(12.10 hodin)

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jako předkladatel tohoto zákona jsem velmi rád, že se konečně po tři čtvrtě roce dostáváme i k druhému čtení. Já jsem tady při projednávání na začátku, resp. v prvním čtení řekl tři slova, která si myslím, že vystihují zahrádkářskou činnost, a to jsou slova tradice, masovost, prospěšnost. To znamená, tato tři slova skutečně tu podstatu vystihují a z tohoto vyplývá i to, že jsme s kolegy předložili zákon o zahrádkářské činnosti, jak už tady řekla kolegyně Jarošová prostřednictvím pana předsedajícího, je to čtvrtá snaha o přijetí této normy, a skutečně potřebujeme zakotvit základy zahrádkářské činnosti v samostatném zákoně. Já jsem o tom přesvědčen. Doposud nebyla přijata žádná právní úprava, která by se této problematice věnovala, ačkoliv je potřebná s ohledem na historický vývoj zahrádkaření v České republice a jeho prospěšnost. Já si myslím, že to, že se ze zahrádkářské činnosti stane veřejně prospěšná činnost, je skutečně potřeba, a to je jeden ze základů předkládaného zákona.

Dále tento zákon stanovuje definici, co to je vlastně zahrádkářská činnost. Dnes si to mnozí můžeme představit, můžeme se o tom bavit, ale skutečně ta definice není, a myslím si, že to je velmi důležité. Dále těch definic tam bude víc, například definovat zahrádkářskou osadu. To je také důležité. Dále se ten zákon zabývá i možností Státního pozemkového úřadu a obcí přenechat spolku pozemek, na němž by byla následně vyvíjena zahrádkářská činnost. Dále jsou tam upravovány specifické náležitosti smlouvy o pachtu nebo nájmu pozemku určeného pro zahrádkářskou činnost.

Dále bych chtěl dodat, že zahrádkářská činnost není vykonávána pouze členy Českého zahrádkářského svazu, kterých je mimochodem přes 150 tisíc, ale zejména v posledním desetiletí vznikají různé iniciativy, zejména ve větších městech, které mají za cíl rekultivovat původní industriální plochy nebo plochy nově vznikajících nebo původních vnitrobloků. I na tyto zahrádkáře nový zákon pamatuje a nabízí jim stejný režim jako členům Českého zahrádkářského svazu.

Návrh projednal zemědělský výbor Sněmovny na své 34. schůzi. Rovněž proběhl před zhruba tři čtvrtě rokem kulatý stůl se všemi zúčastněnými stranami a myslím si, že jsme se dobrali kompromisu. A co se týká pozměňovacích návrhů, tak se domnívám, že jsou v souladu, jsou v pohodě s celkovou koncepcí tohoto zákona, a tudíž lze s nimi souhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Antonín Staněk, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, paní ministryně, páni ministři, dovolte mi, abych vás krátce seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, za který mimo jiné jsem spolupředkladatelem tohoto zákona.

Jak už u mých předřečníků bylo konstatováno, zahrádkáři patří k jedné z nejsilnější společenských organizací, která ale neměla zákonné ukotvení. Já si myslím, že předložení návrhu tohoto zákona a to, že se postupně dostává do další fáze legislativního procesu, je velmi pozitivní. Zahrádkáři a všichni, kteří zvelebují a pečují o půdu, která velmi často leží ve velkých aglomeracích ladem, dělají nejenom prospěšnou činnost, ale opravdu významně přispívají ke kultivaci městského prostředí. Proto Česká strana sociálně demokratická a poslanecký klub podporují přijetí tohoto zákona a současně, jak už bylo řečeno, podpoříme i ty pozměňovací návrhy, které zákon dále zpřesňují a upravují. Jsem rád, že i opozice tento zákon podporuje, přestože některé opoziční strany se na počátku vyjádřily, že jde o legislativní paskvil, ale je dobře, že místo toho, aby tento zákon byl zamítnut v prvním čtení, postoupil dál a snažíme se jej legislativně upravit tak, aby byl průchozí.

Takže ještě jednou, za náš klub tento zákon plně podporujeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Rozhlédnu se, zdali mám ještě nějaký zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel, pan poslanec Adam Kalous? (Ne.) Paní zpravodajka Monika Oborná? (Ne.) Dále pan poslanec Jiří Dolejš - závěrečné slovo. Vy už jste hovořil, ale tu možnost máte. (Nepřeje si vystoupit.)

Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny, a jako první se přihlásil pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zde zastoupil svého nemocného kolegu Pavla Kováčika, který je jedním z nositelů tohoto návrhu zákona a který, jak jistě všichni víte, se velice intenzivně podílí na práci, co se týče ochrany zemědělského půdního fondu, zahrádkářů a všech oblastí týkajících se zemědělství. Jeho návrh, který je veden v systému pod číslem 5524, obsahuje základní změny § 2, 3 a 4 navrženého zákona. Já si myslím, že v rámci projednávání po druhém čtení na zemědělském výboru již se bude moci zúčastnit toho projednávání, pevně tomu věřím, přeji mu to, protože je to jedna z jeho velkých pracovních materií, kterým se věnuje, a vztah jeho osobně a samozřejmě i KSČM k oblasti volnočasových aktivit i v oblasti zahrádkářství je všeobecně znám a velice chválen.

Mohu říci, že se snažíme v této oblasti podporovat tuto aktivitu ať již na úrovni komunální, tak v současném stavu i na úrovni poslanecké. Je málo lidských aktivit, které zasahují tak dalece do vztahu mezi člověkem a přírodou, jako je zahrádkářství, možná ještě myslivectví a další záležitosti spojené s pobytem v přírodě, ale přesto zahrádkáři jako takoví tvoří ucelenou a jasnou společnost, která funguje na vymezených, omezených prostorách. Tento zákon by měl trošku zprůhlednit a ujasnit podmínky, v kterých mohou i nadále fungovat, a já si myslím, že je v zájmu nás všech, aby fungovat mohli i nadále.

Objasnění nebo odůvodnění toho návrhu Pavla Kováčika je součástí materiálu, který je v systému, proto i nebudu dále příliš zdržovat, a ještě jednou zdůrazňuji, přihlašuji se za poslance Pavla Kováčika k návrhu 5524. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám podrobněji představila pozměňovací návrh paní poslankyně Jany Krutákové. Návrh zákona si klade za cíl právně zakotvit zahrádkářskou činnost, jež má na území ČR mnohaletou tradici, upravit postavení a prospěšnost zahrádkářského hnutí a pomoci vytvořit podmínky pro provozování a rozvoj této činnosti.

Ustanovení § 7 odst. 2 návrhu zákona definuje působnost obce při podpoře zahrádkářské činnosti. Obec má umožňovat přenechání vhodného pozemku, i dočasně nevyužívaného, k užívání nebo požívání spolku k zahrádkářské činnosti, spolupracovat se spolky při plnění úkolů zejména v oblasti ochrany přírody a zmírnění klimatických změn a dále vytvářet předpoklady pro vznik, rozvoj a provozování zahrádkářské činnosti v rámci územního plánování. Navrhuje se rozšířit působnosti obce v posledně jmenované oblasti, a to tak, že obec bude oprávněna vymezit plochy k zahrádkářské činnosti v územně plánovací dokumentaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP