(11.30 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, vážený pane předsedo. Milé dámy, vážení pánové, dovolte, abych zde představil operativně připravený návrh zákona, jímž se stanoví právní rámec pro úhradu tzv. point-of-care antigenních testů prováděných za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Tento návrh je předkládán s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví vybraným poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb povinnost provádět preventivní vyšetření právě pomocí zmíněných testů u svých zaměstnanců a klientů, resp. pacientů.

Vzhledem k množství testů v řádech milionů, které mají být na základě přijatých mimořádných opatření pořízeny a distribuovány poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, je nezbytné nastavit vhodný způsob efektivního úhradového mechanismu. Současné znění zákona o veřejném zdravotním pojištění přitom žádnou obdobnou situaci neřeší. S ohledem na potřebu rychlého řešení se jako nejvhodnější jeví přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje. Proto je navrhováno, aby do ustanovení § 17 odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění byl pro účely této úhrady doplněn případ, kdy zdravotní pojišťovna na základě uzavřené smlouvy s osobou oprávněnou k distribuci zdravotnických prostředků hradí této osobě antigenní testy a jejich distribuci za účelem zajištění nároků pojištěnce. Jako samozřejmost pro úhradu daných testů vnímám splnění pochopitelných parametrů, kde je především certifikace a citlivost daného testu.

V této souvislosti bych rád upozornil, že provádění daných testů je již nyní hrazenou službou na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mezi hrazené služby hradí vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním nemocem. Pokud tedy např. poskytovatelé sociálních služeb v rámci co nejrychlejší reakce na opatření proti stávající pandemii již sami nakoupili tyto testy splňující příslušná kritéria, měly by jim být ze strany zdravotních pojišťoven tyto uhrazeny. Předložený návrh zákona je tedy opravdu a pouze o nastavení způsobu úhradového mechanismu, který bude z hlediska zajištění proplácení velkého množství testů, které se mají provést, co nejefektivnější. Navržená právní úprava přitom sama o sobě nemá dopady do veřejného rozpočtu, neboť pouze technicky upravuje mechanismus, za jakého k té úhradě dojde. Dopad do systému veřejného zdravotního pojištění pak plyne ze samotné potřeby zajištění těchto antigenních testů za účelem naplnění mimořádného opatření k předcházení šíření onemocnění koronavirem u vybraných poskytovatelů zdravotní a sociální péče.

Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve. Tím zabráníme dalším nedorozuměním a zdržením v distribuci těchto testů, neboť mimořádná opatření k testování klientů a zaměstnanců jsou již účinná. Proto se také navrhuje přijmout tento návrh za stavu legislativní nouze. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto materiálu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Výbor pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal, přijal usnesení, máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 1080/1. Místo původně navržené zpravodajky paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové bude zpravodajem pan poslanec David Kasal. Jsme ale v prvém čtení resp. ve zkráceném jednání, já přece jenom požádám sněmovnu o hlasování o souhlasu se změnou zpravodaje. Jenom chviličku počkám, než tady bude dostatečný počet poslankyň a poslanců.

 

Hlasujeme o souhlasu se změnou zpravodaje.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 286, přihlášeno 87 poslanců, pro 73, proti nikdo. Pan poslanec David Kasal je zpravodajem a prosím ho, aby nás informoval o jednání ve výboru.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví.

324. usnesení výboru pro zdravotnictví ze 75. schůze ze dne 10. listopadu 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1080, projednáno podle § 99 jednacího řádu, stav legislativní nouze.

Po úvodním slovu Radka Policara, náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, zpravodajské zprávě poslankyně Ing. Hany Aulické Jírovcové a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Poslanecké sněmovně, aby se konala všeobecná obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději do čtvrtka 12. listopadu 2020 do 19 hodin; IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1080;

V. zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Ing. Hanu Aulickou Jírovcovou mou osobou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny;

VI. zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Ing. Hanu Aulickou Jírovcovou mojí osobou, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Poslanecké sněmovny případně provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní rozhodneme opět hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu. Přivolám poslankyně a poslance, kteří jsou v předsálí.

 

Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, nebo nepovedeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 287, přihlášeno 87 poslanců, pro 72, proti nikdo. Obecnou rozpravu povedeme.

 

Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášená paní poslankyně Monika Jarošová, připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Právní úprava tohoto zákona navrhuje, aby v případě vydání mimořádného opatření měla osoba, která se podrobí nařízenému vyšetření, v tomto případě antigennímu testu na COVID-19, nárok na jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny budou tedy povinny zajistit úhradu takto uloženého provedeného testování, které bude provedeno jejich pojištěncům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP