(15.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V tomto okamžiku přivolám kolegy z předsálí a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Je před námi rozhodnutí o návrhu vráceném ze Senátu a budeme tedy postupovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Konstatuji pro vás známou věc, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Posečkám, až se ustálí počet přihlášených.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 556/9, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 556/10."

Zahájil jsem hlasování číslo 18. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 18 z přítomných 174 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že Sněmovna schválila návrh zákona ve znění Senátu.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi a končím bod číslo 7 podle původního číslování naší schůze.

 

Budeme postupovat podle schváleného pořadu schůze dalším návrhem zákona, jde o

 

8.
Návrh zákona o odpadech
/sněmovní tisk 676/11/ - vrácený Senátem

Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů. Stejně tak mezi námi vítám senátora Zdeňka Nytru, který nám přednese návrh Senátu. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 676/12. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. (V sále je trvalý hluk.)

Prosím tedy, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejdříve pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, já vám dám hned slovo, ale nejdřív požádám sněmovnu o klid, tak abychom mohli návrh zákona projednávat v dostatečně důstojném prostředí. Pokud chcete diskutovat jiná témata, byť ta už odhlasovaná, nebo která nás čekají, tak prosím zásadně v předsálí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo i za pozornost. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem tady o tom zákoně, nebo o tom oběhovém balíčku jako celku mluvil už tolikrát a v tolika souvislostech, že vás teď už samozřejmě nebudu zdržovat nějakým dlouhým úvodním slovem. Jenom řeknu, že jsem byl velmi rád i za tu debatu, která proběhla v Senátu, ale - a tím předešlu - ale nemůžu doporučit návrh tak, jak přišel ze Senátu, tedy pozměňovací návrhy, které přišly ze Senátu, z několika důvodů.

Hlavní důvod je ten, že u těch tří prvních zákonů, tedy u odpadů, výrobků s ukončenou životností a změnového zákonu, tak tam Senát ve všech případech doporučil prodloužení účinnosti, nebo posunutí účinnosti zákona o rok. Musím říct, že už to posunutí účinnosti o rok samo o sobě je zásadním problémem pro Ministerstvo životního prostředí z několika důvodů. Zaprvé z důvodu toho, že bychom nesplnili, resp. dostali bychom se do zásadních problémů z hlediska transpozičních lhůt, protože ta transpozice už měla proběhnout v červenci letošního roku. My jsme v nějakých dohodách s Evropskou komisí. Ale pokud by se transpozice posouvala až na 1. leden 2022 - a tady pozor, není to o platnosti toho zákona, ale o jeho účinnosti, a to jsme ještě ověřovali - tak to je první docela zásadní problém.

Druhý problém je samozřejmě ten, že bychom o rok posunuli celou řadu velmi konkrétních předností, které ten zákon má z hlediska správné cesty a odklonu od skládkování. Možná že jste před několika dny zaregistrovali poslední čísla. Stále významně ještě Česká republika skládkuje odpady. A ten posun by se opět opozdil, protože by tam nenajela třídicí sleva, nenajel by tam nárůst skládkovacího poplatku atd.

Chci všechny ujistit, protože jste do svých poslaneckých mailů dostali celou řadu stanovisek, stanoviska podpůrná třeba od Hospodářské komory nebo od Svazu průmyslu. Určitě tam byla i stanoviska od Sdružení místních samospráv, které chtěly ten posun. Chápeme, že ta legisvakanční lhůta je krátká. Ano, víme to. Počítáme s tím. Ale přesto přese všechno jsme přesvědčeni, že nenastane v žádném případě žádný kolaps v odpadovém hospodářství, jak někteří straší. Nebudou odklizeny, resp. nezmizí žluté kontejnery z našich ulic, jak se objevily samozřejmě některé poplašné zprávy. Já to trošku beru tak, že to lobby proskládkové, kterému tam vadí některé věci, například to, že se nově zbytky po třídění nebudou moci skládkovat, ale budou se muset využívat jiným způsobem, tak se ještě na poslední chvíli snaží posunout účinnost o rok v nějaké víře, že by se to třeba mohlo úplně ztratit.

Takže ač si uvědomuji, že, znovu říkám, legisvakanční lhůta je krátká, protože ten zákon by měl platit účinností od 1. ledna 2021, ale v přechodných ustanoveních je celá řada konkrétních věcí, kde je možno se ještě celý příští rok připravovat na to, jak ty zákony začnou fungovat. To znamená, já bohužel, byť jsme tam měli, myslím, že ve dvou případech souhlasný názor nebo souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí na návrhy ze Senátu, konkrétně šlo o vypuštění navrhované úpravy skládkovacího poplatku v přechodných ustanoveních. Tady to souhlasné stanovisko... Nakonec Sněmovna samozřejmě prosadila něco jiného. Takže já jsem ho souhlasné měl i v Senátu. A měli jsme souhlasné stanovisko i k některým technickým formulačním úpravám. Ale právě z důvodu několika dalších nesouhlasných stanovisek a především nesouhlasného stanoviska, které se týká stejně jako v ostatních dvou zákonech toho, že Senát žádá posunutí účinnosti o rok, a znovu říkám, je to pro nás nepřijatelné. Ten zákon už se projednává velmi dlouho a jsme přesvědčeni, že všichni - obce, společnosti, provozovatelé, průmysl, živnostníci - velmi dobře vědí, co ten zákon obsahuje, a drtivá většina, nebo velká většina z nich už si přeje, abychom ten zákon opravdu schválili a mohli se podle něj řídit.

Já tedy nesouhlasím s verzí, která přichází ze Senátu. A poprosím vás potom znovu o podporu té původní verze, kterou jsme tady schválili v Poslanecké sněmovně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. A než budeme pokračovat, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od ministra zdravotnictví Jana Blatného do konce jednacího dne.

Nyní požádám, aby se slova ujal senátor Zdeněk Nytra, který nám odůvodní rozhodnutí Senátu. Pane senátore, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP