(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, jenom abychom si ujasnili, kdo o čem mluví. Já jsem mluvil o rozpočtu, mluvil jsem o deficitu, nemluvil jsem teď o těch daňových úpravách. A souhlasím s tím, co tady zaznělo z vaší strany, že je výhodné zvyšovat slevu na poplatníka. A souhlasím s vámi, ani já nejsem podporovatel těch 15 %. Takže v tom se nemusíme přít. Tohle je jiná kapitola. Já jsem mluvil o rozpočtu a o deficitu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Ivana Nevludová a připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem ráda, že jsem se konečně dostala ke slovu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prvním cílem mého pozměňovacího návrhu je postupně snížit daňové zvýhodnění zahřívaného tabáku oproti cigaretám, a to ze současných 25 % daně na cigarety na 50 % daně. Zahřívaný tabák, ačkoli je v kategorii tabákových výrobků, jejichž tržní podíl se neustále zvyšuje a jehož spotřebitelská obliba roste, je oproti cigaretám výrazně méně zdaněn, což má obrovské dopady na příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní. Jako hlavní argument pro výrazné daňové zvýhodnění zahřívaného tabáku bývá velmi zavádějícím způsobem uváděná jeho menší rizikovost oproti klasickým cigaretám, která však dosud nebyla věrohodně prokázána. I podle posledního stanoviska Světové zdravotnické organizace z března letošního roku v současné době neexistuje dostatečně nezávislá evidence důkazů, které by dokládaly nižší rizikovost zahřívaného tabáku ve srovnání s cigaretami. Podobný postoj má i americký úřad pro kontrolu léčiv, který v letošním roce zahřívaný tabák certifikoval pouze jako výrobek s nižší expozicí vůči škodlivinám, nikoliv jako méně rizikový produkt.

Ve snaze zatížit své výrobky co nejnižším odvodem spotřební daně snižuje největší distributor zahřívaných tabákových výrobků, a to nejen v České republice, množství tabáku ve svých výrobcích ze současných 6,1 gramu na 5,3 gramu v jedné krabičce. Stát tak bude i nadále přicházet o relativně příznivý výnos spotřební daně, který by do budoucna mohl ještě růst, neboť obliba těchto výrobků stále stoupá. Pokud tedy stát chce dosáhnout porovnatelného výnosu spotřební daně, je nutné odpovídajícím způsobem zvýšit pro tyto výrobky zatížení spotřební daní.

Dále se vrátím k závěrům Světové zdravotnické organizace. Jak už jsem říkala, v současné chvíli neexistují studie, které by prokázaly nižší rizikovost zahřívaných tabákových výrobků v porovnání s klasickými cigaretami. Naopak existují důkazy ukazující sice na celkově nižší obsah toxinů než u běžných cigaret, ale na druhé straně také zároveň podstatně vyšší hladinu jiných škodlivých látek; zatím není zcela jasné, jakým způsobem a v jakém rozsahu mohou mít škodlivé účinky na zdraví člověka, a to jak z hlediska krátkodobého, tak dlouhodobého užívání. Ze zpráv Světové zdravotnické organizace rovněž vyplývá stále větší obliba těchto výrobků.

Stejný trend můžeme pozorovat i v České republice. Z každoroční zprávy o užívání tabákových výrobků a alkoholu, kterou zpracovává Státní zdravotní ústav, vyplývá, že v porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu uživatelů u žen i u mužů. Ve věkové skupině 15 až 24 let došlo dokonce ke zvýšení počtu uživatelů ze 7,5 % v roce 2018 na 10,7 % v roce 2019, což mi přijde u takových mladých lidí docela alarmující. Podle paní doktorky Králíkové, která působí na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v Centru pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici, je jedna věc rizikovost produktu a druhá je jeho návykovost. Ve své praxi má řadu pacientů, kteří na zahřívané tabákové výrobky přešli z klasických cigaret a mají teď větší problém zbavit se této závislosti než předtím tradičního kouření.

Mým druhým cílem je zachovat podobný nárůst spotřební daně na cigarety, s jakým v horizontu tří let počítá vládní návrh. Na rozdíl od něj by však podle tohoto pozměňovacího návrhu narostla spotřební daň významněji v prvním roce, zatímco v dalších dvou letech by rostla pozvolněji. Očekávaný dodatečný příjem do rozpočtu v souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem bude velmi příznivý. Dopad do inkasa spotřební daně bude v porovnání s vládním návrhem v roce 2021 o 2,7 mld. vyšší při uvažovaných prodaných 2,1 mld. kusů zahřívaných tabákových výrobků, přičemž v roce 2022 vzroste o 3,2 mld. při uvažovaných prodaných 3 mld. kusů zahřívaných tabákových výrobků a v roce 2023 lze očekávat dopad do inkasa spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků o 3,9 mld. při uvažovaných 4 mld. kusů zahřívaných výrobků. Za tři roky bude výnos do státního rozpočtu o 9,8 mld. vyšší, než s jakým počítá vládní návrh.

Zahřívané tabákové výrobky se u nás v České republice prodávají od roku 2017. Jejich prodej nepodléhal do května 2018 žádné spotřební dani. Ačkoli 15. 5. 2019 na tyto výrobky byla uvalena spotřební daň, výběr daně byl v tomto roce prakticky nulový, protože se výrobce dostatečně předzásobil ještě před účinností těchto sazeb. Proto k prvnímu podstatnějšímu výběru daně z těchto výrobků dochází až v letošním roce. Vzhledem k tomu, že sazba spotřební daně na tyto výrobky je zhruba čtvrtinová v porovnání s klasickými tabákovými výrobky, bude činit rozdíl ve výběru daně v tomto roce 3,7 mld. korun. Od doby uvedení zahřívaných tabákových výrobků do konce roku 2020 bude činit celkový rozdíl mezi zdaněním zahřívaných tabáků a cigaretami částku 7,6 mld. korun. Tento rozdíl se samozřejmě bude dále zvětšovat, protože objemy prodejů zahřívaných tabáků nadále strmě stoupají.

Takže z pohledu ochrany zdraví obyvatel i s ohledem na současné i plánované schodky státního rozpočtu velice apeluji na zvýšení sazby spotřební daně na zahřívané tabákové výrobky, neboť tyto lákají i nekuřáky, a to hlavně mylnou informací, že jsou v uvozovkách zdravější než cigarety klasické. Prodejci těchto výrobků největšího distributora dokonce v tomto duchu školí své prodejce. Budu ráda tedy, pokud můj návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Onderka musel na chvíli odejít, takže jeho přihláška se posouvá na konec obecné rozpravy. Na řadě je pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já vás seznámím se svým pozměňujícím návrhem, který naleznete pod tiskem (dokumentem) 6531. Ten se týká zahřívaného tabáku, který se dnes jako alternativa ke klasickému kouření poměrně rychle etabluje, v dnešní době představuje zhruba 10 % trhu, do roku 2030 by se tržní podíl zahřívaného tabáku mohl zvýšit až na 30 %. Zahřívaný tabák je však oproti cigaretám výrazně méně zdaněn, což má obrovské dopady na příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní.

Jako hlavní argument pro výrazné daňové zvýhodnění zahřívaného tabáku bývá uváděná jeho menší rizikovost proti cigaretám. Tato však není věrohodně prokázána. Dle posledního stanoviska Světové zdravotnické organizace v současné době neexistuje dostatečná nezávislá evidence důkazů, které by dokládaly nižší rizikovost zahřívaného tabáku ve srovnání s cigaretami. Podobný postoj má i americký úřad pro kontrolu léčiv, FDA, který v letošním roce zahřívaný tabák certifikoval jen jako výrobek s nižší expozicí vůči škodlivinám, ovšem nikoliv jako méně rizikový produkt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP