(9.10 hodin)
(pokračuje Farský)

Uvědomte si, že to, co děláte, teď není politický boj. Jde o to, že lidé nebudou věřit těm opatřením. A když teď se objeví pan ministr zdravotnictví Prymula a bude lidem říkat, že situace se nezlepšuje, že je potřeba zavřít i zbytek těch obchodů, že mnoho lidí zkrachuje, přijde na buben, tak prostě každý uvidí, že on ta pravidla sám nedodržuje, že sám chodí do restaurací. (Hovoří velmi důrazně.) Tím neohrožujete sebe jako politiky. Do voleb je daleko. Tím ohrožujete zdraví tohoto národa! Protože přesně to, jak se chováte, je obrovská voda na mlýn všech konspirátorů, dezinformátorů, kteří budou říkat, že těmito opatřeními jenom chcete ovládnout celou společnost. Jenom chcete všechny svázat, nasadit jim náhubky a donutit je k tomu, aby vám poslouchali, všechno co jim děláte a stáli v pozoru. A nejlepší, byli zavřeni doma. Tohle je nebezpečí toho, co se stalo. Politika v tuhle chvíli nechť jde stranou, ale šéf toho boje proti pandemii, když nemá důvěru obyvatel, tak za to zaplatíme životy, ne pár procenty ve volbách. Prosím, promyslete to, jestli to má smysl se té funkce takhle držet. Děkuji. (Velký potlesk poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ano, pan Farský má pravdu. Já s vámi souhlasím. A omlouvám se za to, že jsem narušil tu důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali, znovu opakuji, v zavřené hospodě. Ta restaurace byla otevřena do osmi hodin. V tu dobu platí toto opatření. Je to moje chyba. Já jsem ho prostě ten den nedohnal, protože ta, já nevím, předseda Sněmovny ještě je v karanténě. Ale ten mě právě poprosil večer, abych to řešil z hlediska té mimořádné schůze a té mise těch lékařů. Takže byla to chyba, máte pravdu, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jsme v situaci, kdy probíráme změnu schváleného pořadu 62. schůze. Má někdo návrh ještě na nějakou změnu? Pokud ne, nechám hlasovat o návrhu paní poslankyně Valachové, abychom bod číslo 42, sněmovní tisk 794 zrušili jeho pevné zařazení a zařadili ho na konec druhých čtení.

Zahájil jsem hlasování. Prám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 139, přihlášeno 91 poslanců, pro 84, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali se všemi formalitami a můžeme přejít k probírání bodu číslo

 

354.
Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka,
Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších
na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
/sněmovní tisk 669/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodaje zaujal za navrhovatele pan poslanec Jiří Mašek a poslankyně Jana Černochová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 669/4, který byl doručen dne 8. října 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 669/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tisk 669, Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR, byl předložen jako poslanecká iniciativa. Jako základ jsme vzali Ministerstvem vnitra zpracovaný stejnojmenný návrh zákona, který prošel mezirezortním připomínkovým řízením a byl koncipován jako kompatibilní s novým zákonem o zbraních, a přepracovali jsme jej tak, aby byl kompatibilní s dnes platným zákonem č. 119/2002 Sb. Důvodem našeho kroku byla nejistota, zda se z časových důvodů podaří přijmout celý balík nových zbraňových zákonů do konce volebního období, s tím, že tento zákon a jeho přijetí je velmi důležitý pro bezpečnost ČR.

Po zániku povinnosti absolvování prezenční vojenské služby ve společnosti kleslo procento obyvatel, kteří jsou schopni v případě potřeby bezpečně a účinně ovládat zbraň, a tento fakt je pro ČR v současném nestabilním a překotně se vyvíjejícím světě rizikem. Návrh předpokládá vznik systému výhradně dobrovolné střelecké přípravy občanů ČR, kteří po absolvování programu budou tvořit stanovenou zálohu státu. Podmínkou pro účast na tomto programu je mimo jiné, že občan bude držitelem zbrojního průkazu. Návrh nařízení vlády, kterým by měl tento zákon být prováděn a který nám poslancům zaslalo Ministerstvo vnitra, je nutno považovat za odpovídající.

Na tomto návrhu zákona odpracovali poslanci napříč politickým spektrem hodně práce a došlo ke shodě. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně přijetí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného ani elektronicky ani z místa, tudíž končím obecnou rozpravu. A zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není, asi není.

Takže přikročíme k hlasování k pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, garanční výbor pro bezpečnost tento návrh zákona projednal v úterý 20. 10. 2020 a vydal usnesení, které vám bylo téhož dne doručeno jako sněmovní tisk 669/5. V tomto usnesení garanční výbor doporučuje, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí:

1. hlasování - pozměňovací návrhy skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost;

2. hlasování - pozměňovací návrh B1 poslance Lubomíra Volného;

3. hlasování - pozměňovací návrh B2 poslance Lubomíra Volného. V případě schválení B1 se stane B2 nehlasovatelným;

4. hlasování - pozměňovací návrhy skupiny C poslance Jiřího Kobzy;

5. hlasování - návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je všem jasná a srozumitelná procedura? Nechám o této proceduře hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro takhle navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 140, přihlášeno 92 poslanců, pro 82, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli bych poprosil paní zpravodajku, aby nás provedla ne procedurou, ale samotným hlasováním. Prosím. Já vás všechny odhlásím na žádost. Přihlaste se prosím svými kartami. Tak, můžeme.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Takže za prvé hlasování pozměňovacích návrhů skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost. Jedná se zejména o terminologickou úpravu § 7, jejíž potřebnost se ukázala při přípravě návrhu prováděcího předpisu. Jedná se o upřesnění smyslu a obsahu institutu aprobace v systému střelecké přípravy a dále lépe vymezuje možnosti materiální podpory střelecké přípravy ze strany státu. Dále se upravuje nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Výbor zaujal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele. (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeno 86 poslanců, pro 85, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP