(16.30 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo a tady budu ještě stručnější, protože ten tzv. změnový zákon tam zavádí některé další změny, které se týkají zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Nejvýznamnější změnou je nová úprava poplatku za komunální odpad, kdy je vlastně odstraněna ta dvojkolejnost, která zatím v právní úpravě byla, kdy to bylo ještě upravováno v zákoně o místních poplatcích. Dále tam byla novelizace chemického zákona a také se to týkalo novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tady opět chci říct, že tím hlavním důvodem, protože se ten zákon samozřejmě týká zásadně těch předcházejících dvou schválených novel, tak samozřejmě je to opět o sjednocení účinností. I tedy v tomto případě bych vás požádal o podporu původní verze, která má účinnost od 1. ledna 2021, a z tohoto důvodu především jsme nesouhlasili se senátními návrhy, které posunují tu účinnost o rok na rok 2022. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a požádám senátora Zdeňka Nytru, aby nám přednesl pozměňováky Senátu.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, logika by velela pochopitelně k tomu, co říkal pan ministr, jenom cítím povinnost vás upozornit na jednu věc, že při vašem projednávání tohoto zákona se do zákona dostala část deset, která upravuje zákon o veřejných zakázkách, a to takovým způsobem, že si nejsem jistý, jak budou od 1. ledna příštího roku probíhat veřejné zakázky obecně vůbec, protože za prvé se ta část vlamuje do § 6, což je ten nejdůležitější paragraf zákona o veřejných zakázkách, to znamená, vztahuje se i na malé zakázky a stanovuje jednoznačně, nebo upřednostňuje sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek. Dneska platí tři rovnocenné způsoby hodnocení - nejnižší nabídková cena, nejnižší náklady životního cyklu, kritéria kvality. Pokud zákon schválíte v této podobě od 1. ledna, budete muset zdůvodnit, nebo všichni zadavatelé budou muset zdůvodnit, proč nesoutěží na nejnižší nabídkovou cenu. Nevím, jak budou probíhat aukce a další výběrová řízení. Bohužel, tohle je důsledek tohoto zákona, na to jsem povinen vás upozornit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi. Ptám se, jestli paní poslankyně Marie Pěnčíková jako zpravodajka garančního výboru se chce vyjádřit. Není tomu tak. Kolega Ivan Adamec jestli chce za hospodářský? Není tomu tak. Pan kolega Schiller jestli se chce vyjádřit? Také se nechce vyjádřit. V tom případě otevírám rozpravu. Konstatuji, že to ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Můžeme tedy postoupit dále, a to k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, podle sněmovního tisku 678/11, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 678/12."

Zahájil jsem hlasování číslo 23 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 23. Z přítomných 180 pro 35, proti 4. Návrh byl zamítnut. Konstatuji, že jsme nepřijali zákon ve znění schváleném Senátem.

 

Pokračujeme podle § 97 odstavec 5 zákona o našem jednacím řádu a k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslanců. Přednesu návrh usnesení. Kvorum je nastaveno.

 

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 678/11."

Zahájil jsem hlasování číslo 24 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 24. Z přítomných 180 pro 119, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi a končím bod číslo deset.

 

Nyní budeme pokračovat dalším, myslím, že už posledním bodem, který je v resortu životního prostředí, a tím je

 

11.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 679/11/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jimž Senát zamítl tento návrh zákona, vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 679/12. Pan kolega Nytra je stále připraven a já požádám nejdříve navrhovatele, pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby se k usnesení Senátu o zamítnutí návrhu tohoto zákona vyjádřil. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám, pane předsedající. A tímto vlastně uzavíráme ten oběhový balíček čtyř norem. Tady se přiznám, ale on to určitě pan senátor Nytra řekne, to vysvětlení, tady se přiznám, že jsem byl v Senátu na plénu trošku překvapen, protože oba senátní výbory, které návrh zákona projednávaly, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i výbor pro hospodářství, zemědělství, dopravu, doporučily schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, ale potom na plénu byl ten návrh zamítnut. (Velmi silný hluk v sále trvá.)

Já bych chtěl tady říct, co je i z té diskuse, která tam zazněla, já jsem to tam vysvětloval v Senátu a znovu vás poprosím o to, abychom znovu schválili v Poslanecké sněmovně tedy tu poslaneckou verzi, protože já jsem přesvědčen, že ta verze nejenom že zavádí do českého právního řádu tu evropskou transpozici, ale docela zásadním způsobem právě zlepšuje věci, které se týkají obalů.

My tady za několik měsíců, doufám, budeme mít ve Sněmovně ten navazující zákon o zákazu jednorázových plastů a tohle je v podstatě taková báze, na které ten zákon bude postaven, a on tady zavádí docela revoluční pojmy, jako je ekomodulace, tedy to, jakým způsobem výrobci, dovozci budou muset zohledňovat ten životní cyklus především obalů tak, aby tyto obaly měly co nejmenší dopady na životní prostředí a samozřejmě, aby ti, kteří dělali ty obaly s nejmenším dopadem, tak z toho také profitovali, a tím pádem bychom samozřejmě zlepšovali dále možnosti nejenom pro třídění, což už tady padlo, ale především pro recyklaci, protože my dneska skvěle třídíme, ale s tou recyklací stále samozřejmě ty komplikace jsou.

Hodně jsme se tam bavili právě o autorizovaných obalových společnostech a já jsem znovu připomněl i v Senátu, že návrh, který šel ze Sněmovny, zásadním způsobem rozšiřuje povinnost autorizovaných obalových společností podrobit své hospodaření a vykazované údaje důkladným auditům, aby byla zajištěna kontrola, což dneska opravdu tolik není. Dále jsou stanoveny další mnohé povinnosti, omezení těchto společností, třeba zákaz podnikat v oblasti nakládání s odpady nebo povinnosti vytvářet finanční rezervu. A dochází také k novým, nebo ke stanovení nových, vyšších cílů pro recyklaci jednotlivých materiálů a celkově využití obalového odpadu.

To znamená, už jsme tady o tom mluvili několikrát, jsem přesvědčený, že ta novela tak, jak šla z Poslanecké sněmovny, která byla i díky celé řadě vašich pozměňovacích návrhů určitě vylepšena z hlediska třeba ještě lepší možnosti pro dobrovolné zálohování vratných lahví, že ta navrhovaná novela opravdu přináší záruku lepšího nakládání s obalovými odpady s důrazem na rozšířenou odpovědnost výrobců a také zvýšenou transparentnost ve fungování autorizovaných obalových společností. A jenom tady znovu říkám, protože ty debaty byly velké, že návrhy, které šly na podmínky pro nějaké další autorizované obalové společnosti, byly daleko přísnější než ty, které nakonec Ministerstvo životního prostředí zvolilo. Tedy třeba z Ministerstva vnitra, ze Svazu měst a obcí, ze Svazu průmyslu šly ještě podstatně přísnější požadavky právě na autorizované obalové společnosti z hlediska konkurence, než nakonec tady byly přijaty.

Takže i v tomto případě ten návrh považuji za dobrý kompromis a poprosil bych vás o hlasování tak, abychom samozřejmě opět potvrdili verzi, která šla z Poslanecké sněmovny. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP