(12.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona o územním plánování a stavebním řádu se územně plánovací dokumentací rozumí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Za podmínek stanovených stavebním řádem obec v samostatné působnosti vydává územní plán a regulační plán. Územní plán se soustředí na základní urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a určování funkčního vymezení ploch. Na územní plán navazuje plán regulační, který podrobněji reguluje podmínky v určité lokalitě pro tzv. řešenou plochu. Bližší formální a obsahové náležitosti územního a regulačního plánu upravuje vedle stavebního zákona především vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Obecné požadavky na vymezování ploch jsou upraveny navazující vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Panuje veřejný zájem na tom, aby jednotlivé zahrádkářské osady existovaly pokud možno nepřetržitě. Důraz na dlouhodobost trvání zahrádkářských osad je akcentován i v § 5 návrhu zákona, kdy doba přenechání pozemku spolku k zahrádkářské činnosti musí činit alespoň deset let. S ohledem na to se jeví jako praktické, aby obce mohly v rámci územně plánovací dokumentace označit oblasti, které slouží k zahrádkářské činnosti nebo u kterých je zájem na tom, aby do budoucna sloužily k zahrádkářské činnosti.

Pakliže bude přijat zahrádkářský zákon ve znění tohoto návrhu, bude nutné promítnout do zmíněné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. oprávnění obce vymezit v územně plánovací dokumentaci plochy určené k zahrádkářské činnosti. Cílem navržené úpravy je zpřehlednit komunikaci a informovanost mezi obcemi a jejich občany týkající se území vyhrazeného k zahrádkářské činnosti, a to tak, že obce budou oprávněny v rámci územně plánovací dokumentace vymezit plochy právě k zahrádkářské činnosti. Věřím, že tento pozměňovací návrh má nejen hlavu, ale i patu, ale také významně usnadní komunikaci mezi zahrádkáři a obcemi.

A na závěr mi dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Jany Krutákové, který je veden pod sněmovním dokumentem 6634. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní se podívám, zdali je zájem o nějaké vystoupení ještě v podrobné rozpravě. Zájem nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Zpravodajové, navrhovatel - zájem není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Teď má zájem vystoupit s přednostním právem za klub Pirátů pan poslanec Černohorský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl požádat jménem poslaneckého klubu o přestávku do 12.45. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, vyhovuji vašemu právu a vyhlašuji přestávku na žádost poslaneckého klubu Pirátů do 12.45, kdy máme pevně zařazený bod.

 

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP