(16.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Prosím, představte si, je to 20 000 až 30 000 slušných bytů, družstevních bytů, které mohou sloužit k ubytování a důstojnému bydlení lidí a rodin. Hrubým odhadem z průměrné výše dávky poskytované do nájemních bytů by pak náklady na podnájemní formu bydlení mohly dosáhnout cca 850 milionů. To je tedy ta částka, o které jste mluvila, a já věřím, že to je ten nejlevnější způsob, v tuto chvíli nejlevnější a nejrychlejší, jak možnost důstojnějšího bydlení, zpřístupnění důstojnějšího bydlení naplnit, a věřím, že se s tímto mým názorem ztotožníte, kolegové, nejenom vy a podpoříte ten návrh, ale především se s tím ztotožní Ministerstvo financí a tuto částku zajistí. Jak říkám, ve finále bude nižší, protože ušetříme na tom, na čem chceme, to znamená, nebudeme podporovat lichváře v ubytovnách.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Přerušuji projednávání tohoto bodu, protože je 16.00 hodin a máme tady pevně zařazené body. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

 

V tuto chvíli budeme projednávat pevně zařazené body.

 

39.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské,
Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka,
Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Vít Kaňkovský, kterému dávám slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vám připomenul poslaneckou novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zároveň vám chci poděkovat, že jste umožnili jeho projednání ve druhém čtení, protože si myslím, že na to zdravotně postižení čekají, takže vám patří dík.

Předmětně se tento návrh týká jenom jedné části tohoto zákona, a to je procesu výměny průkazů osob se zdravotním postižením a dále jasnějšího nebo přesnějšího definování skupin těch zdravotně postižených, kteří mají trvale nepříznivý zdravotní stav a trvale nepříznivé funkční omezení, a to tak, aby tito lidé měli již trvale přiznaný průkaz osoby se zdravotním postižením a nebyli zváni k nějakým periodickým lékařským prohlídkám. Už jsem to zmiňoval v prvním čtení. Těch osob už bohudíky v tuto chvíli není velký počet, to je potřeba říct, že se to výrazným způsobem zlepšilo, nicméně stále ještě každý rok existují sporné případy. Je to i krajově trošku rozdílné a je dobře, abychom jasně definovali, jak se k těmto osobám chovat, aby se některé z nich necítily diskriminované. To si myslím, že je velmi důležité.

Třetí oblastí je vlastní výměna průkazky, protože ta průkazka krom toho, že může mít omezenou časovou platnost z hlediska vlastního nároku, má ještě omezenou platnost ta vlastní průkazka, ta vlastní legitimace, a to kvůli biometrickým údajům, protože každý z nás se v průběhu let měníme, to znamená, že se obnovuje ta průkazka jako legitimace. A tam chceme, aby nejenom kvůli covidové situaci, kdy to pro zdravotně handicapované je ještě obtížnější než jindy, ale i v necovidových dobách, ten proces byl co nejvíce zautomatizován, a navrhujeme, aby s časovým předstihem před ukončením platnosti průkazky, tedy té vlastní legitimace, byl klient, občan vyzván Úřadem práce k tomu, aby doložil nové dvě aktuální fotografie, a následně mu byl vydán automaticky nebo automatizovaně nový průkaz. To byl záměr naší novely.

Ještě před jednáním garančního výboru jsme si vyjasňovali s Ministerstvem práce a sociálních věcí některé věcné i legislativní nesváry nebo nějaké nedorozumění, nesoulad a musím říct, že do jednání garančního výboru se nám nepodařilo najít společnou řeč. Garanční výbor, a o tom bude mluvit paní zpravodajka, přesto náš návrh schválil a doporučil ke schválení i Poslanecké sněmovně. Musím ale ocenit, že poté, co proběhlo jednání garančního výboru - a my jsme těch konzultací před jednáním měli několik - se znovu zástupci ministerstva ozvali, konkrétně paní náměstkyně Jirková i po konzultaci s paní ministryní, znovu jsme ten návrh projednali a výsledkem je pozměňovací návrh, který vám představí vážená kolegyně Alena Gajdůšková, předkládá ho společně se mnou.

Došlo k některým legislativním úpravám našeho původního návrhu. Rovnou říkám, že jako předkladatel s těmito úpravami souhlasím, právě proto jsem se i spolupodepsal pod ten návrh, a dochází tam ještě k rozšíření toho návrhu, to považuji za velmi důležité, a to tak, že tam budou doplněny do působnosti zákona dvě důležité skupiny osob se zdravotním postižením. Jednak jsou to těžké stavy poruch autistického spektra, což je oblast, které jsme se tady už opakovaně věnovali při minulých projednáváních tohoto zákona, a všichni víme, že rodiny, které se starají o autistického blízkého, že jejich úděl - jak těch samotných postižených, tak těch rodin - je neskutečně složitý. Oni doposud nemohou čerpat dávky, například na pořízení motorového vozidla, a to i přesto, že řada těchto autistických dětí a někdy i dospělých není schopna cestovat veřejnou hromadnou dopravou, protože mají hyperaktivní stavy, mají i některé projevy agresivity a je velmi obtížné s nimi cestovat běžným autobusem či tramvají. Takže tato skupina osob by se pozměňovacím návrhem měla doplnit do působnosti zákona, a podobně i druhá skupina obyvatel, a to jsou lidé, kteří mají těžkou formu demence zároveň s pohybovým omezením. O tom ale blíže bude mluvit kolegyně Alena Gajdůšková.

Milé kolegyně, vážení kolegové, pevně věřím, že i ve třetím čtení podpoříte tento návrh zákona. Byl bych velmi rád, kdybyste podpořili i náš společný pozměňovací návrh, který kolegyně Gajdůšková představí, a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 896/2 a 3. Prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Lenka Dražilová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Jak již zde bylo řečeno, první čtení proběhlo 30. září loňského roku a přikázán byl sněmovní tisk jako garančnímu výboru výboru pro sociální politiku. Výbor pro sociální politiku jednal 4. listopadu 2020 a po odůvodnění zástupce předkladatele, pana poslance Kaňkovského, výbor přerušil projednávání v obecné rozpravě do 10. prosince loňského roku. 6. ledna potom jednal znovu a já vám přečtu usnesení.

Usnesení z 66. schůze ze dne 6. ledna 2021 k návrhu poslanců Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 896: "Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů Víta Kaňkovského, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Víta Kaňkovského a dalších na vydání zákona a

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které mám přihlášenu paní poslankyni Alenu Gajdůškovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Paní kolegyně, páni kolegové, paní ministryně, já za prvé chci velmi a velmi poděkovat panu poslanci Kaňkovskému, že spolu s kolegy, kolegyněmi předložil tento návrh zákona. Ono to vypadá, že je to drobnost, ale týká se to lidí, kteří prostě nemají tak jednoduchý život jako zdravý člověk, a proto si myslím, že je naší povinností se starat a pomoci jim v tom údělu. Když jezdím po dálnici, tak tam čtu v jednom místě na billboardu: nikdy není pozdě pomoci druhým. A mně se to moc líbí a myslím si, že v úvodu tohoto projednávání se to docela hodí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP