(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane ministře, jsem zde opět s nesezdaným páry. I po poslední úpravě pravidel pro přicestování nesezdaných partnerů za jich protějšky do České republiky, za kterou děkuji, zůstává jedna skupina, která na zlepšení své situace marně čeká. Jde o zdejší rezidenty z třetích zemí, tedy občany států mimo EU. Za nimi sem nadále nemohou přicestovat jejich nesezdaní partneři, a to ani v případě, že ke vstupu do České republiky nepotřebují vízum.

Pane ministře, to je už moje čtvrtá interpelace na tohle téma. Nedělá mi žádnou radost být takhle neodbytný a snažím se o téhle záležitosti komunikovat s ministerstvem e-mailem. Bohužel musím říci, že ne vždycky dostanu odpověď. Váš předchůdce v odpovědi na jednu z mých interpelací připustil, že tato omezení z epidemiologického hlediska nedávají žádný smysl a že se pokusí zajistit, aby byla zrušena. Samozřejmě nevím, nemusíte mít na věc stejný názor jako váš předchůdce, ale pokud jste vy nebo vaši podřízení toho názoru, že zákaz vstupu pro nesezdané partnery rezidentů z třetích zemí nějaký smysl dává, pak bych moc uvítal, kdybyste mohl vysvětlit jaký. Myslím si, že žádné racionální důvody, proč právě tuto skupinu vylučovat z možnosti přicestovat za svým partnerem, neexistují. Bylo by namístě, aby se výjimka z obecného zákazu vstupu vztahovala i na ně. A jenom dodávám, že tihle lidé jsou v této životní situaci, kterou si někteří z nás možná ani neumějí představit, už od března.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, pane poslanče, já si vážím toho dialogu, který vedeme už delší dobu. Já si myslím, že není tak úplně bez odezvy, že se většin a těch věcí podařila vyřešit. Na dopisy nebo na e-maily se snažíme odpovídat, ale vy sám určitě víte, že to třeba nejde udělat okamžitě, protože se to nestihne. To není výmluva.

Já bych se jenom vrátil k tomu, o čem se tady bavíme. Ono to má totiž několik různých právních úrovní. Něco jiného je, a to si myslím, že opravdu bylo vyřešeno, občané, kteří jsou buď oba dva občané České republiky, nebo se jedná o osoby, které jsou obě dvě tyto osoby, které jsou rezidenty Evropské unie. Toto, o čem mluvíte vy teď, jsou občané třetí země. A tak jenom připomínám, že přístup České republiky k podmínkám vstupu cizinců na naše území vychází z doporučení Rady Evropy číslo 2020/912 z 30. června 2020, o dočasném omezení cest do Evropské unie, jež nejsou nezbytně nutné, a o možném zrušení tohoto omezení. To znamená, je to jiná legislativa, jiná nařízení, než se týká občanů Evropské unie.

Hlavním účelem tohoto doporučení je společná koordinace opatření ve vztahu k cestováním do třetích zemí a ze třetích zemí a klíčovými body je pak shoda na kritériích pro určení epidemiologicky bezpečných třetích zemí a následně seznam kategorií osob, kterým by měla být umožněna cesta do Evropské unie i v případě, že cestují z epidemiologicky méně bezpečných zemí. To znamená, nejedná se o bezpečnostní nebo epidemické riziko těch jednotlivých osob, ale o epidemické riziko těch jednotlivých zemí. Rada přijala na národní úrovni seznam bezpečných třetích zemí, který je aktualizován, a v případě shody na úrovni Evropské unie pak funguje de facto jakýsi klasický režim. To znamená tam, kde se jedná o příslušníky nebo o osoby z bezpečných zemí, tak pro vstup do České republiky v případě návštěv státních příslušníků z těchto zemí nejsou v platnosti žádná omezení.

Zmíněné doporučení Rady Evropské unie pak k vámi řešené oblasti uvádí, že by členské státy Evropské unie měly umožnit přicestovat osobám z třetích zemí z naléhavých rodinných důvodů. A tam potom se nerespektují ta omezení na bezpečné a nebezpečné země. Nejedná se tedy tak o jakákoliv rodinná setkání, ale o poměrně jasně stanovený důvod, jakkoliv jsem si vědom, že ta interpretace naléhavosti je potom už na jednotlivých státech, a bohužel ani tam nejsou ty interpretace úplně identické.

Pokud jde konkrétně o občany třetích zemí pobývajících v České republice a jejich partnery, tak možné sjednocení rodiny by se mělo řídit platnou unijní legislativou. Doporučení a následně i česká ochranná opatření umožňují vstup těm státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají vydáno vízum nebo povolení k pobytu na základě práva na sloučení rodiny. Rovněž jim umožňuje podat žádost o vízum nebo povolení k pobytu z důvodu sloučení rodin. Směrnice, která upravuje výše uvedené právo na sloučení rodiny, však nedopadá, a to je pravda, na nesezdané páry a ani zákon o pobytu cizinců na území České republiky tuto kategorii nepřevzal do okruhu osob, kterým může být sloučení rodiny umožněno. To je pravda, tak je ten zákon v současné době nastaven.

V tomto ohledu je nutno odkázat také na koncepci občanství Evropské unie. Členství v Evropské unii má bezprostřední dopad nejenom na členské státy, ale i na občany těch evropských zemí, kterým přináší silnější právní postavení, než mají státní příslušníci třetích zemí. To je rozdíl, který je jasně dán, a mimo jiné mají občané EU právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Privilegované postavení občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků tak vychází primárně z legislativy Evropské unie.

Takže dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví z 2. října 2020, které reguluje vstup na území České republiky ve snaze zamezit zavlečení dalších případů nemoci do naší země, je zakázán vstup občanů třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, a občanů třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v zemích, které nejsou na seznamu zemí s tímto nízkým rizikem. To je ten problém. To znamená lidé, kteří trvale pobývají nebo dlouhodobě pobývají v těchto zemích, tak opravdu jim ten přístup v současné době není umožněn.

Jak vás informovali i moji předchůdci, na což jste odkazoval, zcela souhlasím s tím, že je to velmi těžké zdůvodnit osobám, které se ocitly v této situaci. Bohužel ale musím požádat o trpělivost, protože věřím, že pochopíte, že situaci v České republice je nezbytně nejen nejprve nutno stabilizovat a že neuvážené rozvolňování omezení by nás potom mohlo dostat do poměrně složité a problematické epidemiologické situace. (Mpř. Hanzel: Čas, pane ministře.) A jakkoliv se zdá, že se jedná o jednotlivce, i to může být významné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za ten rozbor. Já jenom chci připomenout, ti lidé jsou tady legálně, ti, o které jde, a mají partnera v nějaké třetí zemi. Ti partneři jsou ochotni po příjezdu splnit jakékoliv podmínky - jít do karantény, mít testy, prostě cokoliv ministerstvo řekne, to jsou ochotni udělat, protože mají důvod přicestovat za tím svým protějškem. Nejde o turistiku, jedná se o řádově desítky lidí. Existují samozřejmě dotazníky, jak zjistit, jestli ten člověk skutečně má vztah k tomu člověku, za kterým jede. A mluvíme tedy o tom epidemiologickém riziku a hledisku. Nebylo by možné prostě stanovit podmínku pro tuhle skupinu skutečně pár desítek lidí, stanovit podmínku, kterou budou muset splnit, třeba velmi přísnou - karanténu, čtrnáct dní, více, méně, testy -, aby se to umožnilo?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A pan ministr odpoví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Jenom velice krátce, pane předsedající. Pane poslanče, já vás poprosím, abychom si to stručně vyměnili tím mailem, na který já vám odpovím, tak jak se snažím i na ostatní. Pokusíme se udělat něco s tím ve formě úpravy nebo nového mimořádného opatření, které by toto mohlo dočasně řešit, ale opravdu je potřeba předpokládat, že nejpravděpodobnější variantou by musela být čtrnáctidenní, nebo desetidenní v České republice, karanténa. Můžeme o tom dále diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Karla Maříková s interpelací rovněž na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, hlavní hygienička Jarmila Rážová se pro server iDNES vyjádřila, že osoby očkované proti onemocnění COVID-19 budou moci bez absolvování testu využívat služeb, které by jinak nemohly bez pravidelného opakovaného testování. Exministr zdravotnictví Roman Prymula se vyjádřil, že kdo se naočkuje, mohl by být zase bez roušek. Vy jste se vyjádřil, a to opakovaně, že očkování ani vakcinační pas nebudou povinné.

Jak to tedy bude fungovat? Máte to už nějak naplánované, jestli v rámci motivační kampaně, kterou vaše ministerstvo chystá, budou neočkovaní proti onemocnění COVID-19 nějak omezováni využívat některé služby? A pokud ano, jaké například? A bude jejich využívání pak podmíněno třeba testováním? Jak to bude fungovat?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP