Úterý 26. ledna 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 699/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, ujměte se slova. A prosím o klid v jednacím sále. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já ještě jednou požádám, paní ministryně, promiňte, o klid v jednacím sále, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Tak prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Já to nechci zdržovat, je pokročilá doba a asi už jste všichni unavení. Jedná se o vládní návrh zákona, jehož hlavním cílem je v nezbytném rozsahu adaptovat nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1805 ze 14. listopadu 2018, o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci. Uvedené nařízení upravuje postupy justiční spolupráce mezi členskými státy EU s výjimkou Dánska a Irska při přeshraničním uznávání příkazů k zajištění, ke konfiskaci majetku v trestním řízení a ruší předchozí rámcová rozhodnutí, která na úrovni EU upravovala obdobnou problematiku. Nejde tedy věcně o nový druh justiční spolupráce, naopak tento druh justiční spolupráce již je nyní běžně poskytován jak na základě implementační úpravy vůči členským státům EU, tak i na základě právní pomoci.

Upozorňuji, že adaptační lhůta uplynula již ke dni 19. 12. 2020, a státní zastupitelství a soudy jsou tak dnes vystaveny situaci, kdy musí aplikovat předmětné nařízení, aniž by k tomu byla přijata odpovídající vnitrostátní prováděcí ustanovení, a je tak třeba některé otázky překlenovat výkladem. Já prosím o podporu tohoto návrhu a současně si dovoluji podle § 91 odst. 2 jednacího řádu požádat a poprosit o zkrácení lhůty pro projednání tohoto vládního návrhu zákona z 60 dnů na 30 dnů, protože právě apeluji na to, že ta adaptační lhůta uplynula už 19. 12. 2020, a je nezbytně nutné, abychom tedy tuto úpravu přijali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Velmi krátce. Tisk 699 byl Sněmovně dán 9. ledna 2020. Organizační výbor navrhl výbor ústavně-právní jako výbor garanční. Jak bylo zmíněno, jedná se o adaptační legislativu, o adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018. A materií je to úprava přeshraničního výkonu konfiskace majetku a eventuálně využití výtěžku. Adaptační lhůta uplynula již 19. 12. 2020, což staví naše instituce před velmi nepraktický úkol, řekněme aplikaci přímo tedy toho nařízení, a proto bych se v této situaci přimlouval i jako opoziční zpravodaj za zkrácení lhůty pro projednání ve výboru o 30 dní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeny dva poslance. Jako první tedy vystoupí pan poslanec Jiří Strýček a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tedy navázal na žádost paní ministryně a podle § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si dovoluji navrhnout zkrácení lhůty pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je to sněmovní tisk 691 (správně 699), a to z 60 dnů na 30 dnů. Děkuji za pozornost a žádám tímto o podporu tohoto mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vím, že je půl osmé a říkáte: Buď svižný, rychle to odpálíme. No, víte, ono by to chtělo se taky někdy do toho podívat, co vlastně schvalujeme. Teď jsme tady v podstatě jenom loutky Evropského parlamentu, kdy ve více než padesáti procentech jenom zvedáme ruce, protože nám to přikázal Evropský parlament, a už jsme to měli mít hotové 19. prosince, implementujme, udělejme, nekoukejme, stejně musíme. Víte, on to je takový paskvil, který nám zase dává do právního systému spoustu příkazů, nařízení podle toho, co Evropská unie chce, ale jsou to zbytečné desítky stránek, zaplevelení právního systému, ve kterém se už ani pr... ani právník nevyzná. Promiňte, nechal jsem se malinko skoro strhnout. Předpokládám, že i vláda si toho je moc dobře vědoma, a proto problematičnost tohoto materiálu v podstatě rozkládá do dvou tisků. Druhý materiál je předkládán zcela samostatně v návrhu sněmovní tisk 682. Ten teď nemáme na pořadu dne, ten je někde jinde.

Já nevidím jediný důvod, proč bych měl podporovat evropskou byrokracii, a říkám sám za sebe, já pro tohleto hlasovat nebudu, protože evropského práva a evropského nařizování už mám až takhle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady jednu faktickou poznámku. Je to paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já musím rychle zareagovat na svého předřečníka. Není to nějaká zlovůle, Evropského parlamentu už vůbec ne. My jsme součástí Evropské unie, my jsme Evropská unie. Každou legislativu navrhuje Evropská komise. My máme svou komisařku. Každou legislativu projednává Evropská rada. Účastní se toho zástupci ministerstev, ministři na nejvyšší úrovni i premiér. A v Evropském parlamentu i my máme své zástupce, dokonce v počtu, který je vyšší, než odpovídá poměru obyvatel České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Tu slavnou Evropskou unii, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, si vysvětlujte lidem, až jim budete vysvětlovat, proč nám Evropská unie zakazuje munici, zakazuje rybářské věci, zakazuje olovo. Je to jedna byrokracie za druhou. Celá Evropská unie ať jde... v háji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali má někdo zájem ještě vystoupit. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Ne. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Nikdo se nehlásil.) Takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji.

 

Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 167 přihlášeni 84 poslanci, pro 73, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Žádný návrh nevidím.

 

Takže nyní bude ještě poslední hlasování. Máme tady návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 168 přihlášeni 84 poslanci, pro 66, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Končím první čtení tohoto návrhu. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejších 9 hodin ráno a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.34 hodin.)

Aktualizováno 5. 3. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP