(17.30 hodin)
(pokračuje Jarošová)

Minulý měsíc jsem se ve své interpelaci ptala ministra zemědělství pana Tomana, jak se staví k potravinové soběstačnosti. A nyní zde mohu odcitovat část odpovědi na svůj dotaz. Cituji: "Ministerstvo zemědělství obecně vítá všechny snahy o zvyšování podílu českých potravin na trhu. Chtěl bych vás ubezpečit, že potravinové zabezpečení a zvyšování potravinové soběstačnosti založené na racionálním pokrytí domácí poptávky potravinami produkovanými v České republice jsou jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství. Podporujeme i zvyšování nabídky kvalitních, bezpečných a cenově dostupných potravin našim spotřebitelům".

Tak to je velmi pozitivní odpověď. A já se tedy velmi těším na podporu Ministerstva zemědělství našemu návrhu z pera SPD, přesně v souladu s jejich odpovědí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Josef Kott. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se budu snažit ve stručnosti okomentovat své pozměňovací návrhy, nebo pozměňovací návrhy, které jsem podal společně s kolegy.

Takže první pozměňovací návrh, sněmovní dokument 6484, se týká dvojí kvality potravin. Je zde ustanovení o dvojí kvalitě potravin, je zpřesněno na základě konzultace s Evropskou komisí. Toto zpřesnění nikterak neomezí pravomoci dozorového orgánu ani neztíží jeho možnosti kontrolovat a postihovat praktiky dvojí kvality potravin na území České republiky.

Druhý pozměňovací návrh, 6485, hovoří o dosavadní právní úpravě, která stanoví, že podkladem rozhodnutí orgánu dozoru může být laboratorní výsledek zkoušky pořízený v rámci kontroly jiného orgánu dozoru. V praxi však vznikají výkladové potíže, zda je, či není v případě kontroly založené na výsledku laboratorní zkoušky pořízené v rámci jiné kontroly nutné opakovat odběr kontrolního vzorku téhož výrobku. Navrhovaná úprava jednoznačně i stanoví použití výsledku laboratorní zkoušky při jiných kontrolách bez dalšího opakování odběru laboratorních vzorků téže potraviny. Zároveň je výraz výsledek laboratoře nahrazen výrazem výsledek zkoušky v souladu s názvoslovím používaným v předchozími odstavci, podle § 16.

Třetí pozměňovací návrh, sněmovní dokument 6487, předkládám společně s panem předsedou Faltýnkem a kolegou Pražákem. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je úprava zákona o zadávání veřejných zakázek. Je zde jednoznačné zákonné zakotvení možného upřednostnění odběrů místních - to znamená českých - potravin při zadávacích řízeních veřejných zadavatelů. Navržená úprava - stanovení možnosti a nikoliv povinnosti upřednostnit lokální, to znamená místní - současně však nepovede k automatickému zdražení pokrmů ve školách. Kromě primárního cíle, kterým je zvýšení soběstačnosti produkce potravin v České republice, je návrh v souladu s předpisy EU.

Sněmovní dokument 6342, tento jedná o adaptaci zákona č. 110/1997 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb. na požadavky prováděcího nařízení Komise EU, kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť. Toto nařízení stanovilo postupy pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť, s tím, že jeho určité kompetence svěřilo i členským státům. Je na členském státu, aby určil, jaký vnitrostátní orgán bude odpovědný za realizaci postupů podle tohoto nařízení. Vzhledem k tomu, že orgánem dozoru na úseku tabákových výrobků je Státní zemědělská a potravinářská inspekce, je navrženo, aby i postupy podle nařízení Komise EU 2016/779 zajišťovala právě Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Sněmovní dokument 5963 - toto je pouze zpřesnění a doplnění pozměňovacích návrhů, které schválil zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém jednání dne 5. 2. 2020.

A poslední pozměňovací návrh, který je vložen v systému jako sněmovní dokument 6967, taxativně vypočítává výrobky cílící na zdraví a rozšiřuje o potraviny pro zvláštní lékařské účely, neboť i tento typ výrobku, resp. druhu potravin, který je samostatnou úpravou zákona o regulaci reklamy poměrně opomíjen, může být snadno zaměnitelný s předmětem reklamy.

Toto jsou pozměňovací návrhy, které jsem vložil do systému, a přihlásím se k nim v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já to na mikrofon říct musím, neboť na margo mé předřečnice, která tady navrhovala znova ta procenta omezování trhu s potravinami v České republice, to znamená vlastně diktování, kolik potravin, kolik procent potravin českých máme, nebo budou muset mít povinně prodejci na svých pultech, bude v praxi znamenat, že některé komodity, kde nejsme konkurenceschopní, těm trh uzavíráme, abychom byli konkurenceschopní. To znamená, na tom trhu to bude zcela logicky znamenat zvyšování cen potravin.

Zmíním jednu komoditu, která je asi nejvíc do očí bijící, a to je produkce vepřového v České republice. Znalí vědí, že už jsou to miliardy, které jsme za poslední léta dali do podpory produkce vepřového, přesto se držíme někde na úrovni plus minus 40 % soběstačnosti. Budeme-li chtít mít 65 %, bude to znamenat, nebo 70, nebo 85, bude to logicky znamenat zvyšování, a to významné zvyšování cen této komodity. Minimálně této komodity.

Jsem hluboce přesvědčený, že sice je to v rozporu s podmínkami volného obchodu v České republice, ten plán je vytáhnout z lidí za potraviny více peněz, ale jsem přesvědčený, že nám to Evropská unie nemůže dovolit, neboť tím porušujeme pravidla. Kdybychom to totiž vzali obráceně a začali se tak chovat ostatní vůči nám, pak ty zemědělské komodity, které produkujeme v mnohonásobně větší míře, než je potřebujeme, což je např. obilí, které významně živí naše zemědělství, kdyby někdo k nám přistoupil stejným způsobem, pak si dovolím říct, že to tvrdě postihne celé české zemědělství. V komoditě obilí, kdyby nám ostatní nám řekli, tak když vy nás začnete omezovat v dovozech potravin, to je jedno, druhů potravin jednotlivých atd., pak my vám sáhneme na některé komodity, které jsou pro vás zásadní, mohlo by to znamenat opravdu tvrdý dopad právě na fungování českého zemědělství. Proto to zásadně nedoporučuji a odmítáme tento princip chování a schvalování, nebo prosazování do zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jaroslav Faltýnek v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP