrečné hlasování, a to hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících pořádek nebo bezpečnost České republiky, podle sněmovního tisku 669, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 145 přihlášeno 92 poslanců, pro 89, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

 

A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já děkuji navrhovateli, děkuji paní zpravodajce a končím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si ještě dovolila poděkovat za celou tu pracovní skupinu, kterou jsem měla příležitost vést, zástupcům Ministerstva vnitra, zejména paní Mgr. Mileně Bačkovské a panu Janu Bartoškovi, kteří skutečně na této normě odvedli obrovský kus práce, a jsem ráda, že jsme našli shodu a přijali ji ve znění, na kterém tedy panoval většinový názor. Děkuji i zástupcům střelecké komunity, kteří se na nás obraceli s různými připomínkami, náměty, podněty. I oni odvedli na této normě obrovský kus práce. Díky a jsem velmi ráda za to, že tato norma bude platit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

355.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za omluveného ministra vnitra Jana Hamáčka pan ministr obrany Metnar a zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Jana Černochová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 92/3, který byl doručen dne 8. října 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 92/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já v zastoupení pana ministra vnitra Hamáčka jsem rád, že ještě tady mohu vystoupit v souvislosti s tímto tiskem, protože pokud si dobře pamatujete, do prvního čtení jsem tento zákon předkládal já jako tehdejší ministr vnitra. Tak mi dovolte ještě pár slov.

Novele zákona o zbraních se již Sněmovna a zejména výbor pro bezpečnost věnovaly v minulém období opravdu detailně. V průběhu prvního i druhého čtení návrh podrobně představil pan ministr vnitra. Já jen zopakuji, že návrh novely implementuje v České republice široce odmítanou směrnici o zbraních. Jako členský stát EU máme povinnost směrnici o zbraních implementovat. Lhůta pro implementaci uplynula již 14. září roku 2018. Zdůrazňuji, že návrh obsahuje pouze minimální implementaci. Komplexní pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost navíc dopady novely na držitele zbraní ještě více zmírňuje a předkladatel je podporuje.

Novela je ve Sněmovně již od února 2018 a byla připravována v době, kdy ještě nebyla známa podoba prováděcích směrnic ke směrnici o zbraních. V mezičase přijala Evropská komise další dvě prováděcí směrnice, a to prováděcí směrnici, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, a prováděcí směrnici, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní. Požadavky těchto prováděcích směrnic jsou zpracovány v pozměňovacím návrhu, který podal pan ministr Hamáček. Dovolím si upozornit, že pokud by nebyl pozměňovací návrh pana ministra Hamáčka přijat, nebyla by implementace komplexní.

Na závěr mi ještě dovolte, paní poslankyně a poslanci, vás poprosit a požádat o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Radka Kotena. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení ministři, ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil k tomuto tisku, což je implementace evropského práva do naší zbraňové legislativy. SPD samozřejmě si nepřeje nějaké vnější zásahy do našeho klasického zákona o zbraních, protože my si stále myslíme, že omezování práv legálních držitelů zbraní v naší České republice je pouze v gesci České republiky a Evropská unie by do toho neměla zasahovat. Takže my schválení této implementace evropského práva nepodpoříme. Nicméně mi dovolte, abych tady představil pozměňovací návrhy, které jsme předložili k tomuto tisku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP