(11.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Chtěl bych tady ale zmínit ještě jednu věc a chtěl bych poprosit i zástupce vedení Sněmovny a potom i kolegy, kteří chodí na grémium či organizační výbor, jestli by nebylo možné, aby tato Sněmovna vytvořila takovou kapacitu, aby i videozáznam z našich jednání měl delší dobu uložení na serveru pro veřejnost, než je tomu dnes. Myslím si, že vytvořit kapacitu, aby třeba jedno volební období bylo vždycky zpětně dohledatelné a bylo si možné pustit i audio z jednání v sálu, že to technicky možné je. Nemyslím, že je to tak komplikované, abychom to i v rámci rozpočtu nezvládli. Dneska je to jenom několik dnů zpětně, co se dá pustit videozáznam. Ano, můžou se lidé podívat na steno, mohou si to přečíst, ale někdy potom tu kontinuitu a vidět i tu situaci, jak se to v té Sněmovně odehrávalo, není tak autentické jako možnost pustit si zpětně třeba rok zpátky nějaké projednávání nějakého důležitého bodu. Takže o to bych chtěl poprosit, požádat, jestli by to bylo technicky možné a tuhle situaci prověřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, velmi bych se chtěla přimluvit za to, abychom prohlasovali tu variantu, kterou tady předkládal pan předseda Michálek, protože v tom původním návrhu usnesení, musím říci, považuji za velmi problematický bod číslo 4, který stanovuje, že schůze výboru jsou zpravidla neveřejné.

Myslím, že z povahy věci, toho, že kdybychom nebyli v pandemickém stavu, kdybychom nemuseli dodržovat nutná opatření, tak jsou naopak výbory vždy veřejné. A naopak jsme velmi vděční za to, že se o ně i veřejnost ať už odborná, nebo laická zajímá, tak bychom měli i v těch výjimečných situacích, ke kterým teď dochází, se snažit adekvátně tu veřejnost mít možnost přizvat, aby se mohla účastnit. Vím, že to technicky není tak jednoduché, ale jde to řešit, určitě to řešitelné vždycky je. A my bychom měli mít maximální vůli k tomu, aby naše jednání byla co nejtransparentnější. Myslím, že příklad toho, jak se tady v nedávné době řešila zrovna ve výboru pro životní prostředí ta zmatečná hlasování a tak dále, nám ukázal, že je dobré už v tom usnesení mít tuto věc formulovanou zcela jasně. A usnesení, které navrhuje pan Michálek, toto řeší.

Proto se přimlouvám za to, abychom právě toto usnesení schválili, nikoliv to původní, které tady bylo navrženo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Paní poslankyně Kovářová se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na základě komunikace s některými organizacemi, a můžu zde jmenovat Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a další, které žádaly o to, aby se mohly zúčastňovat aspoň vzdáleně na jednání výboru, protože se jedná často například ve výboru pro veřejnou správu o zákony, ke kterým mají co říci, a myslím si, že to není jenom případ výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ale také výboru pro životní prostředí či výboru zemědělského, tak aby mohly sdělit poslancům svá stanoviska alespoň prostřednictvím toho vzdáleného přístupu. Takže pokud dnes toto usnesení prohlasujeme, tak si myslím, že to pro ně bude dobrá zpráva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je prosím ještě zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Ne. Všeobecnou rozpravu končím. Závěrečná slova nebudou. Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan předseda Jakub Michálek. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 6965, který stanoví pravidla pro konání jednání orgánů Sněmovny prostřednictvím videokonference a při vzdálené účasti jako autonomní usnesení Poslanecké sněmovny. Jde o návrh, s kterým jsem seznámil před nějakou dobou předsedy poslaneckých klubů, který vychází z návrhu usnesení ústavně-právního výboru a doplňuje ho o několik dalších aspektů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zpravodajské role se ujal předseda ústavně-právního výboru, poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já myslím, že máme před sebou dvě možná hlasování. První bychom asi měli hlasovat o návrhu sněmovního dokumentu 6965, to je pozměněné znění poslance Michálka, které fakticky, abych objasnil, proti původnímu textu kromě textových úprav dělá jediné, a to v okamžiku, kdy předseda orgánu rozhodne, že se jedná o přímou účast prezenční, nikoliv distanční, tak ti, co jsou v karanténě, se mohou přihlásit k tomu, že budou fungovat distančně. To je jediná změna. Jinak je to stejné, jako bylo v původním návrhu. Pokud předseda orgánu - samozřejmě se souhlasem předsedy Sněmovny - rozhodne, že se jedná o distanční konání orgánu, pak je možné, aby se zúčastnili všichni.

Doporučuji, abychom tento návrh po dohodě s většinou poslaneckých klubů podpořili, a tím pádem bude vyloučeno hlasování o tom původním návrhu. Pokud by takový návrh neprošel, hlasovali bychom o původním návrhu ústavně-právního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. (Spouští gong.) Rozumím. Nevím, jestli to chápat jako návrh procedury, ale myslím si, že to, co říkal pan předseda ústavně-právního výboru, je jasné a odpovídá to i návrhu legislativy, který zde mám, takže snad ani není jiná možnost. Přivolal jsem poslankyně a poslance do sálu. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 98. Přihlášeno 99 poslanců, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat a v tuto chvíli už není, o čem bychom dále hlasovali. Děkuji.

 

(Poslanec Benda: Tím je vyloučeno hlasování o druhém návrhu a bod končí. Děkuji.) Ano. Děkuji panu předsedovi ústavně-právního výboru a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

489.
Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 13. listopadu 2020 na 62. schůzi, byla ukončena podrobná rozprava. Ve všeobecné rozpravě byla načtena usnesení poslanců Ondřeje Benešíka, Stanislava Blahy, poslankyně Dany Balcarové. V podrobné rozpravě se ke svému usnesení přihlásil poslanec Stanislav Blaha, následně Ondřej Benešík... po domluvě se jmenovanými navrhovateli a tedy následně poslanec Benešík po domluvě se jmenovanými navrhovateli načetl všechna navržená usnesení v domluveném pořadí. Sněmovna nebyla ale usnášeníschopná, takže předseda bod před hlasováním o navržených usneseních přerušil.

U stolku zpravodajů zaujal místo ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj bodu, poslanec Ondřej Benešík. Před námi je hlasování. Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním o návrzích usnesení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Dámy a pánové, vážený pane ministře, už při minulém projednávání jsem přednesl návrh usnesení, které je společným dílem Ondřeje Benešíka, paní předsedkyně Balcarové a poslance Blahy s tím, že dneska bych ho načetl ještě jednou s tím, že... Vzhledem k tomu, že jsme projednávali tuto záležitost už před nějakou dobou, tak s dovolením, nebo respektive bych chtěl určité lhůty, které v původním návrhu byly načteny, trošičku posunout tak, abychom Ministerstvu životního prostředí dali dostatek času na to, aby bylo schopno reagovat.

Vážený pane místopředsedo, teď načtu opět návrh usnesení, ke kterému se hlásím, ke kterému se hlásí taktéž moji kolegové Stanislav Blaha a paní předsedkyně Balcarová.***
Přihlásit/registrovat se do ISP