(17.00 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, zákon o právu na digitální služby předpokládá katalog služeb. Ten zmapuje agendy jednotlivých resortů a nastíní plán jejich digitalizace. První verze se objevila ve vládním systému eKLEP 7. 12., avšak vaše ministerstvo nedodalo ani jednu službu. A nebavíme se jen o službách určených k digitalizaci, ale vaše ministerstvo nedodalo do katalogu vůbec žádnou službu, kterou poskytuje občanům, ani v té nedigitalizované podobě. Přitom například Company Law Package vám nařizuje zajistit zakládání firem on-line. Koneckonců sám jsem v této Sněmovně předložil legislativní úpravu, která má toto zajistit.

Vážená paní ministryně, opravdu vaše ministerstvo neposkytuje vůbec žádné služby občanům?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, není pravda, co zde bylo řečeno, že bychom jako ministerstvo neposkytovali služby občanům. A pokud jde o ten katalog služeb, tak na něj jsme se samozřejmě zaměřili a je to velmi náročný úkol, kde je třeba koordinace s dalšími devíti podřízenými organizacemi a subjekty, jako je třeba Česká advokátní komora, Notářská komora. Sedmého prosince jsme dodali Ministerstvu vnitra zhruba asi 88 % informací, které byly potřeba. A z toho jsme ještě pracovali na nedodaných agendách: mezinárodní justiční spolupráce, Vězeňská služba a evropský veřejný žalobce. Uznávám, že to byly velmi náročné úkoly. A ještě nám to trošku zkomplikovala právě ta současná koronakrize, protože jeden nám onemocněl, pokud jde o Vězeňskou službu, tedy stěžejní expert, a potom u evropského veřejného žalobce bylo třeba zajistit evidenci služeb a agendu s malým množstvím služeb.

V současné době je stav takový, že to samozřejmě doháníme, napravujeme. A co se týče těch tří agend, které nebyly ministerstvu prozatím dodány, tak v rámci této agendy justiční spolupráce nebyla identifikovaná žádná služba k evidenci. Pokud jde o Vězeňskou službu, tak s ohledem na vypjatý časový rámec a skutečnost, že na straně rezortní organizace došlo ke komplikacím, to byla ta závažná nemoc pracovníka, byly Ministerstvu spravedlnosti dodány podkladové materiály ve stavu, který je ještě dopracováván. V tuto chvíli pracuje příslušný útvar v součinnosti s Ministerstvem vnitra na nápravě a bude to tedy brzy dohoněno. Pokud jde o evropského veřejného žalobce, jedná se o nově vznikající agendu, která je platná od 20. 11. tohoto roku, a evidenci služeb v rámci této agendy plánuje Ministerstvo spravedlnosti realizovat v nejbližší době.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: To velmi rád slyším, paní ministryně, a děkuji za to. Ale ono to přece jenom v tom mezirezortním připomínkovém řízení s tou nulou vypadalo děsivě, tak já se omlouvám za tu řečnickou hyperbolu. Nicméně doufám, že se digitalizaci bude dařit, a je proto potřeba zajisté spolupráce mezi rezorty. A doufám, že ta se uskuteční.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže můžeme přistoupit k další interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Karly Maříkové na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v reportáži CNN Prima News, kde se vyjádřila také hlavní hygienička Rážová, bylo řečeno, že lékař, který bude očkovat, zaznamená dotyčného do elektronického registru a vznikne povinná studie, a jakmile uplyne nějaká doba po očkování, odebere se naočkovanému krev a poté se bude zjišťovat množství protilátek a účinnost vakcíny. To by měl mít na starosti Státní zdravotní ústav ve spolupráci s praktickými lékaři. Ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský sdělil v reportáži, že toto je vlastně podmínkou, abychom řekli, že peníze, které byly investovány do této akce, byly investovány účelně.

Pane ministře, jaká studie bude probíhat? Kolik občanů bude do této studie vůbec zahrnuto? A bude studie probíhat na nějakou jednu konkrétní očkovací látku, nebo na všechny, které tady budou použity? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, ta informace, která byla podána médii ohledně plánované studie zjištění účinnosti vakcín proti koronaviru a chování imunitní odpovědi, byla mylně interpretována. Nemá se jednat o žádnou celonárodní, ani deskriptivní či analytickou studii populace. Cílem je zjištění reakce imunitního systému po vakcinaci na koronavirus, respektive zjištění doby případného vyvanutí, odeznění té imunity, jinými slovy, jak dlouho budou ty protilátky přítomny. Studie bude prováděna pouze v podmínkách Státního zdravotního ústavu, kde dotčenou kohortou na bázi dobrovolnosti, a oni se tak sami rozhodli, budou jejich zaměstnanci, a to z důvodu ideální kombinace očkovacího centra a Národní referenční laboratoře, to znamená, že tato studie bude nabídnuta pouze v rámci Státního zdravotního ústavu. Je to jejich projekt, je uvnitř tohoto ústavu.

Design studie je nyní projektován, já o něm detailní informace ještě nemám. A jistě předpokládá samozřejmě dílčí rozdělení respondentů, respektive pohlaví, věk, zaměstnání a tak dále, aby bylo možno s tím potom nějakým způsobem pracovat. V žádném případě se nejedná o žádnou plošnou studii, povinnou studii nebo něco, co by bylo podmínkou vakcinace nebo s ní bylo svázáno. Pro běžnou populaci je to interní studie, pro kterou se rozhodl Státní zdravotní ústav rovněž na bázi dobrovolnosti u svých zaměstnanců.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, jak se tedy bude zjišťovat u jednotlivých konkrétních vakcín, jak dlouho přetrvávají u očkovaného protilátky? A nepřekročilo to trošku pořadí? Neměla být nejdřív takováto studie, abychom věděli, jak skutečně dlouho protilátky u dotyčného budou, a pak mělo být očkování v takové míře, v jaké se plánuje?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný To je dotaz, který by byl býval směřoval spíše na agentury, které registrují ta léčiva. Nicméně obecně je u vakcín už nyní prokázáno, protože ten vývoj trvá nějakou dobu a hlavně navazuje na vývoj podobných vakcín, na podobná infekční agens z minulosti, takže už nyní je patrno a známo, jak dlouho jsou přítomné protilátky po vlastním onemocnění. Jsou informace o tom, že přítomnost protilátek po vakcinaci bývá vyšší, a tudíž bude trvat déle než po té nemoci samé. A je to standardní postup při vývoji i ostatních vakcín ve chvíli, kdy je uvádíte na trh. Takže to se spíše dostáváme do oblasti regulace léčiv jako takových. A jinak pro vakcínu stejně jako pro jakýkoliv jiný léčivý přípravek následně probíhají klinické fáze takzvané čtvrté úrovně, nebo chcete-li postmarketingové SURVIVES, ty studie, které nadále velice precizně monitorují, jakým způsobem se ten lék chová v populaci.

K té konkrétní studii znovu říkám, já jsem její detail zatím neviděl, není ještě dokončen její design, ale obecně se měření provádí u všech podobných studií, takže se opakovaně odebírá krev na to, jestli ty protilátky jsou a v jakém titru, a potom se to hodnotí. Předpoklad účinnosti vakcíny by měl být takový, že bude minimálně tak jako je to u ostatních podobných virů, například u chřipky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher vystoupí s interpelací na pana ministra Blatného. Připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP