(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Mám tady faktickou poznámku pana poslance Antonína Staňka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom zareagovat na svého předřečníka a nebudu impertinentní, protože si myslím, že budu mluvit o určité etice a slušnosti. Takže kdybych se dopustil toho, co mám na jazyku, tak bych sám sebe musel ostře kritizovat.

Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, jsem vždy přesvědčen o tom, že v Poslanecké sněmovně a na plénu se má hovořit pravda a nic jiného než pravda. To, co jste tady v trapné zkratce sdělil, že můj pozměňovací návrh, jak byl předložen, je protiústavní, tak vás chci ujistit, že když jsem tento pozměňovací návrh předkládal do hospodářského výboru, tak jsem ho předkládal na základě analýzy, která potvrdí, že není protiústavní. A jenom vás chci upozornit, že v hospodářském výboru byl můj návrh zamítnut. A dál tento návrh pokračoval do dalšího výboru, kde v životním prostředí byl přijat. Takže prosím hovořte přesně. (V jednacím sále přetrvává hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tady je další faktická poznámka kolegy Jana Zahradníka. Prosím sněmovnu o klid. Slovo k faktické poznámce má pan kolega Jan Zahradník. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já se tak jenom stručně vyjádřím k několika svým předřečníkům. Ten § 155 odst. 4 a 5 se týká materiálů, které byly řádně v souladu s integrovaným povolením a provozním řádem skládky na skládku uloženy a byly využity jako technické zabezpečení té skládky na vybudování hrází, cest, zpevnění svahů a jako takové nebyly v minulosti zpoplatněny. Věc je taková, že nyní třeba město Čáslav chce vymoci zpětně vyplacení těchto jaksi domnělých poplatků zpátky. Ale nebyly to odpady, byly to materiály na technické zabezpečení skládky. V tom je meritum věci. Nejvyšší správní soud několikrát takovéto snahy již zamítl.

A ještě k té ústavnosti nebo neústavnosti. Tvrzení kolegů o neústavnosti, která zde zazněla, se opírají o jedno vyjádření ústavních právníků. Já zase můžu oponovat vyjádřením ústavního právníka velmi renomovaného, pana profesora Gerlocha, který naopak shledal tento návrh, že není retroaktivním, a tedy že je v souladu s Ústavou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se ještě hlásí. S faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ke kolegům, kteří tady hovořili. Tak asi nemá smysl se tady přesvědčovat o tom, jestli je něco nebo není protiústavní. O tom může ve finále rozhodnout jedině Ústavní soud.

Ale k tomu, co říkal pan kolega Zahradník, tak jenom jednu poznámku. Pokud by platilo to, co říkáte, tak 91 % odpadu v Čáslavi samotné by bylo použito právě na to různé technické zabezpečení skládky. Já myslím, že každý, kdo jaksi dokáže uvažovat, tak asi není 9 % odpadu a 91 % toho, co by zajišťovalo to technické zabezpečení skládky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času ve faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, já ještě, než budete mít závěrečné slovo, konstatuji došlé omluvy, a to pana poslance Beitla a Bartoška, kteří se omlouvají z pracovních důvodů do konce jednacího dne.

Prosím, pane ministře, vaše závěrečné slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Děkuji i za tuhletu debatu, která opravdu završila řadu měsíců a troufám si říct, že i řadu let, a to je ta moje základní reakce. Já jsem přesvědčen, a já už jsem to říkal několikrát v těch svých úvodních slovech, že je to jeden z nejvíc diskutovaných zákonů, nebo nových zákonů, nebo novel, které tady vůbec tou Sněmovnou za poslední léta proběhly. A nejenom diskutovaný tady nebo v Senátu, ale samozřejmě diskutovaný i na desítkách, nebo dokonce stovkách seminářů, které proběhly po celé České republice, které byly organizovány ať už ministerstvem, nebo dalšími subjekty, a do kterých byly samozřejmě zvány i obce a diskutovaly i obce. Jinými slovy my jsme o tom mnohokrát mluvili se Svazem měst a obcí, se Sdružením místních samospráv a dalšími.

Já jsem říkal, že ten výsledný návrh je určitým kompromisem. A pro mě to není sprosté slovo. Pro mě je to prosím výsledek něčeho, že je to určitá, řekněme, revoluce v tom odpadovém hospodářství, která vždycky s sebou něco nese. Já jsem přesvědčen, že to je kompromis vyvážený. A znovu, a to je pro mě hrozně významné, chci vás ujistit, že jako Ministerstvo životního prostředí právě proto, že si uvědomujeme, že ta legisvakanční lhůta je krátká, jsme za prvé tam dali přechodná ustanovení, která v řadě případů umožňují, aby například obce vybíraly úhradu za komunální odpady od občanů na základě stávajících obecně závazných vyhlášek, nebo provozovatelé zařízení mohou i nadále provozovat podle povolení vydaných podle stávajících podmínek a další a další přechodná ustanovení, a že pomůžeme každému, kdo o to požádá, a budeme metodickými pokyny prostě samozřejmě všechny vést tak, aby ta velká změna, která nastane, proběhla co nejvíc hladce.

V každém případě bych vás ale znovu požádal, abychom hlasovali pro to, co šlo z Poslanecké sněmovny, a aby tahle oběhová revoluce už skutečně mohla začít s účinností od 1. ledna příštího roku. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. A pan senátor má také zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom dvě drobné poznámky.

Já tady nechci dělat rozhodčího v otázce těch citovaných odstavců 4 a 5 v § 155 a také se nechci dotknout právníků, ale dva právníci - tři právní názory. I já jsem zaznamenal, že je to pravá retroaktivita a nepravá retroaktivita z obou dvou stran. Takže my jsme opravdu postupovali spíše z hlediska nějaké předběžné opatrnosti, protože by to mohlo vnést chaos do legislativy.

Druhá poznámka se týká toho, že přestože navrhujeme odložení účinnosti, tak jsme nehýbali s těmi zadními lhůtami, to znamená, neposouvali jsme ani zákaz skládkování a tak dále, to znamená ty lhůty, které jsou stanovené v zákoně, zůstaly zachovány.

Tolik moje dvě poznámky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Nytrovi a budeme pokračovat, a to tak, že přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ještě vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení, jakmile se ustálí počet přihlášených poslanců.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 676/11, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 676/12."

Zahájil jsem hlasování číslo 19 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 19, z přítomných 177 poslanců pro 17, proti 13. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme zákon ve znění schváleném Senátem nepřijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP