(17.00 hodin)
(pokračuje Novák)

S přijetím návrhu se neočekává nárůst počtu uživatelů konopí. V rámci schengenského prostoru se o tom dá opravdu s úspěchem pochybovat. Dle výzkumu 22 % občanů souhlasí s tím, aby se užívání konopí společensky tolerovalo a nebylo trestně postihováno. Znamená to tedy, že 78 % je proti? Zase v důvodové zprávě není zmíněno. Nevím tedy, co to číslo v té důvodové zprávě představuje.

Argumentace, že pravidelným uživatelům vysokoobsahového konopí by mohlo pomoci dostupnější nízkoobsahové konopí, je z mého pohledu naprosto lichá. Čím je dáno, že lidé nebudou pěstovat konopí vysokoobsahové? Jak konkrétně?

Argumentace, že legalizací samopěstování se ušetří na výdajích na kontrolu a represi: z mého pohledu naprosto zavádějící. Kontrola, kdo pěstuje a zda skutečně pěstuje pouze pět rostlin, by vyžadovala spíše výdaje na kontrolní činnost.

V kalkulaci samotné není započítána skutečnost, že užívání konopí může mít negativní dopady ve zdravotní a sociální oblasti. Zejména dopady týkající se snížené studijní a pracovní aktivity mohou mít vliv na výdaje státu s tím spojené. Návrh uvádí, že úplný zákaz pěstování konopí, jako je tomu v současnosti, zabraňuje účinné prevenci a kontrole užívání konopí dětmi a mladistvými. V čem konkrétně ta navrhovaná změna v této oblasti pomůže? Opět není zmíněno.

Studie ESPAD z roku 2019 hovoří o skutečnosti, že alespoň jednu zkušenost s užitím nelegálních drog v životě mělo celkem 29,3 % dotázaných šestnáctiletých studentů. Nejčastěji šlo o konopné látky, to jest marihuanu nebo hašiš. Alespoň jednou v životě je zkusilo 28,4 % studentů. Z nich 10,6 % uvedlo jednorázový experiment s konopnými látkami a 17,8 % jejich opakované užití. 6,6 % studentů se nachází - a pozor - v riziku v souvislosti s užíváním konopí. 6,6 % procenta studentů! Asi je to nízké číslo. 1,7 % ve vysokém riziku. Kolik je to vlastně osob? Jedná se o 11 000 až 14 000 studentů, kteří jsou v riziku v souvislosti s užíváním konopí. 11 000 až 14 000 studentů v riziku! Super.

Užívání marihuany má svá rizika. Hm. A já se ptám, proč o nich Piráti ani ve své novele, ani v jejím představení, ale ani v důvodové zprávě, nezmiňují ani písmeno, natož slovo a kéž by větu. Tak to udělám já. Co vlastně může užívání marihuany způsobit? A co způsobuje těm 11 000, minimálně 11 000 studentů? Akutní intoxikace. Jedná se o změnu chování a vnímání. Dostavuje se euforie, pocit uvolnění nebo útlumu. Ale také se může dostavit úzkost a neklid, paranoia. Intoxikace může vyvolat i sluchové, zrakové a hmatové halucinace a narušení kontaktu s realitou. Někdy mám pocit, že i tady se ztrácíme. Krátkodobá rizika se vážou na stav akutní intoxikace a jsou většinou spojena s psychickými komplikacemi. A sem patří stavy úzkosti, panické ataky, psychotické reakce, depresivní reakce.

A co budeme dělat s dlouhodobými riziky, která jsou tady taky? Pasivita, snížení motivace, náladovost. Konopné drogy u mužů ovlivňují tvorbu mužských hormonů a mohou se podepsat, přátelé, právě i na kvalitě spermatu. Upozorňuji mladší ročníky, že můžou mít problém. U žen konopné drogy ovlivňují ovulační proces. Proč to těm mladým studentům neřekneme? Ať to vědí, chuďata.

Poškození mozku. Právě kanadský výzkum přišel s poznatkem, že teenageři s horší paměti a sebeovládáním s větší pravděpodobností užívají alkohol a marihuanu. Další zjištění jsou ovšem pozoruhodnější. Zvýšení spotřeby konopí totiž bylo spojeno s horšími výsledky testů jak v daném roce, tak v roce následujícím. A to by mohlo samozřejmě znamenat - netvrdí výzkum, že to znamená, tvrdí, že to by mohlo znamenat - že marihuana může mít na fungování mozku dlouhodobější dopady, než jsme si mysleli.

Žáci z 31 škol každoročně podstupovali počítačové testy zaměřené na pracovní paměť. To je krátkodobá paměť. Ta dovoluje zapamatovávat si informace potřebné k řešení úkolů, vnímání umožňující využívat informace získané prostřednictvím smyslů k porozumění k okolnímu světu. Dlouhodobou paměť, díky které jsme schopni informace si vybavit i po delší době, a sebekontrolu, kupříkladu schopnost odolat škodlivým impulzům.

Všechny ty úlohy zahrnovaly například zapamatování si vzoru a jeho zopakování o 30 minut později - dokončení řady skládaček či hledání telefonu ve skupině obrázků. Studenti zároveň vyplnili anonymní dotazník týkající se spotřeby marihuany a alkoholu. Bylo to od nula, což znamenalo nikdy, do pěti, což znamenalo denně. Z tohoto dotazníku vyplynulo, že alkohol alespoň občas pije 75 % - ano, alkohol je horší - a marihuanu kouří 28 % dotazovaných.

Překvapením pro samotné vědce bylo, když výzkumníci posléze porovnali výsledky testů a spotřebu omamných látek, a to i v souvislosti s údaji z předchozích let. To pomohlo ukázat, zda zmíněné užívání marihuany či alkoholu předznamenávalo změny ve výsledcích testů. Při vyhodnocování byl zohledněn dokonce i rodinný příjem, pohlaví, etnicita a to, zda dospívající žil s oběma biologickými rodiči.

Ukázalo se, že žáci užívající marihuanu během monitorovaných čtyř let měli častěji horší výsledky týkající se pracovní paměti - vnímání, sebeovládání - právě v porovnání s těmi, kdo konopí neužívali. Zvýšení spotřeby pak navíc souviselo se zhoršením sebeovládání v roce následujícím. U mladších žáků se přitom souvislost mezi užíváním návykových látek a výsledky testů projevovala ještě výrazněji.

Oproti tomu častější spotřeba alkoholu během čtyřletého období sice souvisela s horší pracovní pamětí, vnímáním a sebekontrolou, změny v konzumovaném množství se však na výsledcích testů nijak nepodepsaly. Možná i proto, že ten alkohol je horší už od začátku. Vědci konstatovali, že byli překvapeni, že dopady marihuany byly výraznější než u alkoholu, a taktéž byli překvapeni přetrvávajícími dopady, tedy nevratnými. I když mladý člověk snížil spotřebu, stále bylo možno pozorovat vliv i o rok později.

Já osobně bych vám tady těch výzkumů mohl číst mnohem víc, nicméně určitě bude ještě velký prostor pro diskuzi. Ale já to ukončím spíš otázkou, a na tu bych pana předkladatele požádal o odpověď. Proč si Piráti berou jako rukojmí lidi, kteří potřebují konopí pro zlepšení svého zdravotního stavu či zmírnění bolesti? Proč nezmiňují rizika? Proč nezmiňují další ohroženou skupinu, a mnohem početnější? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP