(16.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme postupovat dále, a to podle § 97 odst. 5 zákona o našem jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101. Už je nastaven počet potřebných hlasů.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o odpadech ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 676/11."

Zahájil jsem hlasování číslo 20 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 20 z přítomných 179 pro 130, proti 6. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, zákon jsme přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi a končím tento bod.

 

Budeme pokračovat v zákonech, které jsou v gesci ministra životního prostředí, a to je

 

9.
Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
/sněmovní tisk 677/11/ - vrácený Senátem

Konstatuji, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 677/12. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Kolega senátor Zdeněk Nytra je přítomen.

Nyní tedy požádám za navrhovatele pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům, ke sněmovnímu tisku 677/12, vyjádřil. Pane ministře, ještě se vám pokusím zjednat klid. Požádám kolegyně a kolegy, aby diskuze přenesli do předsálí. To už snad umluvíte. Máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec To určitě. Jsem zvyklý i na větší halas, ale děkuji za to.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tady budu velmi stručný, protože já už jsem řadu věcí k tomu řekl při svém úvodním slovu v zákoně o odpadech. Ještě jednou děkuji za hlasování k tomu.

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností se týká především tedy nových pravidel, která zavádějí tzv. ekomodulaci, to znamená zohlednění dopadu vybraného výrobku na životní prostředí, přenáší cíle zpětného odběru přímo na jednotlivé výrobce, sjednocuje a komplexně upravuje pravidla pro vznik fungování kolektivních systémů. Z Poslanecké sněmovny tedy odešel do Senátu v podobě, kterou Senát následně pozměnil těmi pozměňovacími návrhy, především, a tady se znovu samozřejmě vracím logicky k té samé výhradě, kterou mám, a samozřejmě musím mít o to víc, kdy teď už byl schválen ten návrh zákona o odpadech, který samozřejmě zásadním způsobem je provázán, kdy Senát především odhlasoval odložení účinnosti návrhu zákona o rok, tedy na 1. leden 2022, a alikvótně schválil i některé posuny cílů a úpravy přechodných ustanovení o posunu termínu o ten jeden rok. To znamená, z tohoto důvodu vás určitě nepřekvapí, když i v tomto případě vás poprosím o podporu té původní verze, která šla z Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým návrhům vyjádřil senátor Zdeněk Nytra a přednesl nám své připomínky. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr to tady zmínil, tento zákon je sice nový, protože rozděluje ten původní, ale zavádí nová pravidla a přísnější parametry na síť míst zpětného odběru, změny v oblasti ekomodulace atd. Takže opět je to na vás, jestli stačí na adaptaci tohoto zákona 14 dnů, tři týdny, anebo jestli by si zasloužili všichni, co se těmi výrobky s ukončenou životností zabývají, delší dobu na přípravu.

V Senátu bylo navrženo původně ve výborech podstatně více pozměňovacích návrhů, ale my jsme vyhodnotili opravdu, že toto je to nejdůležitější, toto je ta nejdůležitější věc, která se tohoto zákona týká, a proto jsme v podstatě v jakési samokontrole neodsouhlasili žádné jiné pozměňovací návrhy, protože jsme si dobře vědomi toho, jak probíhá hlasování ve Sněmovně, to znamená, že vy si nemůžete vybrat z jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale buďto potvrdit naši verzi, anebo potvrdit vaši verzi. Takže opět je to na vás, jak se postavíte k odložení účinnosti tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi a nyní požádám, aby se k návrhům Senátu vyjádřili postupně zpravodajové garančního výboru Jana Krutáková, poté zpravodaj hospodářského výboru Ivan Adamec a zpravodaj výboru pro veřejnou správu Jan Schiller, pokud mají zájem. Paní kolegyně Krutáková nemá zájem se vyjádřit, pan kolega Adamec nemá zájem, pan kolega Schiller také nemá zájem.

V tom případě otevírám rozpravu, do které nemám ale žádnou přihlášku. Ptám se, zdali se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan senátor také nemá zájem. V tom případě přistoupíme k hlasování nejdříve podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o výrobcích s ukončenou životností, podle sněmovního tisku 677/11, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 677/12."

Zahájil jsem hlasování číslo 21 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 21 z přítomných 178 pro 11, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy postupovat dále podle § 97 odst. 5 jednacího řádu a k tomuto usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101. Nastavený počet poslanců je již na tabuli.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 677/11.

Zahájil jsem hlasování číslo 22 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 22 z přítomných 179 poslanců pro 121, proti 5. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a mezi body s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Máte slovo, pane...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Já jenom k hlasování číslo 21. Chtěl jsem se zdržet, na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Pro stenozáznam jistě potřebné.

 

Budeme pokračovat, tak jak jsem řekl, v rezortu životního prostředí. Dalším bodem našeho jednání je

 

10.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
/sněmovní tisk 678/11/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 678/12. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozeslány do vaší pošty. Pan kolega senátor Zdeněk Nytra je přítomen, pan ministr je připraven a já mu udělím slovo, aby se k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil za navrhovatele, tedy za vládu České republiky. Ještě požádám kolegy, zejména ty, kteří jsou před pultem pro přednášejícího, aby umožnili panu ministru životního prostředí přednést stanovisko navrhovatele. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP