(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 79. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím, a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Přečtu pouze členy vlády, kteří jsou omluveni z jednání Poslanecké sněmovny a kteří jsou mimo poslanců: Havlíček Karel z dopoledního jednání - pracovní důvody, Maláčová Jana dopolední jednání - pracovní důvody, Metnar Lubomír - zdravotní důvody, Petříček Tomáš - zdravotní důvody.

 

Vážené kolegyně a kolegové, než přikročíme k pořadu dnešního jednacího dne, dovolte, abych umožnil novému kolegovi složit poslanecký slib.

 


Slib poslance

Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nového poslance za Milana Hniličku, který se vzdal poslaneckého mandátu. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vidím teď člena vlády, dovolte, abych vás z pověření mandátového a imunitního výboru informoval, že na své 37. schůzi, která se uskutečnila dnešního dne, výbor přijal usnesení číslo 164, ve kterém konstatoval, že

1. dne 26. ledna 2021 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milanu Hniličkovi, narozenému dne 25. června 1973, a to způsobem podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

2. 26. ledna 2021 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Miroslavu Samašovi, narozenému 12. června 1966.

Pan Hnilička se osobním prohlášením předneseným v úvodu pokračování 79. schůze dne 26. ledna 2021 vzdal mandátu poslance a jeho mandát téhož dne zanikl. Dle výsledkové listiny voleb, konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21. října 2017 povolal předseda Poslanecké sněmovny na uvolněný mandát druhého náhradníka hnutí ANO 2011 za volební kraj druhý - Středočeský pana Miroslava Samaše, který dnes z rukou předsedy Poslanecké sněmovny převzal osvědčení o vzniku mandátu.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan poslanec Miroslav Samaš slib předepsaný Ústavou. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu, aby přijal slib nového pana poslance. A vás, abyste povstali.

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Poslanec Miroslav Samaš: Slibuji. - Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jenom upřesním, že slib byl složen do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Dovolte, abych mezi námi tedy uvítal poslance Miroslava Samaše a popřál mu v poslanecké práci mnoho úspěchů.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku - tak náhradní kartou číslo 352 hlasuje pan poslanec Třešňák - 352 to bylo, že jo? Zrovna jsem při tom mluvil. Pardon? Já trošku hůř vidím, přečtěte mi to. Náhradní karta 10, pardon, tak to jsem se teda seknul o hodně. Náhradní karta 10, pan poslanec Třešňák. Já jsem totiž koukal, že máme bod 352, no vidíte.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetího čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, to je body 352 a 355. Dále budeme pokračovat body z bloku zákony první čtení. Připomínám, že jsme na 12.45 hodin pevně zařadili volební body 385, 386, 387 a na 14.30 body v pořadí 328, 329, 330, jsou to body z bloku smlouvy, a bod 489, což je informace Ministerstva práce a sociálních věcí o programu Antivirus.

Podívám se, jestli je nějaký zájem o vystoupení poslanců na změnu schváleného pořadu 79. schůze. Žádný zájem o vystoupení nevidím.

 

Přistoupíme k projednání prvního bodu dnešního pořadu schůze a jedná se o

 

352.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 503/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili v pátek 22. ledna a rozprava ve třetím čtení byla ukončena. S návrhem na zamítnutí nebyl vysloven souhlas a projednávání jsme přerušili v průběhu hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga - ano, už se hlásíte, jste tam - a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Lukáš Bartoň.

Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 503/3, který byl doručen 16. prosince 2020, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 503/4.

Prosím tedy zpravodaje garančního výboru poslance Lukáše Bartoně, aby zrekapituloval, kam jsme hlasování o pozměňovacích návrzích v pátek 22. ledna dospěli. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Procedura, která je uvedena ve sněmovním tisku 503/4, tak jsme naposledy, když jsme hlasovali, tak jsme hlasovali v bodě číslo 15 této procedury, a budeme pokračovat bodem číslo 16.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, tak to mám také poznamenáno. Prosím, máte tedy slovo a budeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby přednášel další pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Bod číslo 16 procedury. Dal bych hlasovat o pozměňovacím návrhu Mihola G 5202, který ruší ve vládním návrhu § 9a. Stanovisko výboru je nedoporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP