(9.30 hodin)
(pokračuje Koten)

Jedná se hlavně o to, aby cizinci žijící na území České republiky, kteří jsou buď ze států NATO, anebo ze států Evropské unie, tak i když u nich v zemi zbrojní průkaz získat nemohou, protože například v Německu si nemůžete koupit ani pepřový sprej legálně, a už vůbec ne ho s sebou nosit, tak tito lidé, kteří by tedy u nás měli nějaký přechodný pobyt, tak by si u nás mohli ten zbrojní průkaz udělat. Současná právní úprava bohužel neumožňuje v případě, že tento cizinec žijící na území České republiky, ať již přechodně, nebo trvale, tak neumožňuje jim odmítnout vydat zbrojní průkaz, pokud tedy má trestní rejstřík. Bohužel pokud mají tajné služby nějaké informace o tom, že tento člověk, který zde žije, tak má nějaké napojení na teroristické organizace, ať už se jedná o Islámský stát, nebo jiné extremisty, tak policie bohužel nemá pojistku, a to takovou, že nemá možnost mu ten zbrojní průkaz nevydat. Bohužel. Nemáme takový nástroj.

Moje pozměňovací návrhy právě tento problém řeší. To znamená, že v případě, že cizinec, i když má čistý trestní rejstřík, je z toho okruhu buď států NATO, anebo států Evropské unie, ale má kontakty na teroristické organizace a tajné služby o něm vědí, tak v případě schválení těchto pozměňovacích návrhů nebo jednoho z nich by policie měla alespoň nástroj moci odmítnout mu vydat zbrojní průkaz a vydat nákupní povolení na zbraň. Takže všichni, kteří budou hlasovat proti těmto pozměňovacím návrhům nebo proti jednomu z nich, tak se vlastně automaticky mohou stát spoluviníky nějakého zdařilého teroristického útoku, který spáchá cizinec s legálně drženou zbraní a se zbrojním průkazem vydaným u nás v České republice. Kolegové, to opravdu chcete? Chcete, abychom si tady vypěstovali jakési trojské koně, kteří budou mít zbrojní průkazy, legálně držené zbraně, i když tajné služby o nich budou mít informace, že mají napojení na mezinárodní terorismus? To tady skutečně chceme?

Dovolte tedy, abych tyto dva pozměňovací návrhy, které jsou vedeny pod sněmovními tisky 6179 a 6180, tak dovolte, abych vás požádal o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další není přihlášen do obecné rozpravy, já tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, garanční výbor pro bezpečnost tento návrh zákona projednal v úterý 20. 10. 2020 a vydal usnesení, které vám bylo téhož dne doručeno jako sněmovní tisk číslo 92/4. V tomto usnesení garanční výbor doporučuje, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí:

1. pozměňovací návrhy skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost;

2. návrh B 1 poslance Radka Kotena;

3. návrh B 2 poslance Radka Kotena, v případě schválení B1 bude již B 2 samozřejmě nehlasovatelný;

dále pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jana Hamáčka;

a dále návrh zákona jako celku.

Dovolte mi ještě doplnit, aby nevznikla nějaká pochybnost o vzájemné výlučnosti některých částí předložených pozměňovacích návrhů, jako je například úprava přechodných ustanovení v článku II a nově vložené části druhé, je to změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, že návrhy A a C se vzájemně nevylučují. Změny přechodných ustanovení v článku II i změny zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva v nové části druhé se naopak vzájemně doplňují.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, paní zpravodajko. Je všem jasná procedura? Není námitka, nechám o této proceduře hlasovat.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 146. Přihlášeno 95 poslanců, pro 88, proti byl 1. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat pozměňovací návrhy skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost. Tento návrh maximálně možným způsobem zmírňuje dopady novely na legální držitele zbraní a obecně na střeleckou veřejnost. Prodlužuje časovou hranici pro posouzení, zda se na dosavadní legální držitele zbraní směrnice vztahuje, či nikoliv. Zjednodušuje výjimky na zbraně A1, zachovává platnost zbrojního průkazu na 10 let, zdravotní prohlídky budou povinně po pěti letech pouze pro držitele zbrojního průkazu skupiny D, tedy profesionály. Tlumiče hluku výstřelu přesouvá do kategorie B vyjma noktovizory ze zakázaných doplňků zbraní, nahrazuje stávající úpravu, která komplikuje pořádání sportovněstřeleckých aktivit, ale i odborných či komerčních prezentací zbraní. Zavádí se jednoduchý model ničení zbraní v kompetenci státu. Doplňuje také základní technicko-organizační požadavky na střelnice, odpovědnost osoby provádějící střelbu, vyhlašuje takzvanou zbraňovou amnestii do 31. 7. 2021. Doplňuje úvodní paragraf, podle kterého právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.

Pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či jiných chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem. Umožňuje dojednání recipročního uznávání oprávnění k nošení zbraně pro účely osobní ochrany. V tomto případě výbor zaujal doporučující stanovisko.

A já bych jako navrhovatelka této změny chtěla poděkovat pánům poslancům Maškovi, Ondráčkovi, Kobzovi a jiným, kteří se k tomu mému návrhu připojili, a stal se tak návrhem celého výboru.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Zpravodajka: Doporučující, pardon.) Navrhovatele. (Ministr nemá zapnutý mikrofon.) Mikrofon! (Ministr: Tak. Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 147. Přihlášeno 95 poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Další návrh je návrh B1 poslance Radka Kotena. Policii České republiky by se umožnilo nevydat zbrojní průkaz občanům ze zemí NATO, které nejsou zároveň v Evropské unii, jako je například Turecko, i když by splnili veškeré zákonem předepsané náležitosti. Proti tomuto rozhodnutí by se nešlo odvolat. V tomto případě zaujal výbor nedoporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 148. Přihlášeno 95 poslanců, pro 19, proti 25. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP