(9.50 hodin)
(pokračuje Valachová)

U chráněného účtu je také důležité říct zejména z hlediska toho, proč usilujeme o to rychlé projednání, že tento návrh zákona pro nás jako předkladatele měl skutečně hlavně prevenční charakter, to znamená, míří na lidi, kteří v tuto chvíli vůbec v exekuci nejsou. To znamená, míří na lidi, kteří v tuto chvíli vůbec v exekuci nejsou. Nicméně v tuto chvíli v důsledku hospodářské krize máme stovky tisíc zaměstnanců, kteří více jak půl roku berou 60% mzdu. Máme více jak 300 tisíc domácností, které podle údajů centrální banky požádaly o odklad splátek hypotečních úvěrů. Máme, a to jsme měli ještě před touto ekonomickou krizí, 30 % zaměstnanců - zaměstnanců jsou 4,5 milionu - kteří už tady před naší ekonomickou krizí podléhali exekuci. Tohle je obrovské množství lidí, kteří jsou právě v tuto chvíli stejně jako v roce 2010 až 2012 znovu ohroženi, a my jim to dlužíme, aby chráněné účty opravdu v naší zemi existovaly.

Druhou skupinou, která je pro nás velmi důležitá, jsou lidé, kteří už nějakou exekuci mají, už se potkali s tím, že měli obstavený účet, a mají ho možná obstavený doposud. Nemohou ho používat a volí jiné způsoby platby, což samozřejmě zásadním způsobem zatěžuje zejména naše zaměstnavatele. Jedná se tedy o hotovostní platby a různé změny, na které si zaměstnavatelé velmi stěžují. Tady u té druhé skupiny lidí se také jedná o velkou skupinu a té také náš návrh pomáhá, protože umožňuje rychlým způsobem chráněný účet zřídit.

Třetí skupinou, neméně významnou, a ani na tu jsme nechtěli zapomenout, je skupina lidí, kteří v tuto chvíli jsou dlouhodobě v dluhové pasti, velmi často jsou mimo, řekněme, ten běžný trh práce, nemají žádný bankovní účet, nicméně my samozřejmě máme zájem na tom, aby se vraceli do toho bezhotovostního platebního styku, aby měli běžné pracovní poměry a aby i jejich zaměstnavatelé v zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztazích měli možnost využívat chráněné účty proto, aby to, co patří zaměstnanci, skutečně také jako vydělané peníze u zaměstnance zůstalo a sloužilo k placení výdajů na jeho živobytí. I pro tuto skupinu podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí přináší chráněný účet, tak jak jsme ho předložili, velké výhody a velký posun od stávajícího stavu.

Jsme také rádi, že jsme získali silnou podporu pro tyto změny ze strany zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. Je to velmi důležité, protože právě zaměstnanci a zaměstnavatelé nejčastěji volají po chráněných účtech tak, abychom měli řádné vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, aby lidé měli práci, mohli vydělávat a neměli obavu, že to, co opravdu náleží jim jako mzda a plat, také na jejich účtech zůstane. Věřím, že v tomto směru máme i podporu ministra průmyslu, protože je samozřejmě namístě, aby zaměstnanecko-zaměstnavatelské vztahy byly opravdu o tom, o čem býti mají, zkrátka za odvedenou práci náleží mzda a plat a ta musí skončit v kapse zaměstnance. (Hluk v sále.)

Naposledy bych chtěla zmínit to, co může a bezpochyby bude v rámci druhého čtení diskutováno. Chráněný účet a to, aby opravdu chránil částky, které jsem zmínila, to znamená, sraženou mzdu -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já vás přeruším. Já vás přeruším, protože tady je hluk, že člověk neslyší vlastního slova.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: - příspěvky na bydlení, výživné, tak proto je absolutně nezbytné, aby ten start chráněného účtu byl také spojen s tím, že nemáme jenom účet, který se jmenuje chráněný, ale aby od tohoto okamžiku byly také chráněné částky, které mezi jednotlivými účty transfery České správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce, zaměstnavatelů, bankou a konečně dlužníkem probíhají. A to náš návrh beze zbytku naplňuje. Chrání částky od okamžiku vzniku chráněného účtu a dělá to, co je poctivé, to znamená, zajišťuje poctivé splácení dluhů, ale také brání dluhovému otroctví. A to si myslíme, že je věc, kterou dlužíme minimálně jednu dekádu. A já věřím, vážené kolegyně a kolegové, že tyto návrhy podpoříte tak, aby chráněný účet mohl co nejrychleji chránit ty, kteří si to zaslouží.

Pro úvod stačí toto stručné shrnutí z mé strany a samozřejmě budu reagovat za předkladatele na možné otázky či diskuse, které v tomto druhém čtení budou otevřeny, a jenom avizuji, a jsem velmi ráda za tuto spolupráci, že ve spolupráci s kolegyní poslankyní Helenou Válkovou, která je současně vládní zmocněnkyní pro lidská práva, a ve spolupráci s Marií Benešovou, ministryní spravedlnosti, jsme také připravili pozměňovací návrh, který ještě intenzivněji a výše chrání výživné na děti, a myslím si, že tohle je také velký počin, který ještě zpřísňuje stávající ochranu výživného a rozšiřuje ji na maximální možnou míru. Takže také v tomto směru děkuji a těším se na rozpravu, která bude bezpochyby věcná, s cílem chránit v současné ekonomické krizi lidi a jejich platy a mzdy tak, aby opravdu neměli strach si je vydělávat, chodit do práce a bojovat za to, aby uživili svou rodinu i živnost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ODS Petr Fiala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, já se musím vyjádřit k hlasování číslo 151. Když jsem se podíval na záznam hlasování, tak jsem zjistil, že tam mám pro, ale já jsem hlasoval proti. Nezpochybňuji hlasování, ale prosím o opravu ve stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 986/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, pan poslanec Marek Výborný, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou sněmovní tisk 986. Návrh byl podán 31. srpna, následně k němu vláda zaujala stanovisko 22. září, 7. října zde na půdě Poslanecké sněmovny proběhlo první čtení. Původně navrhované projednání v režimu podle § 90 bylo vetováno poslaneckými kluby ODS a TOP 09 a následně byl sněmovní tisk přikázán ústavně-právnímu výboru. Došlo také ke zkrácení projednávání té lhůty, opodstatněně, správně na 10 dnů, proto se můžeme sněmovním tiskem 986, chráněným účtem, ve druhém čtení zabývat již dnes na této schůzi.

Jako zpravodaj nyní splním povinnost seznámit vás s usnesením ústavně-právního výboru ze 70. schůze, která proběhla dne 21. října 2020. Usnesení, dámy a pánové, zní:

Po odůvodnění členky návrhové skupiny poslanců poslankyně Kateřiny Valachové, zpravodajské zprávě poslance Marka Výborného a po rozpravě ústavně-právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplňky - jedná se o dvě legislativně technické úpravy, které byly navrženy ve spolupráci s legislativním odborem Poslanecké sněmovny, a ústavně-právní výbor tyto legislativně technické změny a doplňky podpořil;

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavně právního výboru;

A za poslední, zmocňuje zpravodaje výboru, tedy mne, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Ty byly už navrženy a projednány ústavně-právním výborem a v souladu i s navrhovateli byly schváleny. Rád bych také informoval, že jsme se na půdě ústavně-právního výboru zevrubně - dokonce to jednání, pokud se nepletu, bylo dvakrát přerušeno - věnovali předloženým pozměňovacím návrhům. Žádný z pozměňovacích návrhů ústavně-právní výbor nedoporučil. Tolik asi zpravodajská zpráva a já se následně vyjádřím v obecné i podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenu s přednostním právem paní ministryni Benešovou. Prosím, máte slovo... Prosím, paní ministryně, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP