(14.20 hodin)
(pokračuje Toman)

Návrh dotačních programů pro rok 2021 byl dne 2. listopadu 2020 schválen vládou ČR usnesením č. 1125. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů 9. prosince 2020 na své 40. schůzi, doporučil svým usnesením č. 190 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit.

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vás požádat o schválení materiálu dotační programy zemědělství pro rok 2021 poskytované podle uvedených paragrafů ve znění doporučeném zemědělským výborem Poslanecké sněmovny ČR. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1086/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Karel Tureček, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Usnesení zemědělského výboru ze dne 9. prosince vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk číslo 1086/1 a já pouze a jenom konstatuji, že zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby dotační programy zemědělství pro rok 2021 schválila. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan poslanec Žáček chce k hlasování, nebo? (Ano.) K hlasování. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Já jsem si teď všiml, že u hlasování číslo 336 mám "zdržel se", a mělo by tam být správně, že jsem byl pro, takže jenom pro záznam. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to je poslední hlasování. Děkuji. A nyní tedy budeme pokračovat v otevřené rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Pošvář, poté pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi pár poznámek k předloženému materiálu.

Každý rok schvalujeme dotační programy v zemědělství, ale víme proč? Materiál se roky mění pouze v číslech, ale texty zůstávají. Letos se stala velká věc, přibyl nový odstavec o nové podpoře pro řešení rizik a krizí v zemědělství. Přesto jsme textem nepřekročili dvě stránky. Dvě stránky textu, které sdělují světu minimum obecných informací. Léta se opakuje věta: Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. - Sleduje někdo, jestli skutečně k oné restrukturalizaci a zvýšení konkurenceschopnosti dochází? Proč zde nejsou uvedena čísla? Nebo snad vynakládáme prostředky, aniž bychom vytyčené cíle naplňovali? Tyhle informace chybí. Já bych poprosil, aby tam příště tyhle podklady byly doplněny.

Dál se tam uvádí, že celkem 2,5 miliardy korun směřuje k podpoře živočišné výroby. Píše se v tisku: Důvodem je snaha zabránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově a která v současnosti ztrácí pozice. V závorce chovy prasat a drůbeže. - A daří se? Na výbor jsme si vyžádali podklady, které obsahovaly pár čísel, ale ať jsem koukal, jak jsem koukal, od roku 2010, kdy se živočišná výroba začala dotovat, nedochází k žádným výrazným změnám k lepšímu. Jsme tedy odkázáni k věčnému doplácení? Nikdy se to nezlepší? Neměli bychom zároveň řešit reálné problémy, které naše zemědělství a především naše chovatele tíží? Podpořme zpracovatelství, zajistěme odbyt ve veřejném stravování, zajistěme nezávislé poradenství.

Tohle nám v tom materiálu chybí, a proto s čistým svědomím tento materiál nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Bendl je přihlášen ve všeobecné rozpravě.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, my jsme o tomto materiálu a o jeho souvislostech mluvili už na zemědělském výboru, protože já patřím k těm, kteří říkají, že bychom měli udělat jakousi analýzu na ty miliardy, které jsme do podpory živočišné produkce dali, do jaké míry jsou to efektivně vynaložené prostředky, či nikoliv a kam ty finanční prostředky ve skutečnosti jdou. Tady máme dva programy, ke kterým mám zásadní připomínky.

První program pod číslem 13 v rámci toho přehledu dotačních programů - podpora zpracování zemědělských produktů, protože podle mých informací, a to v materiálu oficiálně nemáme, to se dozvědí až ti, kteří se případně mají zájem do takovéhoto programu přihlásit, a obecně náš zemědělský systém, právě ten zpracovatelský sektor problémy má, to já vůbec nezpochybňuji, nicméně tady je vyčleněna částka půl miliardy korun, na kterou si dosáhnou firmy pouze, které mají 250 zaměstnanců a více, což v sektoru zemědělství - nepodařilo se mi tedy najít úplně přesně, kolika firem nebo jakého počtu firem se to týká, ale my máme 34 tisíc nebo takové nějaké číslo počtu podnikajících osob v zemědělství. Zhruba 60 % jsou úplně ti malí, 30 % jsou střední firmy a někde kolem do těch deseti, sedmi procent, někde jsem se dočetl sedm procent, jsou farmy nebo firmy větší, ale jestli se to týká počtu zaměstnanců, nebo jestli se to týká velikosti území, hektarů, které spravují, to jsem se nikde nedočetl. V každém případě platí, že na tuto půlmiliardu si sáhnou jenom firmy s více jak s 250 zaměstnanci, a to si nejsem úplně jistý, že chceme. Myslím si, že by zpracovatelský průmysl - si na něj měly sáhnout i firmy mnohem menší než s 250 zaměstnanci. To je jeden z důvodů, proč pro to hlasovat nebudu.

A druhý. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, máme na to vyčleněno 900 milionů korun. Najdete tam podporu drůbeže, najdete tam podporu skotu, najdete tam podporu chovu prasat, ale žádná jiná hospodářská zvířata tam nenajdete. Nenajdete tam podporu chovatelů nebo podporu životních podmínek ovcí, koz a dalších hospodářských zvířat, které už se dnes faremně chovají, jako jsou daňci či další zvěř, a to považuji za chybu.

Moc bych žádal ministerstvo a pana ministra, abychom podpořili celý ten hospodářský sektor. Diskutujeme na zemědělském výboru o tom, jaké škody páchají a co budou všechno muset udělat zejména chovatelé ovcí, ale i koz v souvislosti s tím, co tady páchá vlk, ale součást rozšiřování farem a součást chovu dobytka v těch územích, kde se nic jiného - hlavně v horských a podhorských oblastech se ty ovce a kozy rozrůstají, myslím si, že to je dobře, ten počet chovaných zvířat se zvětšuje, nechápu, proč tam nejsou v těch podporách. Vůbec. To je něco, co mi tam schází, a moc bych prosil, abychom s tím ještě něco udělali, je-li to možné.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byly písemné přihlášky do všeobecné rozpravy. Já se zeptám, jestli se... Pan předseda Faltýnek se hlásí ještě do všeobecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom jednu krátkou technickou reakci, aniž bych chtěl vyvolat nějakou další debatu, na kolegu Pošváře, člena zemědělského výboru. Zemědělský výbor projednával vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, tento materiál 9. 12. Tam samozřejmě byly u těch jednotlivých kapitol a titulů konkrétní částky, nicméně je to součástí toho tisku, takže to k dispozici máme, ale hlavně zemědělský výbor, když hlasoval pro tento materiál, tak bylo přítomno 14 poslanců, 13 bylo pro včetně pana kolegy Pošváře a jeden se zdržel, a to byl pan kolega Bendl, který to tady i řekl. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP