(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 12.45 a skončila pauza na žádost Pirátů, takže zahajuji pevně zařazený bod, který máme na 12.45. Jedná se o

 

326.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní
z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,
která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020
/sněmovní tisk 760/ - prvé čtení

Nejprve ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan ministr životního prostředí Richard Brabec z odpoledního jednání, a to z pracovních důvodů, omlouvá se paní ministryně Marie Benešová z odpolední části dnešního jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se ministr vnitra Jan Hamáček z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Takže zpátky k tomu bodu. Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, předkládám smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. Jedná se o historicky první smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se Senegalem, která byla podepsána dne 22. ledna 2020 v Dakaru.

Cílem zahraniční politiky České republiky je zajisté rozvoj vzájemně výhodných všestranných hospodářských vztahů s ostatními státy světa. Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení poplatníků při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění, k němuž z extenze daňové smlouvy v mezinárodních hospodářských vztazích běžně dochází.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Senegalem v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Lze konstatovat, že text smlouvy plně odráží vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a v neposlední řadě také umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu se všemi existujícími mezinárodními standardy. Sjednání této smlouvy o zamezení dvojímu zdanění zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet.

Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně nízkému dovozu ze Senegalu výrazně ve prospěch naší země, přičemž Senegal se zařadí k největším obchodním partnerům České republiky v subsaharské Africe. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Senegalem jistě otevře prostor i pro další české podnikatelské subjekty, a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů, včetně investičních aktivit. Proto si dovoluji požádat vás o podporu této smlouvy a přikázání sněmovním výborům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Monika Červíčková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já budu velmi stručná, protože paní ministryně vše podstatné již uvedla. Navrhla bych tímto přikázání k projednání tohoto sněmovního tisku zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na to se ještě dotáži v další fázi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. (Hlásí se zpravodajka.) Je zájem, ano. Takže paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Ještě jednou děkuji za slovo. Já bych z důvodu potřeby brzkého projednání tohoto sněmovního tisku si dovolila navrhnout zkrácení lhůty na projednání, a to na 30 dní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP