(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže si myslím, že bychom mohli přistoupit neprodleně tedy ke třetímu čtení. A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji tedy třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec David Kasal bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikoho nevidím. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se opět na závěrečná slova. Vidíte, kolik tady máte prostoru dneska, a není zájem.

Takže já tímto prosím zpravodaje pana poslance Davida Kasala, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Procedura hlasování bude jednoduchá. Já jsem se ještě ubezpečoval na legislativě, že je všechno v pořádku z hlediska legislativně technických úprav, tak je to všechno v pořádku. Žádný pozměňovací návrh nebyl podán, tak bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Je to tak. Takže já svolám poslance gongem do jednacího sálu. Myslím, že jsme tady už v dostatečném počtu, takže budeme hlasovat o zákonu jako celku. Já zahajuji hlasování. Kdo je... Stanovisko ministra? Pardon ještě. Já ukončím hlasování. (Ministr: Souhlasím.)

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se omlouvám. Jak to bylo tady trošku zmatečné, budu muset to hlasování prohlásit za zmatečné, protože jsem tady přehlédl, že musím přečíst ještě návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1080, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Takže teď teprve zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 290 přihlášeno 90 poslanců, pro 66, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu. Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1081, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1081, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 291 přihlášeno 89 poslanců, pro 73, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy otevírám bod

 

515.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1081/ - zkrácené jednání.
 

Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Já mezitím přečtu ještě jednu omluvu, pane ministře. Omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 11.15 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu zrychlenou proceduru. Předložený legislativní návrh, který teď leží před vámi, reaguje na situaci vyvolanou pandemií COVID-19 a upravuje pravidla pro vzdělávání na vysokých školách v případě vyhlášení krizového nebo mimořádného opatření, které by omezilo osobní přítomnost studentů. Jeho hlavním cílem je tak zajistit, aby byla výuka omezena v co nejmenším rozsahu a aby tak vysoké školy mohly i za mimořádných situací vykonávat svoji hlavní funkci.

Návrh se tak snaží předejít ad hoc legislativním úpravám a snaží se v reakci na to, co zažíváme v letošním roce, nastavit pravidla nejen pro aktuální krizovou situaci vyvolanou šířením onemocnění COVID-19, ale rovněž pro jiné krizové, nebo chcete-li mimořádné situace v budoucnosti, ať už by se jednalo o epidemie, živelní pohromy, či jiná nebezpečí. To znamená, stojím před vámi, abychom systémově ukotvili do vysokoškolského zákona ta opatření, která jsme si mohli nárazově bohužel vyzkoušet v jarním období, a pokračujeme v tom i v té další sezóně, v dalším semestru.

Návrh upravuje stávající znění zákona o vysokých školách tak, aby vysoké školy mohly za určitých podmínek, o kterých jsem hovořil, využít pravidla odlišná, která se odlišují od stávající právní úpravy. Zároveň vymezuje podmínky, kdy je možné tato zvláštní pravidla využít. Jde tedy o situaci vyhlášení krizového opatření podle krizového zákona nebo nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona. Zároveň je třeba, aby příslušné ministerstvo, to znamená Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případě veřejných vysokých škol, resp. ministerstva vnitra či obrany v případě státních vysokých škol, rozhodlo o možnosti využít zvláštní režim a aby určilo, kterých vysokých škol se tato možnost týká. Ministerstvo rovněž může určit lhůtu platnosti tohoto zvláštního režimu.

Návrh vymezuje oblasti, ve kterých je možné se odchýlit od standardních pravidel, a v tomto navazuje na zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání, a jde zejména o úpravu podmínek přijetí ke studiu, včetně termínu či kritérií pro vyhodnocení přijímacího řízení, jde v tomto návrhu zákona o prodloužení lhůty pro prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělávání, ta lhůta 90 dnů, a pro doložení těchto skutečností, úpravu délky akademického roku a to poslední a velmi důležité je využití distančního způsobu komunikace při výuce, při kontrole studia nebo zkouškách, a to včetně zkoušky státní.

Vzhledem k naléhavosti řešení, k tomu, abychom velmi rychle dali jistotu i pro příští rok, protože ta ad hoc úprava má platnost a účinnost pouze do 31. 12. 2020, stojím před vámi s tímto návrhem, který je velmi jednoduchý a vyzkoušený, ale systémově nastavuje ta opatření, možná opatření do standardního vysokoškolského zákona teď ve stavu legislativní nouze. Děkuji předem za jeho projednání a samozřejmě vás žádám o podporu předloženého návrhu, který jak Česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol považuje za nekonfliktní a podporuje ho ve znění, které před vámi teď v tuto chvíli leží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1081/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Stanislav Fridrich a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP