(9.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

Překotné ukončení těžby významným způsobem překvapilo všechny dotčené subjekty. Podle dostupných informací je překotným ukončením těžby ohroženo přibližně 500 podnikatelských subjektů, z nichž mnohé zřejmě ukončí svou činnost úplně nebo ji omezí částečně. V každém případě dojde k propouštění výrazného počtu zaměstnanců, což vytvoří přímý dopad na nezaměstnanost v kraji, zejména v okresech Karviná, Ostrava, Frýdek-Místek. Například v samotném městě Karviné žijí tři tisíce lidí zaměstnaných v OKD. Propuštění zaměstnanci vytvoří okamžitě negativní dopad do trhu práce, dlouhodobý a mnohem závažnější dopad způsobí ztráta pracovních míst v počtu 15 až 20 tisíc." Tolik citace z analytického materiálu zpracovaného Hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, za což jí děkuji.

Nyní tedy se již vrátím k základnímu tématu své interpelace na paní ministryni. Celý tento vývoj a ta situace, která je popisovaná v té analytické části hospodářské komory, vznikl na popud vlastníka, potažmo společnosti Prisko, která je stoprocentně vlastněna Ministerstvem financí, a managementu OKD, který vypracoval Studii variantního postupu vývoje ve společnosti OKD s vlivem na světový trh uhlí a ostatní problémy spojené s krajem, v odběratelsko-dodavatelských vztazích a další. Tato studie, obsáhlá studie, má čtyři verze, které rozlišují různé varianty možného postupu. Tento materiál, který byl zpracován 21. 6. 2020, byl poskytnut i společnosti Prisko coby vlastníkovi OKD, a tento podnik připravil podkladový materiál pro jednání vlády.

Paní Schillerová, ministryně, mi odpověděla, že právě tento podkladový materiál je interním materiálem, který samozřejmě z toho titulu, že je interní, náleží společnosti OKD, a nemůže mi jej tedy poskytnout. Můj nesouhlas s touto odpovědí tkví v tom, že ano, tento materiál vznikl jako interní materiál OKD, potud v pořádku. Ale z tohoto interního materiálu byla citována a využita fakta, která zde byla uvedena, jako podkladový materiál pro jednání vlády, která rozhodla o urychleném - nebo urychleném - zrychleném ukončení těžby v OKD a následných krocích ve společnosti OKD. Z tohoto titulu tento podkladový materiál již ztrácí tu interní hodnotu a stává se materiálem, který byl rozhodující v rozhodnutích vlády. A z toho titulu můj požadavek na paní ministryni, aby mi bylo umožněno, pokud mi nemůže být poskytnuta kopie tohoto materiálu, aby mi bylo umožněno do tohoto materiálu nahlédnout a pořídit si z něj výpisky, protože mám vážné pochyby a vážné podezření, že společnost Prisko na požadavek vlády v rámci podkladových materiálů předložila opravdu seriózní a jasný materiál, který vyplývá z těchto podkladů.

Čili chtěl bych tady paní ministryni, která trošičku nedává pozor, omlouvám se, upozornit na to, že tento materiál, který společnost OKD zpracovala pro společnost Prisko, byl dle mého názoru buď špatně interpretován na jednání vlády, popřípadě byly z něho vytrženy, z kontextu, určité údaje, které sloužily jako podklad vlády, a vláda tudíž rozhodla - a ty důsledky toho rozhodnutí ponese Moravskoslezský kraj a společnost OKD - rozhodla na základě neúplných a nekoncepčních materiálů, které byly připraveny na základě této studie společnosti OKD. Proto bych rád, aby tato studie byla poskytnuta Ministerstvem financí coby vlastníkem společnosti Prisko, aby mohla být provedena kontrola podkladových materiálů k jednání vlády. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo předávám paní ministryni financí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Vážený pane poslanče, já se omlouvám, ale víte, já jako žena zvládám prostě obojí.

Úvodem bych chtěla upřesnit, že vláda dosud nerozhodla o útlumu či ukončení těžby ve společnosti OKD, ačkoliv se tou situací intenzivně vzhledem ke kritické ekonomické situaci ve společnosti zabývá. Materiál, který zmiňujete, vypracovalo vedení OKD v návaznosti na vývoj a souběh více mimořádných nepředvídatelných událostí, a to zejména - s tou rouškou máte pravdu, pane poslanče Jando - a to zejména k prudkému poklesu světových cen uhlí v závěru roku 2019 a k letošní koronavirové krizi. Vzhledem k tomu, že se jedná o interní dokument OKD, znovu opakuji, že není možné vám jej poskytnout ani k nahlédnutí. Nicméně si dovoluji zdůraznit, že některé části materiálu byly zohledněny ve vládním materiálu ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti Prisko, akciová společnost, v rámci kterého jsou uvažované varianty řešení také popsány. Celý tento vládní materiál vám byl poskytnut v odpovědi, jak jste vy sám řekl, na písemnou interpelaci číslo 1396.

Dovolte mi tedy, abych vás o dění ohledně OKD informovala a shrnula vývoj posledních měsíců v této společnosti. OKD požádala v dubnu letošního roku v důsledku dopadu krize pandemie COVID-19 svého jediného akcionáře, společnost Prisko, o poskytnutí peněžních prostředků k překlenutí nedostatku hotovosti na refinancování nákladů na útlum dolů vynaložených ze strany OKD v období let 2016 až 2020, a to ve výši 1,2 mld. Kč. Poskytnutím peněžních prostředků ze strany Prisko měl být odvrácen hrozící konkurz OKD. Dne 7. července 2020 však OKD v důsledku aktuálního dění požádala Prisko o poskytnutí dalších finančních prostředků ve výši 673 milionů Kč pro překlenutí nedostatku finančních prostředků způsobeného úplným přerušením provozu OKD po dobu šesti týdnů, a to z důvodu vyhrocení epidemiologické situace v OKD. Ve svém důsledku tedy v červenci 2020 požadovala po svém akcionáři Prisko zdroje ve výši miliarda 873 milionů Kč. Tomuto požadavku OKD bylo na základě vyhodnocení situace a vyjádření akcionáře Prisko vyhověno usnesením vlády České republiky číslo 768 ve věci zvýšení základního kapitálu Prisko. Bylo tak odsouhlaseno a následně zrealizováno zvýšení základního kapitálu společnosti Prisko o 1,273 mld. Kč. Tímto usnesením bylo zároveň uloženo místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a dopravy ve spolupráci s místopředsedkyní vlády, tedy mnou, předložit vládě materiál s Návrhem postupu státu ve věci zahájení převodu utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD do majetku státního podniku Diamo a vyčíslit požadavky této transakce na státní rozpočet. Do konce roku 2020 je tedy financování OKD zajištěno prostřednictvím akcionáře Prisko. V následujících obdobích již však nelze bez dalšího do ztrátového chodu černouhelných dolů OKD poskytovat další prostředky ze státního rozpočtu, aniž by byl vyhlášen plán jejich postupného útlumu.

Taková je tedy současná situace. Nyní musí být vládou projednán výše uvedený materiál s Návrhem postupu státu ve věci zahájení převodu utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD do majetku státního podniku Diamo a vyčíslení dopadů této transakce na státní rozpočet. V návaznosti na usnesení vlády v této věci budou známy další kroky, o kterých vás budeme informovat. Materiál by měl být projednán na nejbližším jednání vlády.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. O slovo se hlásí pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za odpověď. Paní ministryně, jistě chápete, že mě nemůže uspokojit, a zkusím říct ty důvody a možná je lépe objasnit.

Vláda v materiálu Zvýšení základního kapitálu společnosti Prisko, který jste mi zaslala, vychází z nějakých podkladů - tyto podklady zpracovala společnost Prisko pro vládu - týkajících se faktické situace ve společnosti OKD. Ona vycházela z materiálu, o který mi jde, to znamená té analýzy, kterou vedení společnosti OKD zpracovalo pro svého vlastníka, společnost Prisko. Já mám vážné pochyby o správnosti tohoto materiálu, popřípadě o správných závěrech, které společnost Prisko vyvodila z tohoto materiálu a předložila vládě. To je ta věc, proč bych chtěl tu původní verzi toho materiálu, kterou zpracovalo vedení OKD, získat k nahlédnutí, abych mohl porovnat údaje tam uvedené s materiálem, který dostala vláda ke svému rozhodnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP