(11.20 hodin)
(pokračuje Benešík)

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že ekologická katastrofa na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 způsobená únikem nezjištěného množství kyanidu, které v řece způsobilo otravu a úhyn všech živých organismů na 38 km řeky, doposud nebyla uspokojivě vysvětlena. Navíc dne 27. října 2020 došlo k dalšímu úniku neznámé chemikálie. Ani tato událost není doposud vysvětlena;

II. žádá vládu, aby

1. zajistila důkladné vyšetření úniku chemikálií ze dnů 20. září 2020 a 27. října 2020,

2. dohlédla na udělení exemplárních pokut viníkům včetně povinnosti proplatit finanční náhrady za způsobené škody,

3. předložila Poslanecké sněmovně konkrétní návrh opatření, kterým dojde k zamezení podobných úniků chemikálií nejenom na řece Bečvě, ale na všech vodních tocích v České republice;

III. žádá ministra životního prostředí, aby

(1.) a tady je ta změna - do 60 dnů od dnešního dne předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a informoval o průběhu vyšetřování, změnách a postupu v případě otrávené Bečvy,

2. zveřejnil metodiku, podle které jsou v případě takových havárií odebírány vzorky a důkazy;

IV. vyzývá ministra životního prostředí k vypracování a projednání závazného předpisu sloužícího k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, dále jasné závazné postupy upravující postup šetření a předávání informací mezi všemi zúčastněnými včetně vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen, a tento závazný předpis předložit do dvou měsíců Poslanecké sněmovně.

Ještě jednou zopakuji, nebo návrh tohoto usnesení jsem načetl už při projednávání této záležitosti asi před měsícem s tím, že jsme pouze a jenom dnes posunuli lhůty tak, aby Ministerstvo životního prostředí mělo dostatek času na to, aby jednotlivé záležitosti bylo schopno vyhodnotit a předložit Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pane zpravodaji, navrhujete, abychom o tomto hlasovali jako o celku, nebo máte nějaký jiný návrh o postupu hlasování?

 

Poslanec Ondřej Benešík: Já bych navrhl, abychom o tomto hlasovali jako o celku, pokud samozřejmě nebude jiný návrh z pléna.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Má někdo nějaký jiný návrh, protinávrh proti návrhu zpravodaje? Nemá. V tom případě můžeme přistoupit k hlasování. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o návrhu v podobě, ve které ho teď přednesl pan zpravodaj Ondřej Benešík.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 99 přihlášeno 81 poslanců, pro 44, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu, děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. (Žádost o vystoupení.) K hlasování? Ano. K hlasování mohu dát slovo. Pan poslanec Blaha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane místopředsedo, mně se stala taková neskutečná věc, já jsem tady při tom hlasování ještě se domlouval s panem ministrem, jestli nenechá otevřít rozpravu, protože to by bylo pod dojmem těch nových událostí opravdu nutné, a nestihl jsem se vrátit, abych odhlasoval. Já jsem mačkal to tlačítko, hlasoval jsem, nebo chtěl jsem hlasovat pro, ale už mi to nešlo. Takže samozřejmě pro své usnesení jsem hlasoval, pro záznam říkám, hlasoval jsem pro, zařízení to nezohlednilo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím, pro stenozáznam, nezpochybňujete hlasování. Pan zastupující předseda klubu Leo Luzar s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím zneužít svého práva vystoupit s přednostním právem k této věci. Očekával jsem také rozpravu, která k tomuto bodu, který byl zařazen, mohla následovat. Tím ale, že byla uzavřena a nebyla znovu otevřena, nemohli jsme se vyjádřit. Ale situace se vyvíjí. Pokud mělo být dnešním dnem pouze přijetí přečteného usnesení, tak formulace v tom usnesení nepovažuji za úplně šťastné, protože jestliže máme tady odpřisáhnout, že na věčné časy a nikdy jinak už se nestane žádná havárie a Poslanecká sněmovna si to přeje, že máme úkolovat ministerstvo úkoly, které mají kraje a krajské krizové štáby a řízení v rámci ochrany vod, to jsou všechno věci, které nedávají trošku smysl. Ale odsouhlasili jste si toto usnesení, aniž byste si ho pořádně prostudovali, spolehli jste se na předkladatele, který vám je přečetl. A měli jste ho v systému uložené dlouho, sáhněte si do svědomí, kdo se na něj podíval a věděl, o čem hlasuje. Čili chci na to upozornit.

A co se týká toho vývoje situace, nevím, jestli jste se v dnešním tisku dočetli, že na základě - asi - na základě tlaků, které jsou mediálně vyvíjeny, spáchal sebevraždu vedoucí na čističce odpadních vod dotčeného podniku, který je podezřelý z této aktivity. Proto já neustále apeluji, zvažte trošku slova, zvažte ten tlak, který se vyvíjí, a dopřejme trošku orgánům činným v trestním řízení, které to šetří, dopřejme orgánům životního prostředí, které tu pravomoc mají, aby mohly řádně vyšetřit tyto záležitosti, a následně, po seznámení se s výsledky, jsme tady přijímali nějaké nátlaky, nějaké usnesení, nějaké záležitosti s tím spojené. Je to v běhu a já si nečiním pravomoci k tomu, abych jako zákonodárce zasahoval do věcí v běhu a narušoval tady tímto možnost správného vyšetření této záležitosti.

Proto se klub KSČM zdržel tohoto hlasování. Ne že bychom nepovažovali situaci na řece Bečvě za závažnou, protože když se takovýto únik stane jednou, je to nehoda, když se stane dvakrát, může to být náhoda, ale třikrát, to už opravdu není normální, použiji-li tento lidový výraz. Proto tady očekávám nějaké zásadní změny v rámci krizového řízení kraje, Zlínského kraje, pod který to spadá, úpravu krizových plánů a řešení těchto okolností, aby se neopakovaly tyto záležitosti. Ale je to všechno v běhu a pevně věřím, že se brzo dozvíme výsledek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom na vysvětlenou, jak je to s jednacím řádem. Rozprava by mohla být otevřena pouze v případě, že by vystoupil člen vlády před závěrečným hlasováním. Protože tomu tak nebylo, tak jsme rozpravu neotevřeli. Teď se mohou hlásit jenom ti, kteří disponují přednostním právem. Je přihlášen místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já se musím přiznat, že po těch dvou hodinách interpelací, kdy jsem na chvilku opustil jednací sál, mě zmátla ta cedule, kde viseli tři přihlášení do rozpravy, takže jsem měl za to, že budu moci ještě v rozpravě vystoupit. To je moje chyba, ale nechci, abych potom čelil nějaké kritice, že jsem se vyhnul komentáři k tomuto bodu, tak využiji toho, že mám přednostní právo a mohu vystoupit i mimo bod. Takže respektuji to, co říkal pan místopředseda Sněmovny, že to moje vystoupení neotevírá rozpravu, ale pouze pár slov.

Já jsem samozřejmě na tom minulém projednávání sdělil to, co jsem sdělit mohl. Od té doby proběhla samozřejmě médii spousta informací, či pravdivých, či méně pravdivých. Každopádně já na tom svém vystoupení nemusím měnit ani čárku. Chci jasně říci, že policie pracuje na vyšetření této kauzy, pracuje na tom velmi intenzivně. Probíhá samozřejmě dozor příslušného státního zástupce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP