(16.50 hodin)
(pokračuje Novák)

Už jste to tady několikrát slyšeli. Bylo by tím vlastně legalizováno zejména rekreační užívání marihuany. A ačkoliv v tom návrhu jsou jakási omezení, tak tam nejsou nástroje, jakými bychom dokázali ta omezení pohlídat. Podle slov policie, která by musela dohlížet na to, aby v případě pirátského návrhu byl následně dodržován zákon, bylo sděleno: My bychom vlastně nebyli schopni to uhlídat, my bychom nebyli schopni uhlídat, že se marihuana nedostane k dětem, prostě nebyli. Nemají na to kapacity. Ano, je pravda, že už i z černého trhu se dostává marihuana k dětem. Proč ten trh ještě dále rozšiřovat?

Já musím zdůraznit, že institut konopí pro léčebné účely byl do českého právního řádu implementován před několika lety. Lze jej využít za zákonem stanovených podmínek. Z hlediska finanční dostupnosti léčebného konopí určitě lze namítat jeho vysokou cenu. Tato skutečnost by však neměla mít vliv na posouzení tohoto konkrétního návrhu zákona. Legalizace konopí by přinesla řadu zásadních změn v českém právním řádu, ať již po stránce trestněprávní, tak také po stránce správní.

Veškeré tyto změny by mohly přivodit další velmi závažné důsledky v oblasti návykových látek takzvaným legálním návykovým látkám jako alkohol a tabák, které již nyní ve společnosti působí značné problémy a jen obtížně se je daří regulovat. Tímto krokem bychom přidali jen další velmi problematickou skupinu látek. Z mezinárodních statistik vyplývá, že Česká republika je dlouhodobě v užívání konopí a konopných látek na předních místech. Vidíme to každý rok ve zprávě o drogách. A je to především u nezletilých - opět jsme u dětí. Proč? Legalizace konopí by tento problém jen prohloubila. A právě riziková skupina dětí by byla ještě více ohrožena.

Návrh zákona rozhodně neodráží rozdílnost konopí jako rostliny. Nelze jí být každá rostlina rodu Cannabis bez omezení. V současné době se právě díky genetickému šlechtění a technologicky prospěšným podmínkám z těchto rostlin stávají vysokopotentní zdroje psychoaktivní látky THC s procentuální koncentrací nad 20 % účinné látky, a to tu rostlinu posunuje do úplně jiné úrovně škodlivosti. Je velmi pravděpodobné, že by došlo k legalizaci psychoaktivního konopí pro takzvané rekreační účely, neboť by docházelo k pěstování odrůd právě s vysokým obsahem THC.

Z textu jako takového rovněž nevyplývá, zda předkladatel rozlišuje látku CBD, nebo účinnou látku delta-9-THC, či izomery, léčebné užívání, nebo užívání toxikomanské. Tyto pojmy jsou zaměňovány a nejsou zde vůbec zřejmé. Absentuje zde i informace, že rostlina konopí je sama o sobě látkou omamnou a účinná látka THC včetně jejích izomerů je látkou psychotropní. Naopak akcentuje nepsychoaktivní látku pod názvem CBD, jejíž přesné účinky na lidský organismus nejsou zcela prozkoumány, nicméně již nyní víme, že dle předběžných průzkumů je tato látka velmi zdraví prospěšná.

Nelze souhlasit s dalšími ustanoveními návrhu, jakým je například institut bezúplatného předání konopí mezi fyzickými osobami. Takové jednání je posuzováno dle trestního práva jako trestný čin. Legalizací a uvolněním trhu s konopím by došlo k porušení mezinárodních úmluv. Ano, mnohdy naše občany nezajímá, jaké jsou mezinárodní úmluvy, a zajímá je, jak se žije v naší republice. Chápu to. Víme, jaké jsou problémy v Kanadě. Já osobně mezinárodní úmluvu z roku 1961 nepovažuji za tak zásadní. Každopádně je-li úmluva, má se dodržovat. Návrh novelizace zákona je v rozporu s jednotnou úmluvou o omamných látkách, ale právě ve znění ne z roku 1961, ale z roku 1972. Sami bychom se měli zamyslet nad tím, jak bychom měli z pohledu státu být aktivní na tomto poli mezinárodního práva a nějakým způsobem se taky zasadit o aktualizaci těchto dohod, ale ne ve prospěch pěstování, samopěstování, samoléčení anebo distribuce napříč společností, ale rozumným konsenzuálním návrhem, který pomůže právě těm nemocným, o které se tady všichni opírají, i když začínám mít pocit, že je to pouze naše berlička, která nás nezajímá.

Kdo tady vlastně naposledy řekl, kolik je lidí, kteří potřebují léčivé konopí? Dneska z lidí, kteří potřebují léčivé konopí a kteří si docházejí k lékaři, se 90 % vejde do plně hrazeného množství 90 gramů. Bavíme se tedy o 10 % pacientů a omlouvám se, nemám teď konkrétní číslo. Samozřejmě na každém jednom životě záleží. Ale, prosím, musíme si taky uvědomit, že touto normou, kterou bychom opřeli o 10 % pacientů, ohrozíme naše děti.

V schengenském prostoru se Česká republika musí chovat obezřetně vůči všem členským zemím, nesmí je svými rozhodnutími ohrožovat. Rozhodnutí o uvolnění pěstování konopí pro rekreační účely by zcela jistě mělo negativní dopad na drogovou turistiku, a to právě oběma směry. Nedomnívám se, že by podmínka bezúplatného předání pouze občanům České republiky tento jev eliminovala. Rozhodně si to nemyslím. V České republice lze po schválení novely předpokládat zvýšení počtu přestupků, trestných činů spáchaných pod vlivem návykové látky, též by mohlo docházet k výraznému nelegálnímu vývozu konopí do zemí, kde je jeho držení či neoprávněné pěstování nelegální. V současné chvíli jsou to vlastně všechny sousední země.

Při absenci kontrolních opatření se předpokládá rozvinutí černého trhu s konopím a s tím související kriminalita, ať již primárního, či sekundárního charakteru. Podle evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost žádný stát v Evropské unii nepodporuje legalizaci prodeje konopí pro rekreační účely. Všechny tyto země mají trest odnětí svobody za jeho nelegální nabídku. I ve státech Evropské unie vznikly iniciativy, které vedou ke změně situace okolo konopí na regionální úrovni nebo úrovni velkých měst. Ty však nevyústily v žádný výsledek. Jedná se například o Španělsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko. Všechny změny v legislativě, které byly ve státech EU provedeny v oblasti konopí, se tedy týkaly pouze úpravy velikosti trestu. Žádná země nezrušila všechny sankce ani neumožnila legální distribuci konopí.

Ten konkrétní návrh zcela pomíjí zdravotní rizika. Podle Světové zdravotní organizace má užívání konopí všeobecně nepříznivý dopad na kognitivní vývoj včetně asociativních neurologických procesů, paměti, psychomotorických funkcí. Má chronické škodlivé účinky na psychické a jiné aspekty zdraví uživatelů, nehledě na inhalaci celé řady rakovinotvorných látek při spalování konopí. O spalování konopí se musíme bavit taky, protože kouření je nejčastější formou nelegální aplikace. (Reakce ze sálu.) Můžete kdyžtak požádat pana předsedajícího, ať ztlumí mikrofon, jestli vám to vadí, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího.

V bodech tedy mohu jednoznačně shrnout jednotlivá úskalí pirátského návrhu. Ten návrh nijak neupravuje kontrolu pěstování rostlin konopí. Není vysvětlený pojem veřejně přístupný pozemek. Osoby, kterým je možno bezúplatně předávat konopí, nemusí být bezúhonné? Nemusí být s trvalým pobytem na území České republiky? Jak se bude provádět kontrola osob, které budou rostliny konopí pěstovat a zpracovávat? Kdo to bude provádět? Není vysvětlený podrobný průzkum současného užívání konopí v České republice. Jaká byla vlastně provedena metodika? V důvodové zprávě jsem ji nenašel. Průzkum současného užívání konopí v České republice, který je v důvodové zprávě zmíněn. Jsme součástí schengenského prostoru a Evropské unie. Jak konkrétně bude řešen či kontrolován vývoz? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP