(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám tady už jenom jednu faktickou poznámku v tuto chvíli. A přihlásil se pan poslanec Jakub Michálek. Tak prosím, máte slovo dvě minuty.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já si dovolím jenom všechny uklidnit. Skutečně celou dobu se tady bavíme o návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím, který se týká poskytování informací anonymizovaných v souladu se zákonem. Takže nějaké zveřejňování majetku, to tady skutečně nejde. Jde o anonymizované informace a není tady obava z toho, že by to mělo být nějak prolomeno.

A pokud jde o můj pozměňovací návrh, který jsem tu prosadil a který jsme tu schválili, tak ten se vztahoval na všechny, na všechny situace. Pro nikoho tam nebyla žádná speciální výjimka. Ani pro prezidenta republiky, ani pro Kancelář Poslanecké sněmovny. A já bych se musel stydět, abych si navrhl tady pro Kancelář Poslanecké sněmovny výjimku a předložil zákon, který bude platit pro všechny ostatní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali je zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho už nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali má pan ministr Zaorálek a zpravodaj Ivan Bartoš zájem o závěrečná slova. Nemáte.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím. Takže přistoupíme k hlasování. Zagongoval jsem, tak chvilku počkáme.

 

Takže zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno 88 poslanců, pro 83, proti jeden. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavně-právnímu výboru jako dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Ano, pan poslanec Krejza. Prosím.

 

Poslanec Karel Krejza: Dobrý den, já bych chtěl požádat o přikázání výboru pro obranu. Má to i tam dopady, tento zákon.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Má někdo ještě nějaký další návrh? Další návrh nevidím. Takže budeme hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru dalšímu?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno 88 poslanců, pro 80, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Další návrh máme přikázat jako dalšímu výboru, tento návrh výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno 88 poslanců, pro 53, proti sedm. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání také výboru pro obranu jako dalšímu výboru.

 

A tím tedy končím první čtení tohoto... Prosím? (Poslanec Benda: Prodloužení.) Aha, aha, tak to já jsem neřídil zrovna schůzi. Takže prosím, pane poslanče, můžete to ještě zopakovat?

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem v rozpravě navrhl prodloužení lhůty o 20 dní na 80 dní. Takže myslím, že o tomto návrhu by se ještě také mělo hlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Takže budeme hlasovat ještě o jednom návrhu. Pan poslanec Marek Benda navrhuje prodloužení lhůty pro projednání o 20 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno 88 poslanců, pro 70, proti žádný. Váš návrh byl přijat.

 

Takže doufám, že jsou to všechny návrhy, o kterých jsme měli hlasovat, a já končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Postoupíme k bodu číslo

 

6.
Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 956/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 956/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Petr Sadovský, případně někdo další. Pan poslanec Michálek se hlásí? Vy se hlásíte za navrhovatele? Tak s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem poslaneckých klubů Pirátů, ODS a TOP 09 vznáším námitku proti projednávání v režimu § 90 z toho důvodu, že v tom návrhu je několik záležitostí, které je potřeba upravit. Já chápu dobrý a užitečný záměr předkladatelů, že chtěli vyřešit věc, které se věnoval Ústavní soud. Současně je tam několik věcí, které je potřeba opravit, a to i s ohledem na to, že vláda k návrhu zákona přijala stanovisko, ve kterém upozornila, že některé části návrhu jsou nekoncepční, že tam jsou nedostatky ohledně elektronického podání žádosti. To bychom chtěli napravit. A v rámci toho bychom chtěli i zohlednit obecně nálezy Ústavního soudu ve věci střetu zájmů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak samozřejmě že reflektuji váš návrh. Takže prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Petr Sadovský. Prosím.

 

Poslanec Petr Sadovský: Vážený pane předsedající, ministři, dámy a pánové, krátce bych přednesl odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy.

Předkládaná novela primárně reaguje na nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020. Hlavní navrhovanou změnou je zakotvení výslovného požadavku předchozí žádosti o nahlížení do centrálního registru oznámení u všech kategorií veřejných funkcionářů, tedy nikoliv pouze u veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, jak je tomu dle současné právní úpravy. Podle Ústavního soudu by měl být přístup k údajům z oznámení podmíněn žádostí o nahlížení do centrálního registru u všech veřejných funkcionářů. Z argumentace Ústavního soudu je však zjevné, že to je protiústavní právě v § 13 odst. 3, který je předkládán novelou a upraven tak, aby vlastně se zákonem korespondoval. Víceméně jde o to, že dneska, nebo po úpravě tohoto zákona budete moct nahlížet do registru jenom prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na listině s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky prostřednictvím podatelny, kde je opatřena zaručeným elektronickým podpisem žadatele. Ze zákona jsou vyjmuty, nebo v této novele jsou vyjmuty z povinností starostové a místostarostové jedničkových a dvojkových obcí.

Což je asi jenom tak krátké shrnutí tohoto návrhu. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP