(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Ano. Rád to doplním, pane ministře. Asi to bude chtít, abyste to tedy nějak detailněji prodiskutovali v rámci vlády, protože pan premiér tady opravdu hovořil trochu jinak. Já nerozporuji to, že hygienické stanice by měly mít možnost lokálně. Ale ne celoplošně. A to je ta věc, kterou vidím trochu jinak. Skutečně není možné dát do rukou úředníka, vašeho náměstka, hlavního hygienika, pravomoci, aby celoplošně zavřel obchody, omezil služby, zavíral školy a podobně. To nemůže celoplošně skutečně dělat úředník. To je v rozporu i s tím, že tady chybí ta kontrola, parlamentní kontrola. Tato opatření musí dělat vláda ve sboru a musí to podléhat kontrole Poslanecké sněmovny.

Mimochodem toto není výmysl poslanců, to je věc, která byla judikována i soudními rozhodnutími Městského soudu v Praze. Vzpomeňte si na ten diskutovaný rozsudek někdy z dubna nebo z května. Proto vláda potom upustila od těch opatření jenom v gesci ministra zdravotnictví, ač měla to v celku. (Předsedající upozorňuje na čas.) Takže já si myslím, že toto chce tedy skutečně hlubší diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další vystoupí pan poslanec Polanský s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane nepřítomný ministře, dlouhodobě se zajímám o problematiku poškozování pozemních komunikací následkem přetěžování kamionů. V posledních letech se na stavu cest výrazně negativně projevují přetížené kamiony převážející každoročně miliony kubíků dříví, a to na vzdálenost i několika set kilometrů. Na cesty v majetku obcí, krajů i státu vjíždějí tyto kamiony z lesních cest. Od ředitele státního podniku Lesy České republiky jsem zjistil, že podnik nemá žádný regulatorní předpis o maximální povolené váze kamionů, který by promítal do smluv s externími dodavateli služeb. Podnik nemá dlouhodobě k dispozici ani váhy a nedělá ani jakékoliv kontroly váhy kamionů. Na straně druhé Lesy ČR proinvestovaly v opravách lesních cest od roku 2010 5,5 mld. korun. Tyto investice byly navíc v posledních dvou letech sraženy o více jak 80 %, čímž se zadělává na obrovský dluh do budoucna. Státní podnik Lesy ČR tímto de facto podporuje umělé navyšování ziskovosti soukromých firem tím, že přetěžování kamionů se dřevem přihlíží. Netřeba poznamenávat, že přetížené kamiony s dřívím jsou zásadním faktorem devastace dalších silnic v majetku obcí, měst, krajů i státu.

Proč tedy státní podnik Lesy ČR v této oblasti nic nekoná? Proč toleruje přetěžování kamionů se dřevem, a tím i devastaci lesních cest a další silniční sítě na úkor vlastních, ale i dalších veřejných rozpočtů? Přijde vám to jako postup s péčí řádného hospodáře? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová, která ale není přítomna v jednacím sále, takže její interpelace propadá.

Další vystoupí pan poslanec František Navrkal. Ten přítomen je a bude interpelovat paní ministryni Marii Benešovou, která přítomna není. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo.

Vážená paní nepřítomná ministryně, již před časem jsme spolu řešili otázku zastavování protiprávních exekucí a na vaše ministerstvo jsem se také obrátil s žádostí o informace, jak zastavování těchto případů na jednotlivých soudech postupuje. Bohužel se mi dostalo odpovědi, že průběh vyřizování této agendy nesledujete a mám se obrátit na jednotlivé soudy. Přiznám se, že mě taková odpověď zaskočila, jelikož vaše vláda i ústy svého předsedy Babiše opakovaně deklarovala, že zastavování protiprávních exekucí je pro vás prioritou. Proto bych očekával, že k tomuto prioritnímu tématu budete bedlivě shromažďovat veškerá potřebná data, třeba to, kolik případů už jednotlivé soudy ukončily a jak rychle je odbavují. Podle vaší odpovědi ale takovými informacemi nedisponujete.

Chtěl bych se vás tedy zeptat. Proč dosud vaše ministerstvo nesbírá průběžně data od soudů, jak ve vyřizování agendy zastavování protiprávních exekucí postupují? Začne ministerstvo do budoucna průběžně sbírat tato data? Kdy se tak případně začne dít? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí je pan poslanec Martin Baxa s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Pane vicepremiére, já si vás dovolím oslovit v tématu, které se týká oblasti kultury. Model interpelací neumožňuje oslovit hned dva ministry, tak si v této mezirezortní problematice, která se týká kultury i působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, tedy dovolím oslovit vás.

Moje otázka je vlastně jednoduchá a položím ji hned na začátku. Zda se plánuje pokračování programu COVID - Kultura II, který po neúspěchu programu COVID - Kultura I byl vyhlášen a jehož cílem je podpora podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti, řeknu-li to přesně, dikcí toho, jak je tento program formulován, neboli to, že má pomoci obecně tedy podnikatelům v kultuře, kam spadá poměrně široké spektrum subjektů, ať už to jsou hudební agentury, festivalový byznys, ať už jsou to soukromá divadla, umělecko-manažerské agentury, ale také audiovize nebo knižní trh. Ten dosavadní program byl nastaven na principu faktické kompenzace za neuskutečněnou akci, nebo příspěvek na činnost, která byla v letošním roce vládními restrikcemi omezena. Pevně věříme, že v příštím roce už takové razantní omezení nebude, ale současně víme, že bezpochyby činnost těchto kulturních subjektů bude zasažena vážně.

V protiepidemickém systému je to rozvolňování velmi pozvolné, instituce se musejí spoléhat na prodej vstupenek, kde lidé přece jenom projevují velkou obezřetnost, a na straně druhé to jsou instituce a akce, které tvoří nedílnou součást české kultury. Já jsem tedy pevně přesvědčen o tom, že stát vedle podpory, kterou poskytuje Ministerstvo kultury, musí pokračovat v pomoci těmto subjektům, těmto podnikajícím subjektům v kultuře, které vytvářejí nedílnou součást kulturní nabídky v naší zemi. Moje otázka tedy směřuje, zda se program COVID - Kultura III, který takto pracovně nazývám, připravuje a jak by měl vypadat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den ještě jednou všem. Hezké odpoledne.

Program COVID - Kultura je skutečně realizován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Byla dlouhá diskuse, jestli ho nechat na Ministerstvu kultury, nebo jestli ho nechat na Ministerstvu průmyslu, ale s ohledem na to, že se jedná víceméně o podnikatele, tak nakonec jsme k tomu přistoupili tak, že přece jenom k tomu podnikatelskému sektoru má náš rezort blíže, takže vznikl nesmírně zajímavý program. Já jsem z něj měl samozřejmě velkou obavu, když jsme do toho šli, protože náš rezort není specialistou na tyto podpůrné činnosti.

První výzva, program COVID I, což byli vlastně ti aktéři v té oblasti kultury, kteří si připravili svoje návrhy, my jsme to s nimi nějak negociovali, tak tam se i s ohledem na to, že jsme tam byli relativně restriktivní - jelo se to někdy v červenci, když už se to začalo nadechovat, a mysleli jsme si, že to dobře pojede - vyčerpalo necelých 150 mil. korun. A pak jsme si znovu sedli s tou kulturní obcí a mám hrozně dobrý pocit z programu COVID - Kultura II. Velmi poctivě se na tom odpracovalo skutečně mnoho a v tuto chvíli je řádově 265 mil. plus 443 mil. - beru to podle segmentů a podle účelovosti programu - de facto vyčerpáno, to znamená, že zjednodušeně je to nějakých 700 mil. korun, což je hrozně dobře. Ti podnikatelé v té oblasti jsou v tuhle chvíli, neříkám nadšeni, protože samozřejmě ta kultura stojí, o tom není nejmenších chyb, ale v zásadě docela spokojeni. A musím říct, že celá ta podnikatelská obec, jejich zástupci, asociace, svazy opravdu nesmírně intenzivně s naším rezortem komunikují, a mám z toho dobrý pocit, sám se s nimi potkávám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP