(11.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Druhou výzvou, na kterou chceme reagovat, je brexit. Upravujeme právní postavení občanů Spojeného království a jejich rodinných příslušníků, kteří na území České republiky pobývali v rozhodném období, podle takzvané výstupové dohody, tedy na konci roku 2020. V souvislosti s úpravami průkazů vydávaných rodinným příslušníkům občanů Evropské unie dojde i k úpravám právního postavení části rodinných příslušníků.

Na základě zkušeností z praxe se mění podmínky pro vydání povolení k pobytu pro vzdálenější rodinné příslušníky občanů Evropské unie, to znamená například nesezdané páry. Smyslem je prevence zneužívání zákona a sociálního systému a eliminace případných bezpečnostních rizik. Právní postavení rodinných příslušníků, kteří již na území pobývají, se nijak nemění a změna se dotkne pouze nově příchozích rodinných příslušníků.

Toť vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi za jeho úvodní slovo, které přednesl z pověření vlády. Stále mi chybí zpravodaj. (Ze sálu se ozývá, že je na cestě.) Je na cestě. Tak chviličku posečkám bez přerušení schůze, aby se dostavil, protože tisk byl přikázán organizačním výborem výboru pro bezpečnost... Tak ještě malý moment...

Pane zpravodaji, jdete pozdě. Doufám, že vaše zpravodajská zpráva bude o to kratší. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, omlouvám se. Chvilku jsem se nemohl dostat přes kartu, ale vidíte, že jsem to stihl ještě jakžtakž.

Já jsem si vyslechl úvodní slovo pana ministra. V podstatě návrh jako takový je potřeba projednat v poměrně rychlém čtení. My už jsme se předem domlouvali, že asi navrhneme i zkrácení lhůty na projednání tohoto zákona. Ale to bychom udělali až v obecné rozpravě, až bude zahájena. Takže vás prosím o podporu tohoto zákona a propuštění do prvního čtení a potom budeme o věci dále jednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Do druhého čtení ho budeme kdyžtak posílat. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jana Čižinského, a dále Radek Koten. Pan poslanec Čižinský je připraven ke svému vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vláda tady předkládá poměrně rozsáhlou novelu z dílny legislativců Ministerstva vnitra. Rád bych stručně shrnul, o čem tato novela ve skutečnosti je, co je, nebo mělo být její podstatou. Dovolte trošku širší úvod.

Jedním z nejvýraznějších znaků současné krize, současné koronakrize, je to, že vzrostl význam státních hranic. Hranice se do značné míry zavřely a mnoho lidí, kteří byli zvyklí cestovat, muselo v uplynulém roce zůstat doma. Mnozí z těch, kdo pravidelně trávili vánoční nebo novoroční čas kdesi jinde, teď nikam neodjedou. Pro mnohé z nás to bylo nepříjemné, pro některé to bylo bolestivé, že nebylo možné jezdit do zahraničí. Ale existují lidé, kteří mají přesně opačný problém, protože se v době vypuknutí epidemie nalézali na opačné straně hranice a nemohli dovnitř, nemohli přicestovat do České republiky.

V uplynulých měsících jsem pětkrát interpeloval, angažoval jsem se právě pro ty cizince, rodinné příslušníky českých občanů, kteří nejsou sezdáni nebo nemají formalizovanou vazbu k českým občanům, která by je opravňovala ke vstupu do naší země v době krizových opatření. Mnohé rodiny zůstaly po dlouhou dobu rozděleny, neboť vláda při překotné tvorbě krizové legislativy na ně zapomněla, bohužel stále mnohé páry jsou pořád ještě rozdělené a to trvá od března.

A nyní nám ministr vnitra předkládá zákon, který má natrvalo a radikálně omezit práva těch cizinců, kteří jsou nesezdanými rodinnými příslušníky českých občanů, to znamená jejich partnerů, a stejně tak i některých dalších rodinných příslušníků českých občanů, například osob závislých na péči českých občanů. Tito lidé totiž měli dosud v podstatě stejná práva jako manželé. Takto to bylo zhruba 15 let, a najednou to má být jinak. Najednou mají mít podstatně horší právní postavení. Mají získat jakési speciální, nově zaváděné vízum, a pak ještě podávat další žádost po příjezdu do České republiky, prokazovat výši příjmů a komerční zdravotní pojištění, které může být například pro těhotné ženy finančně nedostupné, nebo vůbec nedostupné.

Dámy a pánové, to je velmi důležité. Skutečně se může stát situace, že pár čeká miminko, a my tady teď budeme schvalovat, že znemožníme tomu páru, aby mohl k sobě přijít a žít společně v naší zemi, protože těhotnou ženu mnohé komerční pojišťovny vůbec nepojistí.

Důvodová zpráva vytváří dojem, jako kdyby toto zpřísnění, které je poněkud nefér nazýváno zpřesněním, bylo nějak nutné z důvodu práva Evropské unie, tedy jako kdyby Česká republika zkrátka k tomuto zpřísnění přistoupit musela. Tak tomu není. Česká republika může tuto restrikci provést, ale nemusí, nikdo ji nenutí. Česká republika neporuší právo Evropské unie, pokud i nadále bude přiznávat lepší postavení těmto rodinným příslušníkům českých občanů, než je k tomu z titulu práva Evropské unie povinna.

Hluboce nesouhlasím s tím, co je uvedeno na stránce 22 důvodové zprávy ohledně toho, že nesezdané páry mají dnes při získávání práva pobytu stejná práva jako manželé. Cituji: Předkladatel se domnívá, že toto zrovnoprávnění není opodstatněné. Původní způsob transpozice představoval takzvaný gold-plating, postup členského státu Evropské unie, který při transpozici právních předpisů Evropské unie do vnitrostátního práva zachází za minimální požadavky plynoucí z práva Evropské unie, který je považován za nežádoucí. Předkladatel zastává názor, že je namístě normalizovat národní právní úpravu. - Jinými slovy, pro Ministerstvo vnitra je nežádoucí, ba nenormální, pokud stát přiznává některým cizincům více než ono minimum práv, které s ohledem na mezinárodní právo či s ohledem na evropské právo přiznávat musí.

S touto filozofií já nesouhlasím. Myslím si naopak, že lidé by v zásadě měli mít co možná nejvíce práv, co možná nejvíce svobody. Samozřejmě tak, aby to bylo slučitelné s právy a svobodami druhých. Natožpak jde-li o rodiny českých občanů, často i budoucí manžele a budoucí rodiče dětí, kteří budou mít naše státní občanství. To je velmi důležité. Tady skutečně bráníme, nebo budeme bránit tomu, aby přijeli lidé, kteří budou mít budoucí české státní občanství.

K důvodové zprávě dodám ještě to, co ona sama zamlčuje. Totiž že původním záměrem úředníků Ministerstva vnitra bylo omezit práva všech rodinných příslušníků českých občanů, tedy i manželů, rodičů a dětí občanů České republiky. Původním záměrem bylo dokonce, aby rodinní příslušníci českých občanů měli v České republice nižší právní postavení, než mají rodiny cizinců z Evropské unie. Tedy například aby ukrajinská manželka českého občana měla v České republice horší právní postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v České republice. Ano, i toto totiž umožňuje právo Evropské unie, neboť Evropská unie reguluje jen to, jak členské státy zacházejí s cizinci z jiných států Evropské unie a jejich rodinami, ovšem nepředepisuje členským státům, jak mají zacházet s občany vlastními i s rodinami vlastních občanů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP